Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 2710 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Rubriek Jurisprudentie x

  Afdeling stelt nadere termijn om beroepsgronden alsnog toe te lichten. De gestelde juridische onmogelijkheid om de inrichting te ontsluiten, is een privaatrechtelijke kwestie.

  Bij besluit inzake snelheidsverhoging op de A13 Overschie is wat betreft de aspecten geluid en luchtverontreiniging onvoldoende gewicht toegekend aan de belangen van omwonenden.

  Van belang zijnde omstandigheden ter bepaling of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Wro tot het normale maatschappelijke risico behoort


Berthy van den Broek

  Verlies rechtsgevolgen uitbreidingsplannen. Voorlopige voorzieningen inzake werking uitbreidingsplannen.

  Herroeping besluit tot verlening vergunning. Invloed van bestemmingsplan in voorbereiding.

  Bevoegdheid tot intrekking bestaat ook wanneer van een deel van de vergunning gedurende drie jaar geen gebruik is gemaakt.


Valérie van ’t Lam

  Door ontbreken concurrentiebelang is appellante geen belanghebbende.

  De in de stikstofverordening opgenomen voorwaarden voor opname van milieuvergunningen in de depositiebank waarborgen onvoldoende dat een directe samenhang bestaat tussen de in de depositiebank op te nemen saldi en de aan de depositiebank te onttrekken saldi ten behoeve van de verlening van de NB-wetvergunning.


Marieke Kaajan

  Maatregelen ter voorkoming van volksgezondheidsrisico’s vanwege de verspreiding van ziektekiemen door veehouderijen dienen aan de omgevingsvergunning (milieu) te worden verbonden.

  Kamerbewoning en woningsplitsing. Ruimtelijke uitstraling. Goede ruimtelijke ordening.

  Invoeringswet Wabo. Aanhouden aanvraag. Overgangsrecht.

  Tijdelijke omgevingsvergunning.


Tycho Lam

  Strijdig gebruik achterruimte. Artikel 5 bijlage II Bor. Instandlating rechtsgevolgen. Categorie vergunningplichtige inrichtingen.


Tonny Nijmeijer

  Aanwijzing categorieën van gevallen. Artikel 6.5 lid 3 Bor. Algemeen verbindende voorschriften.

  Tweede bedrijfswoning. Binnenplans afwijken. Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo.

  Hoewel exploitatie op peildatum nog was aangevangen, komt inkomensderving in dit geval toch voor tegemoetkoming in aanmerking omdat op de peildatum vaststond dat appellante de bed and breakfast zou gaan exploiteren.

  Intrekkingsbesluit reconstructieplannen en correctieve herzieningen in strijd met Rwc. Regeling in structuurvisie of verordening heft de verplichting van het hebben van een reconstructieplan niet op.

  Eerst in hoger beroep aangevoerde grond blijft buiten beschouwing. In redelijkheid is aansluiting gezocht bij de grenswaarden in de richtlijn voor lichthinder van sportverlichting.

  Het bestuursorgaan heeft in redelijkheid kunnen kiezen voor het opleggen van een last onder dwangsom in plaats van het stilleggen van de inrichting.

Toont 61 - 80 van 2710 gevonden teksten
1 2 4 6 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.