Zoekresultaat: 22 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Case Law x

  Kruimelgevallenregeling. Niet-ingrijpende herinrichting openbaar gebied. Commercieel terras.

  Voorzienbaarheid nu oude bestemmingsplan geen regels omtrent maximale afmetingen bevatte.

  Tijdelijke losvoorziening. Kruimelregeling. Relativiteitsbeginsel.


Robin Aerts

Lianne Barnhoorn

  Afstandsvereiste Wet stankemissie staat voorzienbaarheid niet in de weg.


Berthy van den Broek

  Hotel-restaurant. Ondergeschikte wijzigingen bouwplan. Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Geen geringe verschillen tussen de planologische regeling in het bestemmingsplan en de beheersverordening. Beheersverordening onverbindend.

  Het college is bevoegd om een vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Geen strijd met Notificatierichtlijn of UNESCO-Verdrag.

  Sportlandgoed. Buggyrijden. Cumulatieve geluidhinder. Zonneakker en vleermuizen. M.e.r.-beoordeling. Maximale planologische mogelijkheden.

  Het bevoegd gezag kan aansluiting zoeken bij de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, tenzij daarmee geen recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden van de situatie.

  Evenement. Geluid. Beoordelingskader. Inschakeling StAB. Onduldbare hinder. APV. Beleidsregel.

  Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. Omzetdaling. Referentieperiode.

  Ontsluiting supermarkt. Ontvankelijkheid. Geluidsbelasting. Toetsingskader.

  Cervicale dislocatie (= nek breken) van meeuwenjongen is geen methode voor het doden van dieren dat bij wettelijk voorschrift is aangewezen; bijgevolg is het gebruik van deze methode niet toegestaan. De ontheffing Ffw is ten onrechte verleend.

  Geen verplichting om één grensoverschrijdende milieueffectrapportage op te stellen; wel is een substantiële mate van samenwerking tussen de lidstaten vereist.


Marieke Kaajan

  Uit oogpunt van proceseconomie blijven de gevolgen voor Belgische Natura 2000-gebieden buiten inhoudelijke behandeling. Geen aanleiding voor nader Bibob-onderzoek. Verdrag van Aarhus en mer-richtlijn verzetten zich niet tegen voorwaarde voor instellen beroep dat zienswijzen naar voren moeten zijn gebracht.  

  Drempel normaal maatschappelijk risico van 5% toegelicht

  Openbare ruimte. Muziekevenementen en festivals. Geluid. Akoestisch onderzoek. Milieuvergunning. Beoordeling maximale mogelijkheden.

  Goede procesorde geeft geen aanleiding om nieuwe beroepsgronden buiten beschouwing te laten.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Beleidsnotitie is een beleidsregel waartegen geen beroep openstaat. De juistheid van de norm kan echter wel in een handhavingsprocedure dan wel een maatwerkvoorschriftenprocedure aan de orde worden gesteld.

Toont 1 - 20 van 22 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.