Zoekresultaat: 12 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2012 x Rubriek Jurisprudentie x

  Crisis- en herstelwet van toepassing. De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is dat eisers zijn benadeeld in hun belangen door in het strijd met de WGH ontbreken van een akoestisch onderzoek

  Het in de Crisis- en herstelwet opgenomen verbod voor lagere bestuursorganen om beroep in te stellen tegen niet tot hen gerichte besluiten is niet in strijd met (o.a.) EVRM, Europees Handvest en Aarhus

  Nbw-vergunning hoeft niet te worden geweigerd omdat de achtergronddepositie voor ammoniak hoger is dan de kritische depositiewaarde


Marieke Kaajan

  Bestemmingsplan en exploitatieplan. Bestemmingsplan onzorgvuldig voorbereid. Geurcontour gebaseerd op ondeugdelijke geurverordening. Projectontwikkelaar geen belanghebbende bij exploitatieplan. Toerekenbaarheid en evenredigheid exploitatiekosten. Plankostenscan. Planonderdeel. Procedurele samenhang bestemmingsplan en exploitatieplan.


Tonny Nijmeijer

  Uitrijden van mest in een Natura 2000-gebied is vergunningplichtig. Er is geen sprake van bestaand gebruik


Marieke Kaajan

  Geen toekenning schadevergoeding nu de intrekking van de milieuvergunning voor de LPG-installatie voorzienbaar was.

  Bij een bestaande overschrijding van de zonegrenswaarde voor een industrieterrein wordt geen enkele bijdrage, hoe gering ook, toelaatbaar geacht. Er is geen concreet zicht op legalisatie.

  De milieuvergunning hoefde niet te worden getoetst aan de emissieplafonds die door de NEC-richtlijn worden voorgeschreven. De vergunning brengt het door de richtlijn voorgeschreven resultaat niet in gevaar. Dit resultaat kan niet door particulieren voor de rechter worden ingeroepen vóórdat de overgangsperiode is verstreken.

  Verhouding provinciale verordening en reconstructieplan.

  Kennisgeving geen onderdeel van bestemmingsplanprocedure. Terinzagelegging stukken. Geen voorbehoud door raad van wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht mogelijk. Exploitatieplan voor een deel van het plangebied.


Tonny Nijmeijer

  De vergunning voor het lozen van zwartelijststoffen dient aan een termijn te worden verbonden.

  Er is geen sprake van één inrichting nu zeggenschap of andere organisatorische bindingen met naastgelegen bedrijf ontbreken. Het verwerken van dierlijke bijproducten is mer-beoordelingsplichtig.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.