Zoekresultaat: 183 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2005 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

ABRvS 20 april 2005, nr. 200405315/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm, EG-richtlijn 96/61 (IPPC) art. 9, vierde lid en achtste lid (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Vergunning voldoet niet aan beschermingsniveau dat door IPPC-richtlijn wordt geboden. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat (rechtstreeks werkende) normen voor NOx in BEES A een even hoog beschermingsniveau bieden als de IPPC-richtlijn.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 april 2005, nr. 200203580/1 inzake art. 8.22 en 8.23 Wm (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Toename productie kan niet worden gerealiseerd via een procedure ex artikel 8.23 Wm.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 april 2005, nr. 200405420/1 inzake art. 8.15 Wm, art. 8.26 Wm en Besluit financiële zekerheid milieubeheer (Zaanstad)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Financiële zekerheid kan ook worden gesteld nadat de nadelige gevolgen voor het milieu door de inrichting zijn veroorzaakt.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 april 2005, nr. 200404245/1 inzake art. 23 Grondwaterwet (GS Noord-Holland en GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Grondwaterwetvergunning geeft recht maar niet de plicht om grondwater te onttrekken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 april 2005, nr. 200400632/1 inzake art. 3 Ontgrondingenwet (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Ontgrondingenwet dient te wijken voor specifieke wetgeving. In casu is de Wegenverkeerswetgeving het meest geëigende kader om de bezwaren te ondervangen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2005, nr. 200406444/1, Epe/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het oordeel van de rechtbank, dat appellant in dit geval rekening diende te houden met de mogelijkheid dat in de omgeving van zijn woning een nieuw agrarisch bouwperceel kon worden aangewezen, is juist. De rechtbank heeft hiertoe terecht de in het geding zijnde wijzigingsbevoegdheid voldoende bepaalbaar geacht, nu deze bevoegdheid beperkt was tot de bestemming ‘Agrarische doeleinden, klasse C, (agrarisch productiegebied)’.
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2005, nr. 200404021, Echt-Susteren/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Indien een op grond van de verleende vrijstelling ex artikel 19 van de WRO gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met die welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en de conclusie
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 12 januari 2005, nr. 200402061/1, Zaanstad/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Nu vaststaat dat de in het oude plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid niet is verwezenlijkt, komt daaraan noch in de vergelijking van het nieuwe plan met het oude plan, noch bij de beantwoording van de vraag of de planologische verslechtering voor
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.

J.C.M. van der Beek
Jurisprudentie

Vz ABRvS 30 maart 2005 nr. 200501676/1 inzake art. 18.12 Wm, art. 5:21Awb en art. 5:32 Awb (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Vergunningen zijn terecht ingetrokken; gelet op o.a. de onvoldoende coöperatieve houding van verzoekster in het verleden was verweerder tevens bevoegd om preventieve handhavingsbesluiten te nemen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005 nrs. 200407661/1 en 200408521/1 inzake art. 3:4 Awb (Sluis)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Met (expliciet) gedogen dient het bevoegd gezag nog terughoudender te zijn dan met het weigeren om te handhaven; i.c. geen reden om te gedogen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005 nr. 200401926/1 inzake art. 1.1, tweede lid, aanhef en onder b Wm en art. 8.11, derde lid Wm (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden In een Wm-vergunning kunnen voorschriften ter bescherming van de gemeentelijke riolering worden gesteld.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 maart 2005 nr. 200407882/1 inzake art. 10.2 Wm en art. 5:32 Awb (Jacobswoude)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Ondanks dat appellante de verontreinigde grond niet zelf op de bodem heeft gebracht, is zij aan te merken als overtreder.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 maart 2005 nr. 200402102/1 inzake art. 13.7 Wm en art. 41 Wgh (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Aanhoudingsplicht vergunningaanvraag nu sprake is van een zoneringsituatie als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder; wetsuitleg artikel 13.7 Wet milieubeheer.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 2 maart 2005 nr. 200500864/1 inzake art. 8.19, tweede lid Wm (Sliedrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Melding van uitbreiding werktijden kan in beginsel worden toegestaan.
Auteurs Jongma, M.

Jongma, M.
Jurisprudentie

ABRvS 2 maart 2005 nr. 200404717/1 inzake EG-richtlijn 96/61 (IPPC), art. 8.2 Wm en bijlage I, categorie 28.4, aanhef en onder a, sub 6 Ivb (Tubbergen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden IPPC-bezwaar kan niet eerst ter zitting worden aangevoerd; brijvoer is beoogd product en (mede) om die reden geen afvalstof.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 maart 2005 nr. 200402711/1 inzake art. 39 Wbb, art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 10 EG-Verdrag (Den Haag)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Habitatrichtlijn is van toepassing op besluit tot instemming saneringsplan bodemverontreiniging; optreden van significante effecten op nabijgelegen speciale beschermingszone is niet uit te sluiten.
Auteurs Boers, P.A

Boers, P.A
Jurisprudentie

Vz ABRvS 16 februari 2005 nrs. 200401481/1 en 200401481/2 inzake art. 8.20, eerste lid Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Eigendom perceel brengt niet zonder meer mee dat eigenares rechtsopvolger is van de vergunning; niet aangevraagde en vergunde activiteit is geen kwestie van handhaving indien deze activiteit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 februari 2005 nr. 200405894/1 inzake art. 8.2 Wm en bijlage I, categorie 28.4, onder f Ivb (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden De oprichting van grondwallen met afvalstoffen is geen (zelfstandige) inrichting nu het gaat om eenmalige toepassing van afvalstoffen.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 9 februari 2005 nr. 200308170/1 inzake art. 1.1, tweede lid, aanhef en onder b Wm en art. 8.13 Wm (Helmond)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden In milieuvergunning kunnen verplichtingen worden opgenomen over het stimuleren van bepaalde vervoersvormen.
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 121 - 140 van 183 gevonden teksten
1 2 3 4 5 7 9 10
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.