Zoekresultaat: 183 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2005 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

Vz ABRvS 8 februari 2005 nr. 200500197/2 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Brummen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Aparte rechtspersonen die behoren tot dezelfde groep van bedrijven die centraal worden aangestuurd, kunnen één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer vormen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 7 februari 2005 nr. 200409578/2 inzake art. 8.4 Wm, bijlage I, categorie 28.3, onder c Ivb en bijlage I, categorie 28.1, onder c Ivb (GS Friesland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Voor toepassen van gevaarlijke afvalstoffen in een geluidswal is een vergunning krachtens de Wm vereist.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 19 januari 2005 nr. 200401847/1 inzake art. 8.10 en art. 8.11 Wm en de Luchtvaartwet (Bernheze)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Geluidsbelasting van vliegbewegingen moet in dit geval via Wet milieubeheer worden geregeld; minst belastende vliegroutes zijn ten onrechte niet onderzocht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 12 januari 2005 nr. 200402554/1 inzake art. 4, eerste lid EG-richtlijn 79/409 (Vogelrichtlijn) en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (West Maas en Waal)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte nagelaten onderzoek te doen naar de gevolgen van de ammoniakemissie- en depositie voor het op 1650 meter afstand gelegen natuurgebied.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding

HR 2 april 2004, JAR 2004/112 (Drankencentrale Waterland B.V./Blakborn) en HR 10 december 2004, JAR 2005/12 (Vermeulen/Koninklijke...

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 01 2005
Trefwoorden 'Exclusiviteit' ontbindingsbeschikking, contractuele afvloeiingsregeling, redelijkheid en billijkheid, Baijings, Staten Bank/Fiet
Auteurs C.J. Loonstra en L.G. Verburg

C.J. Loonstra

L.G. Verburg
Jurisprudentie

Kanttekeningen bij de toelaatbaarheid van verplichte vervroegde pensionering

HR 8 oktober 2004, JAR 2004/258 (Van Pelt/Martinair)

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 01 2005
Trefwoorden leeftijdsontslag vliegers, verplichte pensionering bij 56 jaar, geen verboden onderscheid naar leeftijd, overgangsrecht Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Auteurs A.T.J.M. Jacobs

A.T.J.M. Jacobs

R. Uylenburg

W.T. Algera
Jurisprudentie

De ontwikkelingen rond artikel 18 EG: nieuwe uitgangspunten opgesteld door het Hof?

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 3/4 2005
Trefwoorden vrij verkeer van personen
Auteurs A. Pahladsingh en I.M. Uitermark

A. Pahladsingh

I.M. Uitermark

F.C. Folmer
Jurisprudentie

ABRvS 17 november 2004, nr. 200402576/1, Papendrecht/verzoek om planschadevergoeding.

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Gelet op de niet eensluidende conclusies van de door de schadebeoordelingscommissie benoemde deskundige en de door de wederpartij ingeschakelde deskundige, kon bij de rechtbank twijfel rijzen over de door eerstgenoemde deskundige gehanteerde uitgangspunten en kon de rechtbank om die reden in dit geval besluiten de StAB om advies te vragen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 10 november 2004, nr. 200308498/1, Geertruidenberg/verzoek om planschadevergoeding.

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden De Afdeling kan de keuze van de rechtbank, die werd geconfronteerd met drie uiteenlopende adviezen/rapporten, waarin verschillende uitgangspunten worden gehanteerd, voor het met het oog op finale geschilbeslechting zelf benoemen van een deskundige, in het licht van de omstandigheden, billijken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Pearle/Hoofdbedrijfschap Ambachten

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 1 2005
Trefwoorden heffing, hof van justitie EG, sociaal economische raad, staatssteun, financiering, parafiscale heffing, uitleg, begunstigde, beschikking, betaling
Auteurs S. Verschuur

S. Verschuur
Jurisprudentie

Vz ABRvS 22 december 2004 nr.200408822/1 inzake artikel 4 EG-richtlijn 75/442 (Kaderrichtlijn afvalstoffen) en artikel 4 Verordening 259/93 (EVOA) (Staatssecretaris VROM).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Voor onderscheid tussen nuttige toepassing of verwijdering is de eerste handeling die de afvalstoffen na hun overbrenging moeten ondergaan, van belang.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 december 2004 nr.200000690/1-A en 200101670/1-A inzake artikel 12 Natuurbeschermingswet en artikel 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Voorzorgbeginsel in PKB-Waddenzee niet in overeenstemming met de uitleg die het Europese Hof van Justitie aan dit beginsel heeft gegeven.
Auteurs Stroeken, P.

Stroeken, P.
Jurisprudentie

ABRvS 8 december 2004 nr.200401808/1 inzake artikel 1.1a Wm en artikel 13 Wet bodembescherming (Staatssecretaris VROM).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Zorgplichtbepaling van artikel 1.1a Wet milieubeheer is een vangnetbepaling die slechts kan worden ingeroepen bij ernstige nadelige gevolgen voor het milieu.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 november 2004 nr. 200403656/1 inzake artikel 8.11, derde lid Wm (Elburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden In een vergunning kan niet worden voorgeschreven dat bezoekers een bepaalde rijroute moeten volgen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 12 november 2004 nr. 200407317/1 en 200407317/2 inzake artikel 8.12 Wm (waterschap Hunze en Aa’s).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Een grotere controlefrequentie kan worden voorgeschreven, indien een eenmalige meting niet volstaat om vast te stellen of aan de normstelling van de vergunning wordt voldaan.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 10 november 2004 nr. 200304823/1 inzake artikel 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61, artikel 3, eerste en derde lid Wet ammoniak en veehouderij en artikel 8.8, eerste lid onder a en c Wm (Beuningen).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Artikel 3 Wet ammoniak en veehouderij kan IPPC-richtlijnconform’ worden toegepast. Beoordelingskader van de IPPC-richtlijn is in onvoldoende mate toegepast door verweerder.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 oktober 2004 nr. 200402378/1 inzake artikel 1.1, eerste lid Wm en bijlage I, categorie 1.1, onder b Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Papendrecht).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden De term ‘verbrandingsmotoren’ in categorie 1.1, onder b, van bijlage I bij het Ivb ziet uitsluitend op verbrandingsmotoren van installaties en dus niet op voertuigen.
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 141 - 160 van 183 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 8 10
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.