Zoekresultaat: 20 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2006 x
Jurisprudentie

ABRvS 20 september 2006, nr. 200601548/1 inzake art. 8.8 Wm, art. 6, tweede lid Wav en EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Meerlo-Wanssum)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Veehouderij, Depositie, Vergunning, Ammoniak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Stallen, Varkenshouderij, Vergunningverlening, Administratief recht, Dierlijke mest
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 september 2006, nr. 200510491/1 inzake art. 8.40 Wm, Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer en art. 6 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Venray)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Vergunning, Vergunninghouder, Ontlening, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van, Depositie, Direct verband, Staking, Toestemming, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 juli 2006, nr. 200509633/1 inzake art. 6, tweede lid Wav en art. 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Helden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Veehouderij, Vergunning, Ammoniak, Depositie, Afdeling bestuursrechtspraak van, Overlegging van stukken, Administratief recht, Europese unie, Geïntegreerde bestrijding, Levering
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Fijn stof onder het Besluit luchtkwaliteit 2005

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Stikstofdioxide, Zwaveldioxide, Balans, Bestemmingsplan, Model, Raad van state, Waarborg
Auteurs Feringa, E.

Feringa, E.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 juni 2006, nr. 200504995/1, Wageningen/bestemmingsplan 'Rustenburg-Deelgebied I'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Gedeputeerde staten, Lichthinder, Gemeenteraad, Hinder, Administratief recht, Bestemmingsplan, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juni 2006, nr. 200506181/1, Swalmen/ontheffing bouwverbod en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Bouwvergunning, Ontheffing, Ruimtelijke ordening, Vereniging, Aanwijzing, Bouw, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van, Europese commissie, Europese gemeenschap
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 maart 2006, nr. 200502510/1, Deventer/bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Linderveld'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden estemmingsplan, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Milieueffectrapportage, Noodzakelijkheid, Uitleg, Lidstaat, Verdrag, Voorwaarde, Aanwijzing
Auteurs Weijer, P. de

Weijer, P. de
Jurisprudentie

ABRvS 21 juni 2006, nr. 200507728/1 inzake art. 4 EG-Verordening 259/93 en paragraaf 4.5.1 Landelijk afvalbeheersplan (staatssecretaris VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Merendeelcriterium niet automatisch van toepassing bij beantwoording vraag of sprake is van handeling van afvalverwijdering dan wel van nuttige toepassing
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 juni 2006, nr. 200507163/1 inzake art. 8.1 en 8.4 Wm (GS Flevoland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Ondanks dat oprichtingsvergunning had moeten worden verleend, dient rekening te worden gehouden met omstandigheid dat inrichting reeds langere tijd op basis van een (thans geëxpireerde) rechtsgeldige vergunning in werking is geweest
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 31 mei 2006, nr. 200507805/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtliijn 92/43 (Someren)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Beleid dat bij een totale ammoniakdepositie van niet meer dan 15 mol geen sprake is van significante gevolgen voor natuurgebied is in strijd met de Habitatrichtlijn. Onjuiste toepassing van saldobenadering door slechts uit te gaan van depositie op grens v
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 maart 2006, nr. 200504418/1, Alkemade/bestemmingsplan 'HSL-A4'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden De vraag of de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM is overschreden, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn van betekenis het processuele gedrag van appellant gedurende de hele
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 maart 2006, nr. 200506396/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Goirle)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Beroepsgrond inzake Habitatrichtlijn ontvankelijk ondanks dat deze grond niet als bedenking is aangevoerd. Het standpunt van verweerder dat geen significant negatieve gevolgen voor het natuurgebied zijn te duchten nu de toename van de ammoniakdepositie
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 maart 2006, nr. 200505040/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 28 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Weigering van gevraagde vergunning voor uitzaaien en weer opvissen van mosselen en oesters afkomstig uit Ierland en UK in staatsnatuurmonument Oosterschelde niet in strijd met verbod om het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te belemmeren
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 maart 2006, nr. 200507479/1 inzake art. 9 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Heythuysen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Toetsing aan IPPC-richtlijn ondanks dat deze grond niet als bedenking is ingebracht. Dit vormt niettemin geen reden om strengere maatregelen te treffen nu de beste beschikbare technieken zijn toegepast en appellanten niet aannemelijk hebben gemaakt dat
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 28 december 2005, nr. 200502188/1 inzake art. 1, derde lid Wet verontreiniging oppervlaktewateren en art. 7, eerste lid, aanhef en onder c Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren (Minister V&W)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Tekortkomingen in aanvraag kunnen niet worden ondervangen door vergunningtermijn te beperken of aanvrager te verplichten om ná het besluit alsnog gegevens te verstrekken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 december 2005, nr. 200501164/1 inzake art. 6 Wet ammoniak en veehouderij en art. 6, derde lid EGrichtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Boxtel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Habitatrichtlijn kan niet rechtstreeks als weigeringgrond worden gehanteerd, nu geen particulier daarom heeft verzocht.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 30 november 2005, nr. 200501512/1 inzake art. 2 EG-richtlijn 96/61 (IPPC), art. 13 Besluit luchtkwaliteit, art. 7 Besluit luchtkwaliteit 2005 en art. 8:72, derde lid Awb (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een puinbreekinstallatie. Appellante stelt dat ook de puinbreekinstallatie had moeten worden getoetst aan de IPPC-richtlijn (de Richtlijn), omdat de puinbreekactiviteiten met de stortactiviteiten één installatie als bedoeld in de Richtlijn vormen.
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 9 november 2005, nr. 200502469/1 inzake art. 3 Ontgrondingenwet en art. 29 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Verbod om klei te leveren aan afzetlocatie in Duitsland is in strijd met het EG-Verdrag.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 november 2005, nr. 200502935/1 inzake art. 3:24 Awb en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Heeze-Leende)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Na nieuw ontwerpbesluit hoeven appellanten niet opnieuw bedenkingen in te dienen. Ambtshalve beoordeling van beroepsgrond over Habitatrichtlijn; eventuele significante gevolgen voor natuurgebied zijn niet onderzocht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 oktober 2005, nr. 200502831/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Toepassing stand-stillbeginsel niet onredelijk; toepassing saldomethode kan niet als opschortende eis aan de vergunning worden verbonden.
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.