Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 4041 artikelen

x
Europees strafrecht

Het Europees Openbaar Ministerie en het hervormde OLAF uit de startblokken

Een nieuwe impuls voor Europese fraudebestrijding

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 5-6 2022
Trefwoorden EOM, rechtsbescherming, OLAF, fraude, strafrecht
Auteurs mr. S.J. Lopik, mr. E.M.R.H. Vancraybex en mr. Y. de Vries
SamenvattingAuteursinformatie

  De strijd tegen fraude die ten koste kan gaan van EU-middelen heeft een nieuwe impuls gekregen. Op 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn werkzaamheden begonnen. De komst van het EOM brengt ook veranderingen met zich voor de rol en de taakuitoefening van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF). In dit artikel gaan de auteurs in op deze ontwikkelingen en leggen daarbij de nadruk op het spanningsveld rond deze bevoegdheidsoverdracht en de noodzaak om te voorzien in effectieve procedurele waarborgen.
  Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (‘EOM’) (PbEU 2017, L 283/1-71).
  Wet van 17 maart 2021 tot aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (‘EOM’) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (Stb. 2021, 155).
  Verordening (EU, Euratom) 2020/2223 van het Europees Parlement en de Raad van 23 december 2020 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (‘OLAF’) uitgevoerde onderzoeken (PbEU 2020, L 437/49).
  Verordening (EU, Euratom) 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PbEU 2013, L 248), zoals gewijzigd bij de Wijzigingsverordening.


mr. S.J. Lopik
Mr. S.J. (Sjoerd) Lopik is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden.

mr. E.M.R.H. Vancraybex
Mr. E.M.R.H. (Eline) Vancraybex is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam.

mr. Y. de Vries
Mr. Y. (Yvo) de Vries is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam en redactielid van NtEr.

  De Tempus Energy-zaak betreft de vraag of de Europese Commissie een Britse steunmaatregel terecht heeft goedgekeurd na een inleidend onderzoek. Tempus Energy meende van niet en stelde dat de Commissie nader onderzoek had moeten doen in een formele procedure. In het arrest beantwoordt het Hof van Justitie enkele fundamentele vragen over de inhoud en reikwijdte van een inleidend onderzoek door de Commissie. Dit artikel analyseert het arrest en staat daarbij tevens stil bij de betekenis van dit arrest voor de rechten van derden-belanghebbenden.
  HvJ 2 september 2021, C-57/19, ECLI:EU:C:2021:663 (Commissie/Tempus Energy)


mr. E.M.M. Besselink
Mr. E.M.M. (Emma) Besselink is werkzaam als senior manager bij PwC.
Staatssteun

Access_open World Duty Free Group, the sequel

De fiscale selectiviteitstoets nader belicht

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 5-6 2022
Trefwoorden fiscale steunmaatregelen, selectiviteit, referentiestelsel, afwijking, rechtvaardiging door aard en opzet stelsel
Auteurs mr. R.J.M. van den Tweel en mr. G.J. van Midden
SamenvattingAuteursinformatie

  Het arrest in World Duty Free Group gaat over het staatssteunrechtelijke selectiviteitscriterium bij belastingregelingen. Het selectief karakter wordt via drie stappen vastgesteld: (1) de vaststelling van de gewone belastingregeling, (2) het bestaan van een afwijking en (3) eventuele rechtvaardiging vanwege de aard en opzet van het belastingstelsel. Iedere stap heeft een eigen functie en daarbij komen andere vragen aan de orde, waarbij de antwoorden van belang zijn voor het vervolg. Het arrest toont aan dat deze stappen in de toepassing niet altijd strikt worden onderscheiden. Zoals dit arrest illustreert, maakt dat de toets complex en soms weinig inzichtelijk.
  Gerecht 15 november 2018, T-219/10 RENV, ECLI:EU:T:2018:784 (World Duty Free Group SA en Spanje/Commissie) en HvJ 6 oktober 2021, gevoegde zaken C-51/19 P en C-64/19 P, ECLI:EU:C:2021:793 (World Duty Free Group SA en Spanje/Commissie).


