Zoekresultaat: 48 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Jurisprudentie x

  Voorzienbaarheid vervallen van bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Passieve risico-aanvaarding.

  Relatie financiële uitvoerbaarheid en eventuele ongeoorloofde staatsteun. Wijziging jurisprudentie inzake toetsingskader.


Tonny Nijmeijer

  Kosten ten tijde van dat besluit niet anderszins verzekerd omdat exploitatieovereenkomst is gesloten na vaststelling besluit. Geringe omvang van strook grond aanleiding om rechtsgevolgen in stand gelaten.

  Vrijstelling ex artikel 19 WRO voor een tijdelijke situatie.


Tycho Lam

  Appellante als overtreder aan te merken nu zij op basis van de huurovereenkomst verantwoordelijk is voor de naleving van de milieueisen. Daaraan doet niet af dat zij geen exploitant van de inrichting is.


Valérie van ‘t Lam

  Bevoegdheid tot verlenen ontheffing krachtens de Ffw is discretionair van aard. De totale lengte van de procedure heeft niet geleid tot overschrijding van het recht op een redelijke procestermijn.

  Gebruik van schoolplein buiten schooltijd is in strijd met bestemmingsplan. Handhavingsplicht.

  Doorwerking provinciaal beleid bij vaststelling van een bestemmingsplan onder de Wro.

  Externe veiligheid. Voor een bestemmingsplan dat is vastgesteld voor 1 april 2008 kan de oude rekenmethodiek van de Revi worden toegepast. Relatie groepsrisico en cummulatierisico’s van verschillende bronnen. Rijtijd brandweer bij calamiteiten.

  Een redelijke wetsuitleg brengt mee dat degene die na de inwerkingtreding van artikel 49a van de WRO een planschadeovereenkomst heeft gesloten met het college belanghebbende is bij besluiten op planschadeverzoeken waarop ingevolge het in artikel II, eerste lid, van de wijzigingswet WRO neergelegde overgangsrecht door de gemeenteraad dient te worden beslist.

  Golfbaan in EHS is aanvaardbaar. Uitvoering volgens het in de planvoorschriften opgenomen en daarmee juridisch bindend gemaakte inrichtings- en beheerplan. Aanleg leidt in bepaalde gebieden zelfs tot verbetering in vergelijking met huidige agrarische gebruik.

  Dpo en duurzame ontwrichting. Artikel 3.1.2. Bro en branchering. Financiële haalbaarheid en staatssteun. Geen gebruikgemaakt van een taxateur als bedoeld in de Mededeling van Europese Commissie.


Tycho Lam

  Bouwplan voor recreatiebungalows in strijd met bestemmingsplan. Overeenkomst met exploitant biedt onvoldoende garantie.

Jurisprudentie

ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200708255/1, Vlist/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2008
Trefwoorden Eigenaar, Planschade, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Overeenkomst, Vergoeding, Onroerend goed, Ruimtelijke ordening, Waardedaling
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 april 2008, nr. 200706636/1, Heusden/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Eigenaar, Delegatie, Eigendom, Eigendomsoverdracht, Gemeenteraad, Juridisch eigenaar, Juridisch eigendom
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 januari 2008, nr. 200608213/1 (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Strafbaar feit, Vergunning, Curator, Beschikking, Vermoeden, Bedrijfsvoering, Financiering, Belangenafweging, Bestuursorgaan, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 februari 2006, nr. 200504305/1, Wageningen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Nu [wederpartij], onder verwijzing naar de afwijzing van door hem ingediende bouwaanvragen, gemotiveerd heeft gesteld schade te lijden ten gevolge van de partiële planherziening, waarbij de mogelijkheid werd geschrapt met toepassing van een binnenplanse
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 januari 2006, nr. 200502074/1 inzake art. 1.1, eerste lid Wm (Utrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Recreatiewoningen in camping maken deel uit van inrichting.
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 8 juni 2005, nr. 200405178/1 inzake art. 5:32 Awb, art. 18 Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 en art. 5:20 BW (Hulst)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Omdat de ondergrondse tanks duurzaam zijn verenigd met de grond, is de eigenaar van de grond tevens eigenaar van de tanks; mitsdien had de bestuursdwangaanzegging tot verwijdering van de tanks tot deze persoon moeten worden gericht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Arrest Hof van Justitie EG 7 september 2004, C-127/02 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In 1999 en 2000 zijn vergunningen verleend ingevolge artikel 12 Natuurbeschermingswet om kokkels mechanisch te vissen in de speciale beschermingszone van de Waddenzee. De besluiten hiertoe zijn aangevochten. In dit kader heeft de Afdeling bestuursrechtspr
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 21 - 40 van 48 gevonden teksten
« 1 2
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.