Zoekresultaat: 84 artikelen

x

  De stelselherziening in het omgevingsrecht heeft consequenties voor de vormgeving van de nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet (Ow). Bij het opstellen van de nadeelcompensatieregeling in de Ow zijn door de minister drie fundamentele keuzes gemaakt, die afwijken van de keuzes die de Awb-wetgever in 2013 heeft gemaakt. De eerste keuze is dat art. 15.1 Ow een wettelijke, limitatieve lijst van schadeoorzaken bevat, waarop uitsluitend besluiten zijn vermeld die rechtstreeks bindend zijn voor burgers. Een tweede keuze is dat bij ‘indirecte schade’ de peildatum voor de schadevergoeding wordt verschoven van het omgevingsplan naar de verlening van de omgevingsvergunning of de start van de vergunningsvrije activiteit. Een derde keuze is dat in art. 15.5 t/m 15.7 Ow materiële bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria. Naar aanleiding van de consultatiereactie en het advies van de Raad van State worden deze keuzes in dit artikel nader besproken.


Mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek
Mr. dr. G.M. van den Broek is docent bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht en als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Bovendien is zij lid van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

  Normaal maatschappelijk risico. Drempel 5%.


Berthy van den Broek
Artikel

De nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet: geen aantrekkelijk alternatief voor het huidige planschadestelsel

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 1 2017
Trefwoorden Omgevingswet, planschade, nadeelcompensatie, schadevergoeding
Auteurs Mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek en Mr. dr. M.K.G. (Michiel) Tjepkema
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage bespreken de auteurs de voorgestelde regeling voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet, zoals deze op 5 januari is gepubliceerd. Zij zetten deze nieuwe regeling af tegen de bestaande planschaderegeling in de Wro en bespreken de twee meest in het oog springende wijzigingen: het doorschuiven van de schadevergoeding en de verhoging van het forfait voor het normaal maatschappelijk risico.


Mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek
Mr. dr. G.M. van den Broek is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht

Mr. dr. M.K.G. (Michiel) Tjepkema
Mr. dr. Tjepkema is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

De toekomst van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht

Ruime reikwijdte van de regeling – beperkte toekenning van schadevergoeding!

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 4 2012
Trefwoorden nadeelcompensatie, Awb, normaal maatschappelijk risico, bijzondere last
Auteurs Mr. G.M. van den Broek
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur blikt vooruit op de gevolgen van de algemene grondslag voor het bieden van nadeelcompensatie in de Awb voor het omgevingsrecht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de reikwijdte, de competentieverdeling van de rechter en de verwachte toepassing van de nadeelcompensatieregeling uit het wetsvoorstel. Aan de hand van het wetsvoorstel en de jurisprudentie van de Afdeling over de begrippen die daarin terug gaan komen, wordt duidelijk dat het wetsvoorstel grote gevolgen heeft voor het omgevingsrecht. De verplichting om nadeelcompensatie te verstrekken zal op meer handelingen van toepassing zijn, maar door een strikte interpretatie van de begrippen ‘normaal maatschappelijk risico’ en ‘bijzondere last’ hoeft dit niet te leiden tot een verhoging van de schadevergoedingsverplichting van de overheid.


Mr. G.M. van den Broek
Mevr. mr. G.M. (Berthy) van den Broek is universitair docent bij het Centrum voor Omgevingsrecht van de Universiteit Utrecht.

  Voor voorzienbaarheid van een planologische verandering buiten het eigen perceel is alleen de planologische situatie ten tijde van de koop van belang


Berthy van den Broek

  De vraag of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in artikel 6.1 lid 2 Wro tot het normale maatschappelijke risico behoort, moet worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval, waarbij onder meer van belang is of de planologische ontwikkeling als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had kunnen houden in die zin dat die ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ontwikkeling zich zou voordoen


Berthy van den Broek

  Verzoek om planschadevergoeding de aanleg van een rijksweg. Bedrijfsobject gebruikt voor erotisch getinte horeca. Invloed feitelijke gedoogsituatie.


Berthy van den Broek
Artikel

Signaal Rechtspraak van de Week

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 6 2003
Auteurs J.A.M. Strens-Meulemeester

J.A.M. Strens-Meulemeester

Luuk Gerritsen
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2009, nr. 200702081/1, Groesbeek/bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2005 (art. 30 WRO)'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Perceel, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Fax, Herziening, Loods, Reparatie, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Artikel

Artikel 49 WRO wordt artikel 6.1 Wro: de nieuwe planschaderegeling

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Schade, Tegemoetkoming, Schadevergoeding, Bestemmingsplan, Planschade, Onroerende zaak, Bestuursorgaan, Procedureverordening, Vergoeding, Burgemeester
Auteurs Willems, P.

Willems, P.
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200601825/1, Duiven/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Perceel, Tweede woning, Bestemmingsplan, Ongegrondverklaring, Privacy, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Onroerende zaak, Planschade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 februari 2006, nr. 200504305/1, Wageningen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Nu [wederpartij], onder verwijzing naar de afwijzing van door hem ingediende bouwaanvragen, gemotiveerd heeft gesteld schade te lijden ten gevolge van de partiële planherziening, waarbij de mogelijkheid werd geschrapt met toepassing van een binnenplanse
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005, nr. 200405136/1, Woudrichem/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Slechts onder zeer uitzonderlijke gevallen moet worden afgeweken van het beginsel dat bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding van de maximale benuttingsmogelijkheden van het oude en nieuwe planologische regime mag worden uitgegaan.
Auteurs Oranje, H.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2005, nr. 200406444/1, Epe/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het oordeel van de rechtbank, dat appellant in dit geval rekening diende te houden met de mogelijkheid dat in de omgeving van zijn woning een nieuw agrarisch bouwperceel kon worden aangewezen, is juist. De rechtbank heeft hiertoe terecht de in het geding zijnde wijzigingsbevoegdheid voldoende bepaalbaar geacht, nu deze bevoegdheid beperkt was tot de bestemming ‘Agrarische doeleinden, klasse C, (agrarisch productiegebied)’.
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2005, nr. 200404021, Echt-Susteren/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Indien een op grond van de verleende vrijstelling ex artikel 19 van de WRO gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met die welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en de conclusie
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 12 januari 2005, nr. 200402061/1, Zaanstad/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Nu vaststaat dat de in het oude plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid niet is verwezenlijkt, komt daaraan noch in de vergelijking van het nieuwe plan met het oude plan, noch bij de beantwoording van de vraag of de planologische verslechtering voor
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 26 mei 2004, nr. 200305793/1 Margraten/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Dat de raad heeft nagelaten, overeenkomstig artikel 30 van de WRO, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, waarbij het Koninklijk Besluit inzake een voorgaand plan in acht wordt genomen, leidt niet tot het oordeel dat het Koninklijk Besluit deel uitmaakt van het voorheen geldende planologische regime en derhalve in de planologische vergelijking had moeten worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2004
Trefwoorden bestemmingsplan, schadevergoeding, gemeente, ruimtelijke ordening, vergoeding
Auteurs Willems, P. en Erkens, M.

Willems, P.

Erkens, M.
Toont 1 - 20 van 84 gevonden teksten
« 1 3 4 5
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.