mr. R.J.M. van den Tweel
Mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel is staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.

mr. G.J. van Midden
Mr. G.J. (Gijs) van Midden is coördinerend specialistisch adviseur bij de Directie advisering van de Raad van State. Tevens is hij redactielid van het tijdschrift NtEr.
Jurisprudentie

Heiploeg en Smallsteps

Tijdschrift Tijdschrift voor Ontslagrecht, Aflevering 3 2022
Trefwoorden pre-pack, faillissement, Richtlijn, Heiploeg, Smallsteps
Auteurs mr. Paul R.W. Schaink
SamenvattingAuteursinformatie

  Twee arresten van het EU Hof van Justitie worden besproken en vergeleken. In beide is sprake van een faillissement van de werkgever, voorafgegaan door een ‘pre-pack’. Op grond van de ene uitspraak gaan werknemers van de gefailleerde van rechtswege over naar de koper van de onderneming, op grond van de andere uitspraak niet.


mr. Paul R.W. Schaink
Paul Schaink is advocaat te Amsterdam.

Mr. dr. M.M. ten Hoopen
Rankie ten Hoopen is universitair docent gezondheidsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, en wetenschappelijk medewerker bij Boels Zanders Advocaten.
Artikel

Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen?

Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 3 2022
Trefwoorden bulkgegevens, Wetboek van strafvordering, Wet politiegegevens, privacy en gegevensbescherming, Big Brother-arrest
Auteurs Prof. mr. dr. B.W. (Bart Willem) Schermer en Dr. M. (Maša) Galič
SamenvattingAuteursinformatie

  De wetgever heeft gekozen voor een hybride systeem van toezicht op de verwerking van gegevens in de context van het strafrecht. De kunstmatige scheiding tussen het Wetboek van Strafvordering en de Wet politiegegevens (Wpg) bemoeilijkt echter een effectieve rechtsbescherming daar waar het gaat om de verwerking van bulkgegevens. De Europese hoven hebben in hun jurisprudentie duidelijke kaders aangegeven voor rechtmatige verwerking van bulkgegevens. Centraal hierbij staat de aanwezigheid van een systeem van ‘end-to-end’ waarborgen. In dit artikel toetsen wij of de vereisten die de Europese Hoven stellen aan de rechtmatigheid van de verzameling en analyse van gegevens in ons Wetboek van Strafvordering en de Wpg weerspiegeld zijn.


Prof. mr. dr. B.W. (Bart Willem) Schermer
Prof. mr. dr. B.W. (Bart Willem) Schermer is hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit Leiden en partner bij adviesbureau Considerati.

Dr. M. (Maša) Galič
Dr. M. (Maša) Galič is universitair docent privacy en straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Het Europees onderzoeksbevel: vergaande Europese samenwerking op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning

Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 3 2022
Trefwoorden EOB, rechtsbescherming, rechterlijke toetsing, geheimhouding, beklag
Auteurs Mr. T.M. (Tessa) de Groot en Mr. P. (Paul) van Glabbeek
SamenvattingAuteursinformatie

  Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is een instrument, gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning, dat vergaande samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van de bewijsvergaring voor strafzaken mogelijk maakt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de mate van rechtsbescherming die aan de betrokkene kan worden geboden bij de uitvoering van een EOB. De auteurs concluderen dat het EOB grote voordelen kent, maar ook spanning kan opleveren met de mate van rechtsbescherming die in de uitvoerende staat kan worden geboden.


Mr. T.M. (Tessa) de Groot
Mr. T.M. (Tessa) de Groot is wetenschappelijk medewerker strafrecht bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Mr. P. (Paul) van Glabbeek
Mr. P. (Paul) van Glabbeek is wetenschappelijk medewerker strafrecht bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Artikel

Een nieuw licht op het verbieden van ‘radicale’ organisaties en de democratische paradox

Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 3 2022
Trefwoorden weerbare democratie, artikel 2:20 BW, verboden rechtspersoon, vrijheid van vereniging, radicalisering
Auteurs Mr.dr. L.A. (Marloes) van Noorloos
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel geeft een beschouwing van de per 1 januari 2022 verruimde wettelijke mogelijkheden om een rechtspersoon te verbieden en te ontbinden wegens strijd met de openbare orde (art. 2:20 BW) vanuit het perspectief van de discussie over democratische weerbaarheid en grond- en mensenrechten. Deze wetswijziging beoogt onder meer om de rechtsstaat weerbaarder te maken tegen radicale organisaties. Bij de noodzaak, selectieve focus en invulling worden verschillende kritische vragen gesteld. Geconcludeerd wordt dat de wijze waarop van de verbodenverklaring gebruik zal worden gemaakt, zal moeten getuigen van terughoudendheid, wijsheid en mensenrechtelijk besef.


Mr.dr. L.A. (Marloes) van Noorloos
Mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos is universitair hoofddocent straf(proces)recht aan Tilburg Law School.
Vak & mens

Omgaan met inflatie pijn

Tijdschrift Advocatenblad, Aflevering 6 2022
Auteurs Sabine Droogleever Fortuyn en Gert-Jan den Besten
Auteursinformatie

Sabine Droogleever Fortuyn

Gert-Jan den Besten
Beeld
Artikel

De ontwikkeling van het JIT: de wet van de remmende voorsprong?

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 3 2022
Trefwoorden Joint Investigation Team, Gemeenschappelijk onderzoeksteam, Europese samenwerking in strafzaken, Rechtshulp, Grensoverschrijdende samenwerking
Auteurs Mr. A.L.M. (Alana) van Rookhuizen
SamenvattingAuteursinformatie

  Door de jaren heen is de wijze waarop wordt omgegaan met en gebruik gemaakt van JITs veranderd. Ook in de context van de JIT-samenwerking hebben zich wijzigingen voorgedaan, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe EU-regelgeving voor strafrechtelijke samenwerking. Het bekendste voorbeeld daarvan is de Richtlijn Europees onderzoeksbevel. De vraag die in het artikel centraal staat is wat het toekomstperspectief van het JIT is. Heeft het JIT in de veranderende wereld van de Europese samenwerking in strafzaken nog een plaats?


Mr. A.L.M. (Alana) van Rookhuizen
Alana van Rookhuizen is Nationaal JIT expert en senior parketsecretaris bij het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum, Landelijk Parket, Openbaar Ministerie. Zij heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven.
Artikel

Het gebruik van videoconferentie voor berechting in grensoverschrijdende strafzaken in de EU – misschien een goed idee, maar op welke basis?

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 3 2022
Trefwoorden EU-strafrecht, Grensoverschrijdende samenwerking, Videoconferentie in strafzaken, Grensoverschrijdende berechting
Auteurs Mr. S. (Sanne) Salverda en prof. mr. P.A.M. (Pieter) Verrest
SamenvattingAuteursinformatie

  In de EU is een toenemend gebruik van videoconferentie waarneembaar, ook waar het gaat om de (grensoverschrijdende) berechting per videoconferentie van een verdachte. Een grondslag lijkt hiervoor echter, zowel op nationaal als op Europees niveau, te ontbreken. Dit roept vragen op. Gaat het hier om rechtshulp? Wat is de rol van lidstaten? Een goed functionerend instrument voor grensoverschrijdende berechting per videoconferentie brengt de nodige uitdagingen mee, maar kan, mits juist geregeld, ook positief bijdragen aan de strafrechtspleging in de EU.


Mr. S. (Sanne) Salverda
Sanne Salverda is als wetenschappelijk docent straf(proces)-­recht verbonden aan de Erasmus Universiteit; zij is gestart met promotieonderzoek naar het gebruik van videoconferentie als onderdeel van de strafrechtelijke samenwerking in de EU.

prof. mr. P.A.M. (Pieter) Verrest
Pieter Verrest is hoogleraar straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit en redacteur van Boom Strafblad.
Artikel

Access_open Grensoverschrijdende misdaad. Wanneer moeten opsporing en vervolging de grens over?

