Zoekresultaat: 83 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Case Law x

  Geen passieve risicoaanvaarding, vanwege ontbreken voortekenen van de nadelige planologische wijziging.

  Forfaitair maatschappelijk risico, verwevenheid vrijstelling en nieuw bestemmingsplan.

  De bouw van de acht eengezinswoningen met garage is als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken, ook al bestond er geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen.


G.M. van den Broek

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  De bekendmaking van een verzoek tot het starten van een vrijstellingsprocedure is niet voldoende om voorzienbaarheid te kunnen aannemen.

  Uitbreiding varkenshouderij en oprichting vleeskuikenhouderij en bio-energiecentrale. Geen onlosmakelijke samenhang. Passende beoordeling. Gevolgen voor niet in Nederland gelegen natuurgebieden. Gevolgen per project. Gezondheid.

  Voorzienbaarheid. Voorwaarden concreet beleidsvoornemen.


Berthy van den Broek

  Dat de bouw van een woon-zorgcomplex als een normale maatschappelijke ontwikkeling is aan te merken, betekent niet dat de planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag.

  Bedrijventerrein. VNG-brochure. Zonering. Woningen op industrieterrein. Woonboten. Persoonsgebonden overgangsrecht. Geluid en externe veiligheid.

  Afgewerkte olie in dit geval geen afvalstof. Uit gedrag van de houder blijkt niet dat hij voornemens is zich van de olie te ontdoen.

  Vergunningaanvraagster blijft verantwoordelijk voor de vorm en inrichting van mitigerende maatregelen met betrekking tot een Natura 2000-gebied.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Gezondheidsaspecten; de planregeling met vaste afstanden tussen woningen en intensieve veehouderijen is onvoldoende gemotiveerd. De voorwaarde van een gezondheidseffectscreening bij toepassing van wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding is onvoldoende objectief begrensd.

  Hersteltermijn voldoende lang, gelet op de aard en omvang van de benodigde gegevens.


Marieke Kaajan

  Treinverkeer is gemotoriseerd verkeer; grondwaterbeschermingsvoorschrift is van toepassing.

  Maximale invulling van de planologische mogelijkheden is uitgesloten door evident privaatrechtelijke belemmering.

  Voor de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie op grond van de regeling dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de feitelijke situaties met en zonder de uitvoering van het projectplan.

  Permanente bewoning van recreatiewoningen.

  Geen strijd met artikel 8 EVRM. Rechtbank voorziet zelf in de zaak door vergunningvoorschrift op te nemen ter voorkoming van verspreiding van zoönosen.

Toont 61 - 80 van 83 gevonden teksten
1 2 4
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.