Zoekresultaat: 26 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2015 x Rubriek Case Law x

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Woning van appellant is aangevraagd als deel uitmakend van de inrichting zodat deze woning terecht als onderdeel van de inrichting is aangemerkt. Mitsdien hoefde de luchtkwaliteit bij deze woning niet te worden onderzocht.


Valérie van ’t Lam

  Megabioscoop. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Concurrent. Bevestiging jurisprudentie.

  De belangen van appellanten bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving zijn in dit geval verweven met de algemene belangen die de Flora- en faunawet beoogt te beschermen.

  Geen grondslag in Bevi om verweerder te verplichten tot handhavend optreden tegen lpg-tankstation.

  Geen grondslag aanwezig voor verlenen veranderingsvergunning.


Valérie van ’t Lam

  Spuitzone. Aan te houden afstand. Driftreducerende spuittechniek. Vereisten Activiteitenbesluit.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Woningsplitsingen. Toepassing Bor. Begripsbepaling inzake dakopbouw. Vergunning van rechtswege. Parkeerdruk.

  Dwangsom aan bevoegd gezag wegens het in gebreke blijven van het nemen van een handhavingsbesluit.

  Lange begunstigingstermijn wordt niet gerechtvaardigd door de last onder dwangsom.

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  De Staat der Nederlanden wordt gelast om de jaarlijkse emissies van broeikasgassen verdergaand te beperken.

  Voorzorgsbeginsel geen grond voor stellen strengere voorschriften met betrekking tot de verspreiding van zoönosen, zoals de bacterie die de Q-koorts kan veroorzaken. Ambtshalve toetsing beperkt tot openbareordevoorschriften.

  Wellness/complex. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Precisering jurisprudentie inzake concurrent. Relevante leegstand. Behoefte onderzoek. Landschappelijke inpassing. Strijd met provinciaal en gemeentelijk beleid. Luchtkwaliteit.

  Geen passieve risicoaanvaarding, vanwege ontbreken voortekenen van de nadelige planologische wijziging.

  Het expliciete standpunt van de gemeenteraad over de reikwijdte van een begrip is bepalend bij uitleg in geval handhaving.


Tycho Lam

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Effect van beweiden koeien en uitrijden mest op Natura 2000-gebied onvoldoende onderzocht.


Marieke Kaajan

  Exceptieve toetsing van beleidsregel leidt tot buitentoepassingverklaring van deze beleidsregel wegens strijd met de NB-wet 1998.

  Toepassing Wabo en Bor. Splitsing bouwplan. Vergunningsvrije onderdelen in aanvraag vermeld. Gevolgen wijziging Bor voor besluit. Fictieve krijtstreep.


Daniëlle Roelands-Fransen
Toont 1 - 20 van 26 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.