Zoekresultaat: 86 artikelen

x
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Arnhem, 25 maart 2008, AWB 08/95 en AWB 08/1039 (LJN BC8443)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Woning, Perceel, Fideïcommissair erfgenaam, Gedeputeerde staten, Verbouwing, Bouwvergunning, Burgemeester, Onthouding van licht
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Het vervallen van milieuvergunningen

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Milieuvergunning, Onherroepelijkheid, Dier, Vervaltermijn, Bouw, Bouwvergunning, Schorsing, Stallen
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprundentie

Aanbestedingsplicht voor niet-openbare werken?

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 6 2007
Trefwoorden overheidsaanbestedingen
Auteurs E.K.S. Mollen

E.K.S. Mollen
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juni 2006, nr. 200508050/1, Stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam/bestemmingsplan 'Vondelpark'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Perceel, Vergunning, Bestuurder, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Horeca, Motivering, Exploitatie, Gemeente, Herstel
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 november 2005, nr. 200502199/1, Nijmegen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Het beroep van appellant op de jurisprudentie betreffende legaliserende bestemmingsplannen kan niet slagen. Deze jurisprudentie betreft, voorzover hier van belang, geschillen ter zake van de vergoeding van schade geleden ten gevolge van nabij het perceel van de aanvrager gelegen, niet binnen het voorheen geldende bestemmingsplan passende, bebouwing
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 november 2005, nr. 200405782/1, Haaksbergen/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Verweerder heeft niet aan appellanten, maar aan de gemeenteraad gevraagd naar bijzondere feiten en omstandigheden die, na het doorlopen van de procedure tot afwijking van het streekplan, goedkeuring van delen van het bestemmingsplan die in strijd zijn
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Jurisprudentie

ABRvS 23 november 2005, nr. 200504030/1 inzake art. 8.4 en 8.18 Wm (Mill en Sint Hubert)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Driejarentermijn voor vervallen vergunning vangt aan vanaf het moment van onherroepelijk worden vergunning; dit moment kan eerder aanvangen dan het moment van in werking treden vergunning.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 augustus 2005, nr. 200407537/1, Margraten/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Een geslaagd beroep op de overgangsbepaling ten aanzien van bouwen kan niet afdoen aan de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders op te treden tegen een bouwwerk dat zonder de daartoe benodigde vergunning is opgericht.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 200409932/1, Hardenberg/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De Afdeling acht handhavend optreden voor wat betreft de permanente bewoning van het recreatieverblijf van appellanten zodanig onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat het college van burgemeester en wethouders daarvan had behoren af te zien. Dit geldt niet voor de last tot verwijdering van de vergroting van het recreatieverblijf, die zonder bouwvergunning is gerealiseerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005, nr. 200405136/1, Woudrichem/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Slechts onder zeer uitzonderlijke gevallen moet worden afgeweken van het beginsel dat bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding van de maximale benuttingsmogelijkheden van het oude en nieuwe planologische regime mag worden uitgegaan.
Auteurs Oranje, H.

Oranje, H.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304814/1; Zeist/bestemmingsplan 'Zeist West 2002'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In artikel 15 WRO zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot vrijstelling of met betrekking tot het inbrengen van bedenkingen. De in het plan opgenomen mogelijkheid om het ontwerpbesluit tot vrijstelli
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304332/1; Hoorn/bestemmingsplan 'Bangert en Oosterpolder'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De faseringsregeling heeft slechts betrekking op aantallen woningen zonder dat deze zijn gekoppeld aan de verwezenlijking van bepaalde plandelen. Gelet op de rechtsonzekere situatie die hierdoor ontstaat voor burgers – de vraag of zij op grond van het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 juni 2004, nr. 200307135/1 Venhuizen/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Het fokken van paarden kan worden aangemerkt als uitoefening van een agrarisch bedrijf, zoals omschreven in de planvoorschriften. Het africhten en trainen van paarden zijn activiteiten die in het verlengde van de fokactiviteiten liggen. Zij kunnen daarom ook als passend binnen de agrarische bestemming worden beschouwd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 juni 2004, nrs. 200303896/1, 20030387/1 en 200303898/1 Breda/bestemmingsplannen 'Om de Haenen', 'Nieuwe Dorpsrand en Waterakkers' en 'De Woonakker'/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden De plannen maken de realisering van drie woonwijken van in totaal ongeveer 2000 woningen mogelijk. De plangebieden grenzen niet aan elkaar. Niettemin is in dit geval sprake van een aaneenge-
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 april 2004, nr. 200305502/1 Roermond/vrijstelling ex artikel 19 WRO

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Voor de beoordeling van de vraag of binnen het op de plankaart aangegeven ‘differentiatievlak diverse voorzieningen’ nog ruimte is voor de bouw van een woning, dient weliswaar in beginsel te worden uitgegaan van de vergunde situatie, doch indien de feitelijke situatie inmiddels duurzaam is gaan afwijken van hetgeen ooit is vergund, kan er aanleiding bestaan van dit uitgangspunt af te wijken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 maart 2004. nr. 200302440/1 (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Besluit waarbij de acceptatie van een melding tot wijziging van de inrichting is geweigerd. Verweerder meent dat de onderliggende vergunning is komen te vervallen, omdat de (reeds bestaande) loods niet tot de vergunde omvang is vergroot. Ter zitting is door verweerder aangevoerd dat de melding eveneens niet kan worden geaccepteerd
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 november 2003, nr. 200206624/1 (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Lasten onder dwangsom tegen een bouwbedrijf wegens het in werking houden van delen van de inrichting zonder (van kracht zijnde) vergunning. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in 1999 voor de inrichting verleende milieuvergunning - gelet o
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 29 oktober 2003, nr. 200204787/1 (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Tijdelijke vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een co-vergistingsinstallatie. Appellanten betogen dat - nu de inrichting betrekking heeft op een activiteit met een capaciteit van 100 ton per dag of meer - de aanvraag ten onrechte in behandeling , omdat voorafgaand aan het besluit geen beoordeling heeft plaatsgevonden omtrent de vraag of een milieueffectrapport (hierna: mer) opgemaakt moet worden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juli 2003, nr. 200301797/2

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om schorsing van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' van de gemeente Alkemade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juni 2003, nr. 200205491/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een zelfstandig schadebesluit, gemeente Bunschoten. Bij schade die het gevolg is van een ten onrechte verleende bouwvergunning, is de kans op realisering van de door het bestemmingsplan geboden bouwmogelijkheden mede van belang om te
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 61 - 80 van 86 gevonden teksten
1 2 4
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.