Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 1088 artikelen

x
Jaar 2015 x

  Ontheffing provinciale verordening. Ontvankelijkheid. Geconcentreerde rechtsbescherming bij een verleende ontheffing.

  Omgevingsvergunning voor nieuwbouw en toepassing van artikel 4 van bijlage II van het Bor.

  Uitbreiding varkenshouderij en oprichting vleeskuikenhouderij en bio-energiecentrale. Geen onlosmakelijke samenhang. Passende beoordeling. Gevolgen voor niet in Nederland gelegen natuurgebieden. Gevolgen per project. Gezondheid.

  Voorzienbaarheid. Voorwaarden concreet beleidsvoornemen.


Berthy van den Broek

  Bij bepalen terugverdientijd van energiebesparende maatregelen mag niet worden geabstraheerd van bedrijfsspecifieke omstandigheden.

  De activiteit vindt plaats in de nabijheid van een EHS/Natura 2000-gebied. Het college heeft terecht een milieueffectrapportage verlangd.

  Dat de bouw van een woon-zorgcomplex als een normale maatschappelijke ontwikkeling is aan te merken, betekent niet dat de planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag.

  Het Besluit huisvesting verplicht niet tot een reductie van de ammoniakemissie op bedrijfsniveau.

  Elektrovissen op de aal in het Zwarte Meer leidt tot het opzettelijk verontrusten (art. 10 Ffw) van andere – beschermde – vissen. Bovendien was er aanleiding om zelfstandig onderzoek te doen naar de effecten (art. 9 Ffw) van elektrovissen op beschermde vissoorten.


Marieke Kaajan

  Overtreding niet van geringe aard en ernst. Afzien van handhaving.


Tycho Lam

  Bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling.


Daniëlle Roelands-Fransen

  De exploitant van de inrichting moet in de gelegenheid worden gesteld om aan te tonen dat de energiebesparende maatregel in zijn geval niet binnen vijf jaar is terug te verdienen.

  Bedrijventerrein. VNG-brochure. Zonering. Woningen op industrieterrein. Woonboten. Persoonsgebonden overgangsrecht. Geluid en externe veiligheid.

  Reactieve aanwijzing. Termijnen.

  Afgewerkte olie in dit geval geen afvalstof. Uit gedrag van de houder blijkt niet dat hij voornemens is zich van de olie te ontdoen.

  Vergunningaanvraagster blijft verantwoordelijk voor de vorm en inrichting van mitigerende maatregelen met betrekking tot een Natura 2000-gebied.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Horeca. Geluidhinder. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Activiteitenbesluit. Maatwerkvoorschriften.

  De regeling in het Bor voor een dakkapel, dakopbouw en dergelijke geldt als ‘specialis’ ten opzichte van de regeling voor bijbehorende bouwwerken.

  Verkeersveiligheid is geen te beschermen belang in het kader van de WMB/Wabo.

Toont 881 - 900 van 1088 gevonden teksten
1 2 41 42 43 45 47 48 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.