Zoekresultaat: 181 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2009 x

  Niet is gebleken dat de resultaten van de onderzoeken naar de risico’s van elektromagnetische straling van GSM-antennes voor de gezondheid van omwonenden onjuist zouden zijn.

  Niet met uit objectieve bron afkomstige stukken of anderszins aannemelijk gemaakt dat op de peildatum een aanvang met de uitbreiding van de bestaan

  De planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan blijven bestaan na een vrijstelling krachtens artikel 19, derde lid, WRO.

  Ruimtelijke uitstraling regenkappen en hagelnetten.

  Actualiteit MER, validiteit verkeersmodel NRM, en wijze van saldering.

  Verband tussen aanlegvergunningstelsel en te beschermen bestemming.Ontoereikende criteria wijzigingsbevoegdheid.


Tycho Lam

  Gebruiksovergangsrecht en gebruiksvoorschrift, toepassing Wro.

  Vergelijking RRM en RVMK 2007, kruispuntenberekening en herprofilering brug.

  Weigeren vrijstelling omdat niet is voldaan aan het vereiste vermeld in artikel 20 van het Bro, dat het aantal woningen gelijk blijft.

  Functieveranderingsbeleid streekplan, toepassing Wgv.

  Stichting geen belanghebbende. Afdeling heeft criteria overgenomen van Hoge Raad.

  Meten of berekenen van luchtkwaliteitswaarden. Onmiddelijke werking van de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2007, 434).

  Onvoldoende onderzoek geluidsluwe gevel.

  Plangebied onvoldoende begrenst in publicaties.


Tonny Nijmeijer

  De geluidimmissie van scheepvaartverkeer van en naar een gezoneerd industrieterrein hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden.

  Het maken van bezwaar mag er in principe niet toe leiden dat de rechtzoekende in een slechtere positie komt te verkeren.

  Bepalend voor de bevoegdheidsvraag is de capaciteit die feitelijk kan worden gerealiseerd. Het uit doelmatigheidsoogpunt alsnog beperken van de looptijd van de vergunning is niet in strijd met de wet.

  Emissiegrenswaarden voor dioxines en furanen mochten niet op de beste beschikbare technieken worden gebaseerd nu voor die stoffen een minimalisatieverplichting geldt.

  Kweekproef met kokkels onvoldoende begrensd. Standpunt minister LNV dat zekerheid is verkregen dat activiteit de natuurlijke kenmerken van het habitatgebied niet zal aantasten, is niet begrijpelijk.

  Ten onrechte is getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Vernietiging besluit met in stand laten van rechtsgevolgen.

Toont 141 - 160 van 181 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 8 10
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.