Zoekresultaat: 33 artikelen

x

  Intrekkingsbevoegdheden kunnen als voorschriften aan de vergunning worden verbonden.


Marieke Kaajan

  Geen onlosmakelijk verband tussen houden van dieren en uitrijden van mest.


Marieke Kaajan

  Een cultuurhistorisch belang is een dwingende reden van openbaar belang.


Marieke Kaajan

  Onlosmakelijke samenhang tussen omgevingsvergunningplichtige activiteiten en handelingen als bedoeld in de Flora- en faunawet. De conclusie dat geen ontheffing op grond van de Ffw is benodigd, is gebaseerd op verouderde gegevens.


Marieke Kaajan

  Uitrijden mest geen onderdeel aangevraagde project. Ammoniakemissie van deze activiteit kon bij beoordeling project buiten beschouwing blijven.


Marieke Kaajan

  Geen verplichting om één grensoverschrijdende milieueffectrapportage op te stellen; wel is een substantiële mate van samenwerking tussen de lidstaten vereist.


Marieke Kaajan

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  Conclusie dat Natura 2000-gebied niet zal worden aangetast, kan alleen worden gebaseerd op objectieve verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek.


Marieke Kaajan

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  Nu appellanten een begin van bewijs hebben aangeleverd, komt de bewijslast inzake het vervallen van de vergunning bij het bevoegd gezag te liggen.


Marieke Kaajan

  Effect van het vliegen op het gedrag van zoogkoeien met kalveren is ten onrechte niet in de belangenafweging betrokken. Rechtsgevolgen besluit blijven in stand.


Marieke Kaajan

  Effect van beweiden koeien en uitrijden mest op Natura 2000-gebied onvoldoende onderzocht.


Marieke Kaajan

  Vanwege het onoverzichtelijke vergunningenbestand is terecht een revisievergunning verlangd.


Marieke Kaajan

  Elektrovissen op de aal in het Zwarte Meer leidt tot het opzettelijk verontrusten (art. 10 Ffw) van andere – beschermde – vissen. Bovendien was er aanleiding om zelfstandig onderzoek te doen naar de effecten (art. 9 Ffw) van elektrovissen op beschermde vissoorten.


Marieke Kaajan

  Bij wijzigingen in een vergunningplichtige inrichting kan niet worden volstaan met een melding op grond van het Activiteitenbesluit.


Marieke Kaajan

  Hersteltermijn voldoende lang, gelet op de aard en omvang van de benodigde gegevens.


Marieke Kaajan

  Afdeling acht zich onbevoegd om kennis te nemen van beroep tegen beheersplan op grond van de NB-wet 1998.


Marieke Kaajan

  Een passende beoordeling brengt mee dat alle mogelijke effecten van de activiteit bij de beoordeling zijn betrokken.


Marieke Kaajan

  Het vervallen van de vergunning is uitputtend geregeld in de NB-wet 1998.


Marieke Kaajan

M.M. Mr. drs. Kaajan
Toont 1 - 20 van 33 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.