Zoekresultaat: 123 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2016 x

  Sportlandgoed. Buggyrijden. Cumulatieve geluidhinder. Zonneakker en vleermuizen. M.e.r.-beoordeling. Maximale planologische mogelijkheden.

  Voorwaarden voor externe saldering stikstofdeposities agrarische bedrijven.

  Geurhinder, objectief criterium blootstellingsduur.

  Pluimveehouderij. Passende beoordeling. Een-op-een-inpassing. Geen verwijzing naar NB-wet 1998-vergunning in planregels.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Geen bevoegdheid tot stellen maatwerkvoorschriften voor woningen op een gezoneerd industrieterrein.


Rut Wingens

  Voor bevoegdheid tot handhaving is de feitelijke situatie ten tijde van het besluit bepalend en niet de vergunde situatie.

  Nadeelcompensatie. Vergoedbaarheid. Normaal maatschappelijk risico. Berekeningsmethode. Referentieperiode. Normomzet.


Berthy van den Broek

  Het bevoegd gezag kan aansluiting zoeken bij de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, tenzij daarmee geen recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden van de situatie.

  Geen sprake van een milieuneutrale verandering van de inrichting

  De Wet geurhinder en veehouderij ziet uitsluitend op geurhinder van dierenverblijven. De beoordeling van andere geurbronnen dient plaats te vinden op grond van de Wabo.

  Onlosmakelijke samenhang tussen omgevingsvergunningplichtige activiteiten en handelingen als bedoeld in de Flora- en faunawet. De conclusie dat geen ontheffing op grond van de Ffw is benodigd, is gebaseerd op verouderde gegevens.


Marieke Kaajan

  Representatieve invulling van de planologische mogelijkheden horeca. Wijzigingsbevoegdheid.

  Evenement. Geluid. Beoordelingskader. Inschakeling StAB. Onduldbare hinder. APV. Beleidsregel.

  Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. Omzetdaling. Referentieperiode.

  Planregels over parkeren. Ontbreken van parkeernorm.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Evenementen. Podiumopstelling. Maximale duur en eindtijden. Omschrijving dance-event.

  Ontsluiting supermarkt. Ontvankelijkheid. Geluidsbelasting. Toetsingskader.

  Gewasbeschermingsmiddelen. Woon- en leefklimaat. Gezondheidsrisico.

  Spuitzone. Bestrijdingsmiddelen. Fruitteelt en akkerbouw. Relativiteit. Locatiespecifiek onderzoek. Onderzoek deskundige.

Toont 21 - 40 van 123 gevonden teksten
« 1 2 4 5 6 7
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.