Zoekresultaat: 198 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2015 x Rubriek Case Law x

  Rijksmonument. Perronoverkappingen. Onlosmakelijk geheel.

  Verweerder heeft de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen ten onrechte niet bij het besluit betrokken.

  Het bevoegd gezag kan volstaan met het toesturen van het ontwerpbesluit naar de gemachtigde.

  Ook een lozing van verontreinigd bluswater op een sloot via een afvoerput van een ander bedrijf wordt aangemerkt als een lozing gereguleerd op grond van de Waterwet. Deze lozing kan worden toegerekend aan de curator.


H.F.M.W. van Rijswick

  Appellante is geen belanghebbende nu niet aannemelijk is dat zij – naar objectieve maatstaven gemeten – hinder van enige betekenis ondervindt.


Valérie van ’t Lam

  Relativiteit. Plattelandswoning. Beoordeling luchtkwaliteit.

  Of sprake is van onduldbare geluidshinder van een evenement dient te worden beoordeeld aan de hand van het geheel van omstandigheden. Daarbij dient niet slechts het criterium spraakverstaanbaarheid maar ook de duur van de geluidshinder en de intensiteit van het geluid te worden betrokken.

  Vanwege het onoverzichtelijke vergunningenbestand is terecht een revisievergunning verlangd.


Marieke Kaajan

  Ontheffing provinciale verordening. Ontvankelijkheid. Geconcentreerde rechtsbescherming bij een verleende ontheffing.

  Omgevingsvergunning voor nieuwbouw en toepassing van artikel 4 van bijlage II van het Bor.

  Uitbreiding varkenshouderij en oprichting vleeskuikenhouderij en bio-energiecentrale. Geen onlosmakelijke samenhang. Passende beoordeling. Gevolgen voor niet in Nederland gelegen natuurgebieden. Gevolgen per project. Gezondheid.

  Voorzienbaarheid. Voorwaarden concreet beleidsvoornemen.


Berthy van den Broek

  Bij bepalen terugverdientijd van energiebesparende maatregelen mag niet worden geabstraheerd van bedrijfsspecifieke omstandigheden.

  De activiteit vindt plaats in de nabijheid van een EHS/Natura 2000-gebied. Het college heeft terecht een milieueffectrapportage verlangd.

  Dat de bouw van een woon-zorgcomplex als een normale maatschappelijke ontwikkeling is aan te merken, betekent niet dat de planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag.

  Het Besluit huisvesting verplicht niet tot een reductie van de ammoniakemissie op bedrijfsniveau.

  Elektrovissen op de aal in het Zwarte Meer leidt tot het opzettelijk verontrusten (art. 10 Ffw) van andere – beschermde – vissen. Bovendien was er aanleiding om zelfstandig onderzoek te doen naar de effecten (art. 9 Ffw) van elektrovissen op beschermde vissoorten.


Marieke Kaajan

  Overtreding niet van geringe aard en ernst. Afzien van handhaving.


Tycho Lam

  Bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling.


Daniëlle Roelands-Fransen

  De exploitant van de inrichting moet in de gelegenheid worden gesteld om aan te tonen dat de energiebesparende maatregel in zijn geval niet binnen vijf jaar is terug te verdienen.

Toont 161 - 180 van 198 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 7 9
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.