Zoekresultaat: 225 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2012 x Rubriek Jurisprudentie x

  Ontheffingsmogelijkheden van het schadeveroorzakende plan en van het voorafgaande plan moeten bij de planvergelijking buiten beschouwing worden gelaten

  Overkapping. Meetellen vergunningvrije bouwwerken

  Weigering om projectbesluiten te nemen. Uitbreiding intensieve veehouderijen in strijd met provinciale verordening

  De Waterwet bevat geen uitputtende regeling ten aanzien van ongewone voorvallen binnen een bedrijf. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis met een significant effect. Het stellen van een voorschrift voor ongewone voorvallen buiten het bedrijf is geoorloofd

  Verzoek om intrekking voorschrift tot uitoefening nulsituatie - bodemonderzoek terecht afgewezen. Door het storten van de vloer voordat de vergunning was verleend, heeft eiser doelbewust het risico genomen dat alsnog in de vloer zou moeten worden geboord met de daarbij behorende kosten

  Beoordeling luchtkwaliteit in geval van wijzigingsbevoegdheid. Geurgevoelige objecten. Niet-geurgevoelige functies

  Dakopbouw. Aanvraag om een omgevingsvergunning. Geen herhaalde aanvraag. Geheel of gedeeltelijk vernieuwen

  Papieren versie en elektronische versie van bestemmingsplan. Discrepantie tussen verbeelding en vaststellingsbesluit. Wegbestemmen legaal gebruik


Tonny Nijmeijer

  Een voorschrift dat betrekking heeft op ongewone voorvallen en calamiteiten buiten de inrichting is geoorloofd. Artikel 17.1 WMB ziet op calamiteiten binnen de inrichting


Valérie van 't Lam

  Onjuiste rechtsmiddelenvoorlichting leidt, behoudens kennelijke misslagen, tot verschoonbaarheid termijnoverschrijding bij instellen van bezwaar of beroep

  Onlosmakelijk samenhangende activiteiten

  Het als één project vergunning verlenen voor een samenstel van projecten, andere handelingen en overige maatregelen die slechts gedeeltelijk vergunningplichtig zijn, is in strijd met de Natuurbeschermingswet 1998


Marieke Kaajan

  Net is in casu bouwwerk

  Erfafscheiding van 2 meter hoog is in casu vergunningvrij

  Landbouwontwikkelingsgebied. Plan-m.e.r. Woon- en leefklimaat. Gezondheidsaspecten

  Kennisgeving ontwerpbesluit in huis-aan-huisblad voldoet niet aan de wettelijke eisen, nu belanghebbenden in Duitsland hiermee niet zijn bereikt. Verspreiding van de kennisgeving langs elektronische weg (website) is ontoereikend

  Alhoewel het niet naleven van de gedoogvoorwaarden aanleiding is geweest voor de last onder dwangsom, laat dit onverlet dat de last geen betrekking heeft op overtreding van de gedoogvoorwaarden, maar op de overtreding van het verbod om een inrichting zonder de vereiste vergunning in werking te hebben

  Wijzigingsplan. Akoestische gevolgen buitenschoolse opvang. Barim. Maximale invulling

  Voorafgaande aan de compensatie in natura is niet noodzakelijk dat de schade in geld is vastgesteld


Berthy van den Broek

  Heffen griffierecht is niet in strijd met artikel 6 EVRM

Toont 21 - 40 van 225 gevonden teksten
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.