Zoekresultaat: 24 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2009 x

  Voor zover een uitwerkingsplan is verwerkelijkt, moet bij de planvergelijking voor het desbetreffende gebied niet van de maximale mogelijkheden van de uit te werken bestemming, maar van de maximale mogelijkheden van dat uitwerkingsplan worden uitgegaan. Als peildatum voor het bepalen van de omvang van de schade geldt de datum van het van kracht worden van dat uitwerkingsplan.

  Bevoegdheid Afdeling inzake verzoek om voorlopige voorzieningen bij weigeringen om inpassingsplannen vast te stellen en om aanwijzingen te geven.

  Een voorlopige bestemming (art. 12, eerste lid, onder a, WRO) mag na een vrijstelling artikel 17 WRO volgen.


Tonny Nijmeijer

  Vergunning ten onrechte geweigerd wegens strijd met bestemmingsplan.

  Het verbinden van controlevoorschriften aan doelvoorschriften is verplicht voor inrichtingen die onder de IPPC-richtlijn vallen; voor andere inrichtingen is sprake van een bevoegdheid.


Hans Paul Nijhoff

  Ten tijde van de beslissing op de aanvraag dient bij bevoegd gezag inzicht te bestaan in de op de lozing van toepassing zijnde best beschikbare technieken; dit kan niet worden ondervangen door het opleggen van onderzoeksverplichtingen.

  Ontvankelijkheid voor wat betreft exploitatieplan. Inschatting inbrengwaarde. Schorsing van delen bestemmingsplan leidt in casu niet tot schorsing van exploitatieplan.

  Dpo en duurzame ontwrichting. Artikel 3.1.2. Bro en branchering. Financiële haalbaarheid en staatssteun. Geen gebruikgemaakt van een taxateur als bedoeld in de Mededeling van Europese Commissie.


Tycho Lam

  Advies van welstandscommissie. In beginsel doorslaggevende betekenis tenzij aanvrager een tegenadvies overlegt dan wel gemotiveerd heeft aangevoerd dat het advies in strijd met de welstandsnota is.

  Wijziging in jurisprudentielijn: in hogere geluidgrenswaardenprocedure is stichting als belanghebbende aan te merken.


Aletta Blomberg

  Bij het verlenen van de vergunning dient inzicht te bestaan in de milieugevolgen; dit kan niet worden ondervangen door het voorschrijven van een onderzoeksverplichting.

Jurisprudentie

ABRvS 20 mei 2009, nr. 200804144/1 (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2009
Auteurs Valérie van ‘t Lam
Samenvatting

  Vernietiging vergunning wegens visuele hinder.


Valérie van ‘t Lam

  In dit geval kon een deelrevisievergunning worden verleend. Bij berekening jaarvrachten is de NeR op onjuiste wijze toegepast.

  Vrijstelling van de verplichting als bedoeld in artikel 33 van de WRO niet in strijd met art. 9.1.4, vierde lid Invoeringswet Wro.

  Appellante had opnieuw zienswijzen naar voren moeten brengen nu is gekozen voor het opstellen van een nieuw ontwerpbesluit.

  Het behoort tot de taak van het bevoegd gezag om te beoordelen in hoeverre de beste beschikbare technieken zijn toegepast.


Hans Paul Nijhoff

  Met een beroep op het ‘Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden’ van het ministerie van LNV kan niet zonder meer een toename van de ammoniakdepositie worden toegestaan. Rechtsgevolgen van vernietigde besluit blijven in stand.


Aletta Blomberg
Jurisprudentie

ABRvS 4 februari 2009, nr. 200801519/1 (Oudewater)

Tijdschrift StAB, Aflevering 2 2009
Auteurs Hans Paul Nijhoff
Samenvatting

  Indien aan de algemene regels van het Besluit huisvesting wordt voldaan, is een individuele toets aan (het vereiste van de beste beschikbare technieken in) artikel 8.11, derde lid, Wm niet meer aan de orde.


Hans Paul Nijhoff

Hans Paul Nijhoff

  Met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling dient een volledige heroverweging plaats te vinden.

Toont 1 - 20 van 24 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.