Zoekresultaat: 367 artikelen

x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 november 2006, nr. 200502427/1, Oosterhout/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Streekplan, Ruimtelijke ordening, Glastuinbouw, Landbouw, Bestemmingsplan, Vertegenwoordiging, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200509943/1, Twenterand/uitwerkingsplan 'Weemelanden, 1e fase - 2e uitwerking'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Woning, Ruimtelijke ordening, Agrarisch bedrijf, Woningbouw, Veehouderij, College van burgememeesters, Onherroepelijkheid, Afdeling bestuursrecht, Bijzondere omstandigheden
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 februari 2006, nr. 200505199/1, Cranendonck/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Ingevolge het in artikel 19a, achtste lid, vierde volzin, van de WRO verwoorde toetsingskader komt bij de beoordeling van de vraag of een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar in strijd is met een goede ruimtelijke ordening tevens betekenis toe aan het beoogd gebruik van een bouwwerk.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 december 2005, nr. 200500757/1, Sint-Michielsgestel/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Schild Den Dungen, fase 3'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat handhaving van het kinderdagverblijf in strijd is met het in de - door hem op 20 juli 2004 vastgestelde - Handleiding voor ruimtelijke plannen, bedrijventerreinen, kantoren, voorzieningen en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 oktober 2005, nr. 200502247/1, Meppel/uitwerkingsplan 'Danninge Erve, uitwerkingsplan Zuid'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Bij de beslissing over de goedkeuring van een uitwerkingsplan dient verweerder te toetsen of aan de bij het bestemmingsplan gegeven uitwerkingsregelen is voldaan. Ingevolge artikel 11, vierde lid, van de WRO in samenhang met artikel 10:27 van de
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 mei 2005, nr. 200407948/1, Berkelland (voorheen Ruurlo)/bestemmingsplan ‘Slootsdijk 2/Hillebrandsweg’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Gezien de bewoordingen van het ruimtevoor-ruimtebeleid in het streekplan is de bouw van een vervangende woning in de landelijke gebieden B en C uitsluitend mogelijk op het desbetreffende agrarisch bouwperceel. Het plan is hiermee niet in overeenstemming., die ruimte biedt voor afwijking zonder dat de in het streekplan vermelde afwijkingsprocedure wordt gevolgd, is in dit geval geen sprake.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 april 2005, nr. 200406300/1, Leiden/bestemmingsplan ‘Oostvlietpolder’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Vernietiging van een concrete beleidsbeslissing in een streekplan heeft terugwerkende kracht. Verweerder heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een goede verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is verzekerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 16 maart 2005, nr. 200404056/1, Den Haag/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het feit dat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar op grond van artikel 6a van de WRO een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage was gelegd, is niet voldoende om de in artikel 51, eerste lid, van de Woningwet neergelegde aanhoudingsplicht te doorbreken.
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 maart 2005, nr. 200406771/1, Aalburg/wijzigingsplan ‘Rivelstraat 2003’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Bij de beoordeling van de vraag of voldoende is aangetoond dat geen voormalige agrarische bouwblokken beschikbaar zijn, is van belang de mate waarin en de wijze waarop appellanten onderzoek hebben verricht naar het bestaan van deze bouwblokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304814/1; Zeist/bestemmingsplan 'Zeist West 2002'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In artikel 15 WRO zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot vrijstelling of met betrekking tot het inbrengen van bedenkingen. De in het plan opgenomen mogelijkheid om het ontwerpbesluit tot vrijstelli
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200305641/1; Wageningen/bestemmingsplan 'Groot Hinkeloord'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Het karakter van een besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan brengt met zich mee dat verweerder bevoegd is ambtshalve goedkeuring aan een plan(deel) te onthouden. Verweerder kon derhalve in een eerst ter hoorzitting naar voren gebrachte bedenk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 juli 2004, nr. 200307963/1; Alblasserdam/binnenplanse vrijstelling en vrijstelling ex artikel 19, eerste lid WRO

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De gemeenteraad had, wegens strijd met het beleid zoals vastgelegd in de Nota Planbeoordeling 1998 en de Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland, niet met gebruikmaking van de door gedeputeerde staten verleende verklaring van geen bezwaar, vrijstelling als bedoeld in artikel 19
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200307271 : Dongeradeel/wijzigingsplan 'Voorschriften van het wijzigingsplan [locatie 1] te [plaats]'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Indien sedert de beslissing omtrent het bestemmingsplan relevante planologische inzichten wijziging hebben ondergaan of hogere planvormen, met name streekplannen en planologische kernbeslissingen, van kracht zijn geworden die aan onverkorte uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid in de weg staan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200305456/1; Arnhem/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Westervoortsedijk'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Omdat (raam)prostitutie kan worden aangemerkt als (dienstverlenende) bedrijvigheid behoeven (raam)prostitutiebedrijven in beginsel niet uitgesloten te zijn van vestiging op een bedrijventerrein. In aanmerking nemende dat op het bedrijventerrein in kwesti
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 juni 2004, nr. 200306687/1; Dinxperlo/vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, van de WRO en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Gedeputeerde staten kunnen geen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een beroep tegen een in bezwaar gehandhaafd besluit om met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de WRO vrijstelling een bouwvergunning te verlenen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 juni 2004, nr. 200400297/1; Buren/wijzigingsplan 'Plan van wijziging nummer 38 van het bestemmingsplan Buitengebied Lienden 1996'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De door verweerder toegepaste vuistregel dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector, de boomteelt en de glastuinbouw in het algemeen een afstand van 50 meter dient te worden aangehouden, is niet bij besluit vastgesteld en dient daarom, gelet op het bepaalde in artikel
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprundentie

Het arrest Carrara: grensoverschrijdend?

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1 2005
Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs N. Saanen-Siebenga

N. Saanen-Siebenga
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 november 2004, nr. 200308644/1, Gelderland/‘Streekplan Gelderland 1996, partiële herziening inzake omlegging N831 Hedel (oostelijk deel)’.

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Verweerders hebben de plaats en de functie van een concrete beleidsbeslissing in het stelsel van de WRO miskend. Ook hebben verweerders miskend dat de luchtkwaliteitsnormen van het Besluit luchtkwaliteit zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van d, met uitzondering van de werkplek. Verder hadden verweerders niet mogen volstaan met de enkele vaststelling dat de te verwachten overschrijdingen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 april 2004, nr. 200303118/1 ('t Rooth)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Streekplanaanpassing (middels een concrete beleidsbeslissing) ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande kalksteengroeve ’t Rooth met 17 hectare. De uitbreiding is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, bodembeschermingsgebied, de ecologische hoofdstructuur en nabij een beschermd stads- en dorpsgezicht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 april 2004, nr. 200306404/1 (Groesbeek)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Gedoogverklaring ten aanzien van het houden van kippen. Appellant vindt dat de gedoogtermijn te kort is. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht?
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 301 - 320 van 367 gevonden teksten
1 2 11 12 13 14 16 18 19
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.