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 3 2022
Trefwoorden EU-strafrecht, Grensoverschrijdende samenwerking, Formeel strafrecht, Positieve verplichtingen, Internationalisering strafrecht
Auteurs Mr. B. (Boudewijn) de Jonge
SamenvattingAuteursinformatie

  Internationaal en Europees recht vergen een actieve houding van politie en justitie ten aanzien van de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad. Dit artikel beschrijft de bestaande verplichtingen die nopen tot een internationaal georiënteerde opsporing en vervolging, en verkent de fundamenten van die verplichtingen. Daarnaast komt de vraag aan de orde in welke mate Nederland op dit moment aan haar internationale verplichtingen voldoet en wat nodig is om dat te versterken.


Mr. B. (Boudewijn) de Jonge
Boudewijn de Jonge is officier van justitie bij het Landelijk Parket. Daarnaast doet hij als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop onderzoeksrechters en officieren van justitie grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit benaderen. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
Redactioneel

Strafrechtelijke samenwerking in de EU

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 3 2022
Auteurs Prof. dr. D. (Dirk) van Daele en prof. mr. P.A.M. (Pieter) Verrest
Auteursinformatie

Prof. dr. D. (Dirk) van Daele
Dirk van Daele is als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven en is tevens redactielid van Boom Strafblad.

prof. mr. P.A.M. (Pieter) Verrest
Pieter Verrest is hoogleraar straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit en redacteur van Boom Strafblad.
Artikel

Access_open Kopzorgen voor voetbalclubs

Een uitwerking van werkgeversaansprakelijkheid voor acuut hersenletsel bij beroepsvoetballers

Tijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Aflevering 2 2022
Trefwoorden voetbal, hersenletsel, werkgeversaansprakelijkheid, letselschade
Auteurs Diederik Hulsbergen
SamenvattingAuteursinformatie

  Kopduels tussen beroepsvoetballers kunnen leiden tot hersenschade en de vraag is wie daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Er is in deze bijdrage dogmatisch onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre beroepsvoetballers met hersenletsel hun schade kunnen verhalen op hun club via artikel 7:658 BW. Uit het onderzoek volgt dat de aard van de werkzaamheden en van de schade een succesvol schadeverhaal sterk bemoeilijken.


Diederik Hulsbergen
Mr. D.A.J. (Diederik) Hulsbergen is advocaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht bij Ekelmans Advocaten.

Erik Pijnacker Hordijk
Mr. E.H. Pijnacker Hordijk is advocaat/partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Artikel

Verschillen tussen mannen en vrouwen bij enquêtes voor marktafbakening en fusieanalyse

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 3 2022
Trefwoorden overstapgedrag, gender, geslacht, marktafbakening, fusieanalyse
Auteurs Lola Damstra, Nicole Rosenboom en Max Kuipers
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel kijkt er specifiek naar hoe er in de context van een marktafbakening of fusieanalyse rekening kan worden gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen en welke gevolgen dat kan hebben op de uitkomst van de analyse als dit niet wordt gedaan.
  Er kunnen aanzienlijke verschillen zijn in het consumentengedrag per geslacht, en er zijn verschillende mechanismen waardoor deze verschillen een effect kunnen hebben op de marktdefinitie of tot verschillende fusie-effecten kunnen leiden.


Lola Damstra
L.I Damstra Msc is consultant bij Oxera te Amsterdam.

Nicole Rosenboom
Dr. N. Rosenboom is principal bij Oxera te Amsterdam.

Max Kuipers
M. Kuipers Msc is analyst bij Oxera te Amsterdam.
Annotatie

Apple/ACM

Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam 24 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:12851

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 3 2022
Trefwoorden Apple, ACM, machtsmisbruik, datingapps, App Store
Auteurs Bas Braeken en Demi van den Berg
SamenvattingAuteursinformatie

  Op 24 december 2021 liet de voorzieningenrechter de door de ACM opgelegde last onder dwangsom aan Apple grotendeels in stand. Door datingappaanbieders te verplichten gebruik te maken van het betalingssysteem van Apple, maakt zij misbruik van haar machtspositie. Het relatief onderontwikkelde concept van onbillijke voorwaarden staat daarbij centraal. Ondanks een aantal juridische nederlagen pakt de ACM (uitbuitings)misbruikzaken de laatste tijd weer op. De App Store-voorwaarden blijven zelf ook nog onderwerp van onderzoek in andere landen.


