Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 1166 artikelen

x
Jaar 2010 x

  Voor de waardering van de panden is ten onrechte uitgegaan van de huuropbrengst, omdat de panden niet-bedrijfsmatig worden verhuurd tegen niet-marktconforme prijzen.

  Het betoog dat de parterre op de peildatum niet voor bewoning geschikt was en dat daarom voor de bepaling van de hoogste waarde niet van de waarde als woonruimte maar als bedrijfsruimte moet worden uitgegaan, faalt, omdat ook voor de vaststelling van eventuele waardevermindering moet worden uitgegaan van hetgeen op grond van het oude planologische regime maximaal kon worden gerealiseerd en niet van de feitelijke situatie. De gestelde schade wegens leegstand van de parterre en verbouwing tot woonruimte is niet het gevolg van de planologische wijziging maar van de beëindiging van de huurovereenkomst.

  Toepassing Wgv. Aanvaardbaar verblijfsklimaat op golfbaan die binnen de geurcontour van agrarisch bedrijf ligt.

  Wro voorziet niet in de mogelijkheid om bij een projectbesluit algemeen verbindende voorschriften vast te stellen.

  Ontvankelijkheid. Aangezien in zienswijze gehele plan is bestreden, mag in beroep ook bezwaar inzake financiële uitvoerbaarheid worden aangevoerd.

  Gelet op krimpende bevolking is onvoldoende gemotiveerd dat plan economisch uitvoerbaar is.

  Toepassing Wgv. Aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen geen geurgevoelig object. Niet alleen een permanent verblijf maar ook een kort verblijf is beschermingswaardig.

  Het in de door de provincie vastgestelde Categorieaanwijzing neergelegde criterium ‘duurzame locatie’, is onvoldoende duidelijk en concreet om als toetsingskader voor een bouwaanvraag te kunnen dienen.

  Het in het vernietigde reconstructieplan opgenomen beleid inzake de voorwaarden die aan ontwikkelingslocaties moeten worden gesteld, is door de raad overgenomen en als eigen beleid toegepast.

  Procedureregels in planvoorschriften met betrekking tot besluiten tot het verlenen van vrijstelling respectievelijk wijziging van het bestemmingsplan.


Tonny Nijmeijer

  In het afgelopen decennium is in de (lagere) jurisprudentie op uiteenlopende wijze geoordeeld over de omvang van de 403-aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor uit arbeids- en andere duurovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen van haar vrijgestelde groepsmaatschappij (hierna dochtermaatschappij). De centrale vraag daarbij was telkens of deze aansprakelijkheid alleen geldt voor verplichtingen voortvloeiend uit tijdens de aansprakelijkstellingstelling aangegane arbeidsovereenkomsten of tevens voor verplichtingen voortvloeiend uit voor de aansprakelijkstelling aangegane arbeidsovereenkomsten en, indien dat laatste het geval was, of de aansprakelijkheid dan alleen voor gedurende de aansprakelijkstelling uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen geldt of ook voor daarvoor reeds uit arbeidsovereenkomsten ontstane verplichtingen.


J.P.H. Zwemmer
Mr. J.P.H. Zwemmer is advocaat te Amsterdam en promovendus bij het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

  Besluit om geen exploitatieplan vast te stellen aangezien sprake is van een te klein oppervlak om bebouwing op te richten.

  Industrieterrein en geluidzone. Veranderingen in jurisprudentie inzake definitie industrieterrein vanwege invoering Crisis- en herstelwet.

Artikel

Van de leestafel van SBS

De wettelijke verdeling en legaat vanuit Zuid-Afrika

Tijdschrift EstateTip Review, Aflevering 44 2010
Trefwoorden Van de leestafel van ‘SBS’
Auteurs


  Kosten ten tijde van dat besluit niet anderszins verzekerd omdat exploitatieovereenkomst is gesloten na vaststelling besluit. Geringe omvang van strook grond aanleiding om rechtsgevolgen in stand gelaten.

  Eisen overleg artikel 3.1.1 Bro.

  Projectbesluit en het beschikbaar stellen van stukken langs elektronische weg.

  Jurisprudentie inzake artikel 19, derde lid, van de WRO blijft gelden voor ontheffingen ex artikel 3.23, eerste lid, van de Wro.

Artikel

Echtscheidingsjurisprudentie van belang voor estate planning

Geen beleggingsvisie zonder belegging (Hoge Raad 19 november 2010, LJN BN8028)

Tijdschrift EstateTip Review, Aflevering 43 2010
Trefwoorden huwelijkse voorwaarden
Auteurs


  Huisvesting van tijdelijke werknemers in een hotel. Definitie van het begrip hotel.

Toont 21 - 40 van 1166 gevonden teksten
« 1 2 4 5 6 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.