Zoekresultaat: 59 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2002 x Rubriek Milieu: x
Milieu:

ABRS 15 mei 2002, nr. 200105797/1 inzake art. 1 Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer (Emmen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Akkerbouwbedrijf met 60 stuks jongvee valt niet onder het Besluit; sprake van vergunningsplicht
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 19 juni 2002, nr. 200105168/2 inzake art. 1, 2 en 26 EVOA (Minister van VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Het overbrengen van het schip Sandrien naar India is aan te merken als het 'zich ontdoen' van afvalstoffen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 april 2002, nr. 200002214/1 inzake art. 1 en 2a Wvo, art. 7 EG-richtlijn 76/464 en art. 2 en 14 Lozingenbesluit (Hoogheemraadschap Schieland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet aan te merken als een 'lozing'. De lozing van grijze lijst stoffen kan worden verbonden aan voorschriften die beantwoorden aan de best uitvoerbare technieken
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 19 maart 2002, nr. 200105843/2 inzake art. 1 Wvo en art. 1 EG-richtlijn 76/464 (zuiveringschap Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Lozing van verontreinigde stoom van elektriciteitscentrale is niet aan een bepaalde persoon toe te schrijven; geen Wvo-vergunning vereist
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 8 mei 2002, nrs. 200000056/1 en 200000057/1 inzake art. 15.25 Wm en art. 1 Wet Luvo (Minister van VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Geen schade-uitkering uit het Fonds Luvo nu de schade niet is ontstaan door menselijk handelen of nalaten maar door een natuurverschijnsel
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 19 juni 2002, nr. 200003207/2 inzake art. 8.9, 8.10 en 8.11 Wm (Uithoorn)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Aanvraag om vergunning kon hangende de procedure worden gewijzigd. Onder omstandigheden is het mogelijk vergunning te verlenen voor voorzieningen die buiten de grenzen van de inrichting zijn gelegen. Gebruik van freon is rechtens toegestaan
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 22 mei 2002, nr. 200105434/1 inzake art. 8:75 en 8:73 Awb (Haarlem)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Kosten van rechtsbijstand vormen onvoldoende procesbelang voor een inhoudelijke beoordeling van het geschil
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 26 juni 2002, nr. 200104522/1 inzake art. 20.3 Wm (Harderwijk)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Intrekking vergunning onder opschortende voorwaarde is niet in strijd met het systeem van de Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 8 mei 2002, nr. 200004646/1 inzake art. 1 Wvo, art. 4 Uitvoeringsbesluit Wvo en art. 7 EG-richtlijn 76/464 (Moordrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Ammoniakdepositie is niet aan te merken als een 'lozing'
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 1 mei 2002, nr. 200103482/1 inzake art. 8.17 Wm (Ambt Montfort)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Onder bijzondere omstandigheden kan in strijd met de afstandsgrafiek van de Richtlijn veehouderij en stankhinder een tijdelijke vergunning worden verleend voor een veehouderij
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 6 maart 2002, nr. 200004233/1 (Lichtenvoorde)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden I.c. geen sprake van een 'belangrijke wijziging' in de zin van de IPPC-richtlijn; mitsdien is geen grondslag aanwezig voor het voorschrijven van maatregelen als bedoeld in de richtlijn
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 maart 2002, nr. 200102841/1 (Etten-Leur)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Verweerders hebben kunnen anticiperen op toekomstige regelgeving, i.c. het ontwerp-Vuurwerkbesluit
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 februari 2002, nr. 200100018/1 (Texel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een veehouderij annex akkerbouwbedrijf. Door één der appellanten is betoogd dat verweerders ten onrechte niet hebben beoordeeld of vergunningverlening gevolgen heeft voor de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 februari 2002, nr. 200102014/1 (GS Drenthe)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Motorcrossterrein ligt in gebied met bijzondere natuurwaarden; verweerders zijn ten onrechte voorbijgegaan aan hun MER-beoordelingsplicht
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 februari 2002, nr. 200103080/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Verweerders hebben zich kunnen beperken tot het vastleggen van de depositie in de vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 februari 2002, nr. 200103681/1 (Noorder-Koggenland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Houden van papegaaien in dit geval niet vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 6 februari 2002, nr. 200004365/1 (Minister Vrom)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Bij het vaststellen van hogere grenswaarden binnen geluidzone industrieterrein kan rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, mits deze voldoende concreet zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 30 januari 2002, nr. 200004674/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden De appellerende landschapsstichting is als 'belanghebbende' aan te merken; in casu is niet concreet onderzocht of de activiteiten geen significante (verstorende) effecten hebben in het aangrenzende vogelbeschermingsgebied
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 19 december 2001, nr. 200104431/1 (Lochem)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden I.c. is toetsing aan de IPPC-richtlijn vereist; onduidelijk is of aan de IPPC-richtlijn kan worden voldaan
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 21 - 40 van 59 gevonden teksten
« 1 2
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.