Bas Braeken
Mr. B.J.H. Braeken is advocaat en partner bij de praktijkgroep (Europees) mededingingsrecht en gereguleerde markten bij bureau Brandeis.

Demi van den Berg
Mr. D.M.A. van den Berg is advocaat bij de praktijkgroep (Europees) mededingingsrecht en gereguleerde markten bij bureau Brandeis.

Leigh Hancher
Dr. L. Hancher is hoogleraar EU-recht aan de Tilburg University, hoogleraar EU-energierecht aan de FSR/RSCAS/EUI en hoogleraar Energiemarktrecht aan de Universiteit van Bergen. Zij is tevens senior adviseur bij Baker Botts te Brussel.
Artikel

Access_open De nieuwe Groepsvrijstelling verticalen: twee stappen voorwaarts, een stap terug

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 3 2022
Trefwoorden Groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten, kartelverbod, Mededingingswet, distributie, VBER
Auteurs Sjaak van der Heul en Thomas Arnold
SamenvattingAuteursinformatie

  Op 1 juni 2022 zijn de herziene Groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten en herziene Richtsnoeren inzake verticale beperkingen in werking getreden. De herziene verordening en richtsnoeren actualiseren de voorwaarden waaronder verticale overeenkomsten profiteren van de veilige haven. In deze bijdrage bespreken wij de wijzigingen die de Europese wetgever invoert ten opzichte van het vorige regime en de mogelijke gevolgen daarvan voor ondernemingen.


Sjaak van der Heul
Mr. S. van der Heul is advocaat bij Dirkzwager legal & tax.

Thomas Arnold
Mr. drs. T.C. Arnold is advocaat bij Dirkzwager legal & tax.
Artikel

Verantwoording door toezichthouders

Lessen voor Nederland uit internationaal onderzoek

Tijdschrift Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 2-3 2022
Trefwoorden verantwoording, internationaal onderzoek toezicht, onafhankelijkheid, netwerken gedrag
Auteurs Machiel van der Heijden, Sjors Overman en Thomas Schillemans
SamenvattingAuteursinformatie

  Toezichthouders hebben onafhankelijkheid nodig om deskundig en ongebonden toezicht te kunnen uitoefenen. Deze noodzaak staat op enigszins gespannen voet met principes van de democratische rechtsstaat, waardoor passende vormen van verantwoording nodig zijn om de uitvoering van publieke taken door toezichthouders inzichtelijk te maken en op de noodzakelijke democratische controle toe te zien. Dit artikel bespreekt de kernthema’s en kerninzichten uit internationaal onderzoek naar verantwoording door inspecties en (markt)toezichthouders. Allereerst laten we zien dat er achter het schijnbaar eenduidige begrip ‘verantwoording’ een baaierd aan gerelateerde subbetekenissen schuil gaat. Door dit conceptuele landschap te doorgronden geeft het artikel een aantal handvatten waarmee actuele beleidsvragen over de positionering van toezicht, en passende verantwoording door toezichthouders, kunnen worden bezien. Op die basis bieden we vervolgens een overzicht van conceptuele aangrijpingspunten en empirische vraagstukken die in de internationale literatuur over toezicht en verantwoording naar voren komen. Drie thema’s staan hierin centraal: de spanning tussen verantwoording en onafhankelijkheid; de positionering van nationale toezichthouders in internationale netwerken en regelsystemen; en de groeiende inzichten in gedragseffecten en gedragsprocessen van (verantwoording door) toezicht.


Machiel van der Heijden
Dr. M van der Heijden is universitair docent publiek management aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.

Sjors Overman
Dr. S. Overman is universitair docent bestuurskunde aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.

Thomas Schillemans
Prof. dr. T. Schillemans is hoogleraar Verantwoording, gedrag en instituties aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.
Toont 1 - 20 van 4041 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.