Zoekresultaat: 94 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Case Law x

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  Foto’s van appellant kunnen niet dienen als bewijs van de overtreding. Het is de ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag die de waarneming van de overtreding moet doen.

  Recreatie. Gebruiksovergangsrecht. Toepassing Bor. Legalisering.


Tonny Nijmeijer

  Mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij een planologische vergelijking.


Berthy van den Broek

  Normaal maatschappelijk risico, lijn der verwachting, niet gerealiseerde uitgewerkte bestemming.

  Wettelijk verbod op het houden en doden van pelsdieren voor de productie van bont was voorzienbaar. Inbreuk op eigendom is proportioneel, geen ontbreken van fair balance.

  Conclusie dat Natura 2000-gebied niet zal worden aangetast, kan alleen worden gebaseerd op objectieve verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek.


Marieke Kaajan

  Appellant heeft geen belang meer bij de invordering van de dwangsommen nu de overtreding is beëindigd.

  Zomerhuisje. Toepassing Bor. Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

  Voorschriften uit het Activiteitenbesluit kunnen niet worden gebruikt om te concluderen dat geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen zodat geen MER hoeft te worden opgesteld.

  Normaal maatschappelijk risico, vergoedbaarheid nadeel dat niet bestaat uit waardedaling van een woning.

  Uit oogpunt van proceseconomie blijven de gevolgen voor Belgische Natura 2000-gebieden buiten inhoudelijke behandeling. Geen aanleiding voor nader Bibob-onderzoek. Verdrag van Aarhus en mer-richtlijn verzetten zich niet tegen voorwaarde voor instellen beroep dat zienswijzen naar voren moeten zijn gebracht.  

  De reikwijdte van de zorgplicht die in acht moet worden genomen, wordt bepaald door de concrete voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Woning van appellant is aangevraagd als deel uitmakend van de inrichting zodat deze woning terecht als onderdeel van de inrichting is aangemerkt. Mitsdien hoefde de luchtkwaliteit bij deze woning niet te worden onderzocht.


Valérie van ’t Lam

  Megabioscoop. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Concurrent. Bevestiging jurisprudentie.

  De belangen van appellanten bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving zijn in dit geval verweven met de algemene belangen die de Flora- en faunawet beoogt te beschermen.

  Geen grondslag in Bevi om verweerder te verplichten tot handhavend optreden tegen lpg-tankstation.

  Geen grondslag aanwezig voor verlenen veranderingsvergunning.


Valérie van ’t Lam
Toont 41 - 60 van 94 gevonden teksten
1 3 5
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.