Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 1166 artikelen

x
Jaar 2010 x

Mr. E.B. van Veen
Jurisprudentie

2010/32 Planningsbesluit PCI’s, ICD’s en THI’s; afwijzing vergunningaanvraag door Minister van VWS tot verrichten van THI’s; vergunde afbouwtermijn te kort: verlenging afbouwtermijn

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam (mr. J. Bergen) d.d. 13 augustus 2010 (m.nt. mr. O.L. Doubrovskaia).

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 7 2010
Auteurs Mr. O.L. Doubrovskaia

Mr. O.L. Doubrovskaia

  In dit geval heeft het college in redelijkheid kunnen aannemen dat een ondernemersrisico van 100% gerechtvaardigd is. Geen schadevergoeding vanwege intrekking van de milieuvergunning.

  Een niet permanent bewoonde recreatiewoning is geen geluidgevoelig gebouw in de zin van het Activiteitenbesluit.


Hans Paul Nijhoff

  Artikel 1.1a van de Wm is een vangnetbepaling die slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden gebruikt als grondslag voor het opleggen van een last onder dwangsom.


Aletta Blomberg

  Afdeling onbevoegd om kennis te nemen van het geschil nu – behoudens enkele uitzonderingen – tegen besluiten op grond van de Waterwet geen beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Ook de invoeringswet Waterwet biedt geen grondslag voor beroep.

  Het aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegekende instrument van algemeenverbindendverklaring is sinds 1937 opgenomen in de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (verder: Wet Avv). Het doel van deze wet is ondergraving van een cao door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Algemeenverbindendverklaring ordent hierbij op twee wijzen: zij ordent de concurrentie op de afzetmarkt en zij brengt ordening op de arbeidsmarkt teweeg. Het effect van algemeenverbindendverklaring is dat alle werkgevers binnen de betreffende bedrijfstak en alle bij hen in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de cao wier bepalingen algemeen verbindend worden verklaard, aan hetzelfde rechtsregime onderworpen zijn. Afwijkende afspraken zijn nietig ingevolge het bepaalde in art. 3 Wavv.


R.M. Beltzer

  Hoogte dwangsom staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang. Het bevoegd gezag mag afwijken van de normen in de ‘Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen’ van het ministerie van Justitie.

Artikel

Wat te doen met de digitale nalatenschap?

Tijdschrift EstateTip Review, Aflevering 40 2010
Trefwoorden testament
Auteurs Mr. F.M.H. Hoens

Mr. F.M.H. Hoens

  Bescherming gezondheid en veiligheid dieren is belang dat door de Woningwet wordt bestreken maar niet door het Bouwbesluit 2003. In dat besluit ontbreekt een norm inzake de brandveiligheid ter bescherming van dieren.


John Schinkel

  Door het honoreren van het verzoek om wijziging van de voorschriften zou de grondslag van de vergunningaanvraag worden verlaten.

  Activiteiten niet hobbymatig en in strijd met het bestemmingsplan.

  Pas als de mogelijke onredelijkheid (technisch/financieel) van een verwaarloosbaar bodemrisico in de zin van de NRB is aangetoond, kan in een bestaande situatie de haalbaarheid van een aanvaardbaar bodemrisico worden afgewogen. In dit geval geen sprake van een investering die niet van vergunninghoudster kan worden gevergd.

  De Wgv en de geurverordening houden rekening met plaatselijke milieuomstandigheden en verdragen zich in zoverre met de IPPC-richtlijn.

  Ondanks het niet overschrijden van de drempelwaarde dient gekeken te worden naar andere factoren als bedoeld in bijlage III van de (Europese) m.e.r.-richtlijn die aanleiding kunnen geven tot het opstellen van een m.e.r. In dit geval is naar deze andere factoren gekeken en is in redelijkheid geoordeeld dat er geen omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

  De Wet milieubeheer biedt geen steun voor de opvatting dat bij de beoordeling van de vraag of controlevoorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden, onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende milieugevolgen.

Artikel

Eten van twee walletjes met ventieltechniek

Vermogens met de nieuwe tariefstructuur sneller groot

Tijdschrift EstateTip Review, Aflevering 39 2010
Trefwoorden testament
Auteurs


  Bij het uitvoeren van de passende beoordeling dient te worden uitgegaan van de feitelijk vergunde situatie ten tijde van het van kracht worden van de aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn.

  De Nbw 1998 biedt geen grondslag voor het van rechtswege vervallen van de vergunning.

Toont 221 - 240 van 1166 gevonden teksten
1 2 8 9 10 12 14 15 16 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.