Zoekresultaat: 821 artikelen

x
Jaar 2004 x
Artikel

Fiscaal wetsvoorstel inzake de omzetting van onvolwaardige schulden

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 2 2004
Trefwoorden schuldeiser, vennootschapsbelasting, schuldenaar, schuld, aandeel, afwaardering, deelnemingsvrijstelling, kwijtschelding, voorstel van wet, vennootschap
Auteurs W. Bon

W. Bon
Artikel

De bindende voordracht en artikel 2:228 BW

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 2 2004
Trefwoorden aandeel, aandeelhouder, stemrecht, statuut, nominale waarde, voordracht, soort aandeel, houder, algemene vergadering, bestuurder
Auteurs IJ.C. van Straten

IJ.C. van Straten
Artikel

Statutaire kwaliteitseisen en de blokkeringsregeling bij de naamloze vennootschappen in de nutssector

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 2 2004
Trefwoorden aandeelhouder, aandeel, statuut, vennootschap, blokkeringregeling, overdraagbaarheid, kwaliteit, naamloze vennootschap, overdracht, vennootschapsbelasting
Auteurs I.W. van 't Woud

I.W. van 't Woud
Artikel

Afgebroken onderhandelingen: de betekenis van een voorbehoud teostemming (vennootschappelijk) orgaan

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 2 2004
Trefwoorden toestemming, overeenkomst, vennootschap, overname, bestuurder, contract, aandeelhouder, due diligence, opgewekte schijn, redelijkheid en billijkheid
Auteurs A.C. Schaafsma en O.S. Elsenga

A.C. Schaafsma

O.S. Elsenga
Artikel

Economische overdracht, altijd een escape?

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 2 2004
Trefwoorden overdracht, overeenkomst, economisch eigenaar, vergunning, huurder, vennootschap, aandeel, blokkeringregeling, economisch eigendom, economische eigendom
Auteurs I. de Vries

I. de Vries
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 december 2003, nr. 200301225/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Marcanti-eiland' van het stadsdeel Westerpark (gemeente Amsterdam). Bij de afweging van de betrokken belangen heeft verweerder in redelijkheid een groter gewicht kunnen toekennen aan het algemeen belang dat is gediend, dan aan de belangen van molen 'De Otter' die zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2003, nr. 200302450/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake vrijstelling en bouwvergunning voor vergroten woning, gemeente Voorschoten. In het feit dat door de uitvoering van het bouwplan voor het vergroten van de woning op het perceel een voor wat betreft de garage met het bestemmingsplan strijdige situatie ontstaat, hebben burgemeester en wethouders terecht geen belemmering gezien de gevraagde vrijstelling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2003, nr. 200301546/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Riederhoek' van de gemeente Barendrecht. Ten onrechte heeft verweerder ten aanzien van de punten waarop het bestemmingsplan in strijd is met het Regionaal Structuurplan het dagelijks bestuur van het regionaal openbaar
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2003, nr. 200205557/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning voor een fiets- en voetgangersbrug, gemeente Breda. In het kader van de verlening van een bouwvergunning is voor een belangenafweging geen plaats. Nu met het oog op de uitvoering van het tracébesluit een bestemmingsplan is opgesteld, kan in dat kader ook geen betekenis meer toekomen aan het tracébesluit. Evenmin kan in dit geval aan het tracébesluit betekenis toekomen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200302150/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake vrijstelling, gemeente Liesveld. De omstandigheid dat bij de Afdeling het beroep tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan, waar de vrijstellingsbepaling een onderdeel van is, is behandeld noch de omstandigheid dat de in deze bepaling opgenomen categorie-indeling in die procedure aan de orde is geweest
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200300132/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Struik Foods 2001' van de gemeente Nijkerk. Voor ambtshalve toetsing aan artikel 10 BRO bestaat geen aanleiding omdat deze bepaling niet van openbare orde is
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200206719/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Golfbaan de Scherpenbergh' van de gemeente Apeldoorn. De raad en verweerder hebben zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat voor de uitbreiding van de golfbaan van negen naar achttien holes waarin het plan voorz, geen MER behoefde te worden gemaakt omdat zich geen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200205327/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Westelijke Randweg' van de gemeente Beverwijk. Uit het bestreden besluit volgt niet dat verweerder heeft bezien of het plan zonder daarbij in strijd te handelen met het bepaalde in de Flora- en faunawet (Ffw) uitvoerb, dan wel, zo van deze strijdigheid moet worden uitgegaan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2003, nr. 200301877/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een besluit tot toepassing van bestuursdwang, gemeente Harderwijk. Van schending van artikel 8 van het EVRM is geen sprake. De wijze waarop de informatie is vergaard, druist niet zozeer in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid moet worden gevergd, dat het gebruik dat burgermeester en wethouders daarvan hebben gemaakt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2003, nr. 200206338/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Eerste Herziening van het Bestemmingsplan Plassengebied' van de gemeente Loosdrecht. Dat de activiteiten van het aannemersbedrijf reeds plaatsvonden ten tijde van de aanwijzing als speciale beschermingszone (SBZ) als , betekent
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 oktober 2003, nr. 200301201/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Uiterwaarden' van de gemeente Hattem. Het in de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier' opgenomen toetsingskader voor nieuwe ingrepen in het winterbed van de grote rivieren is ten onrechte niet neergelegd in de in het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 december 2003, nr. 200102937/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Oirschot. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan niet worden weerlegd met het verweer dat de verleningen van goedkeuring aan plandelen met vergelijkbare bestemmingen als het plandeel w, op
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 oktober 2003, nr. 200302686/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied, Mekkelenbergweg 26-26a, te Harbrinkhoek' van de gemeente Tubbergen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel strekt niet zover dat verweerder een uitgangspunt dat voorheen abusievelijk is ingenomen, zou moeten blijven toepassen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200205576/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Princenhage' van de gemeente Breda. In strijd met het bepaalde in artikel 16, eerste lid, aanhef en onder h, Bro 1985, is de bestaande loods op het perceel van appellanten niet op de plankaart ingetekend
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 721 - 740 van 821 gevonden teksten
1 2 33 34 35 37 39 40 41 42
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.