Zoekresultaat: 76 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Jurisprudentie x

  Bij besluit tot snelheidsverhoging is onvoldoende rekening gehouden met de gezondheidsbelangen van omwonenden.

  Woonboot. Verbouwingsvergunning en omgevingsvergunning.


Tonny Nijmeijer

  Artikel inzake ontheffingsbevoegdheid in provinciale verordening onverbindend. Vernietiging provinciale ontheffing.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Bij besluit inzake snelheidsverhoging op de A13 Overschie is wat betreft de aspecten geluid en luchtverontreiniging onvoldoende gewicht toegekend aan de belangen van omwonenden.

  Tweede bedrijfswoning. Binnenplans afwijken. Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo.

  Plaatsen van stenen in zee kan niet worden gekwalificeerd als ‘plaatsen met een ander oogmerk dan het zich er enkel van ontdoen’. Er is sprake van ‘storten’

  Overgangsrecht. Strijdig gebruik. Onderdeel beheersverordening is onverbindend. Reikwijdte beheersverordening. Bestemmingsplan is belangrijkste instrument


Tycho Lam

  Kruimelgevallen. Oppervlakte bouwwerk. Bouwwerk als geheel

  Bouwverordening. Relativiteitsbeginsel in Chw en Awb. Wet aanpassing bestuursprocesrecht


Tonny Nijmeijer

  Beoordeling gevolgen activiteit voor Duits Natura 2000-gebied aan de hand van de Habitatrichtlijn; deze richtlijn staat niet aan vergunningverlening in de weg, nu de aanvraag geen betrekking heeft op een project en verweerder binnen de grenzen van de beoordelingsmarge is gebleven

  Artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn vereist niet dat slechts vergunning voor een project kan worden verleend indien het project de natuurlijke kenmerken van een gebied verbetert


Marieke Kaajan

  Milieuvergunning terecht ingetrokken omdat niet de best beschikbare technieken waren voorgeschreven. Ook niet-IPPC-inrichtingen moeten voldoen aan de best beschikbare technieken. Wijziging van de vergunning leidt tot een andere grondslag van de aanvraag op grond waarvan de ingetrokken vergunning is verleend

  Beleidsregels. Hardheidsclausule. Kruimelgevallen

  Milieuvergunning terecht geweigerd wegens gevaar van verspreiding van dierziekten


Valérie van ’t Lam

  Geen beschermende werking bouwovergangsrecht in geval van bouwvergunning die is aangehouden


Tonny Nijmeijer

  De omschakeling naar een ander huisvestings-systeem is dermate ingrijpend voor de bedrijfsvoering en de consequenties daarvan dat niet kan worden gesproken van ‘bestaand gebruik’. Daardoor geen uitzondering op vergunningplicht voor bestaand gebruik


Marieke Kaajan

  Wijzigingsplan maakt uitbreiding melkveehouderij mogelijk. M.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit

  Crisis- en herstelwet van toepassing. De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is dat eisers zijn benadeeld in hun belangen door in het strijd met de WGH ontbreken van een akoestisch onderzoek

  Uitleg van de begrippen ‘verstoren’ en ‘verstorend effect’ in respectievelijk de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet

  Vergunningplicht krachtens de Nbw 1998 voor uitzaaien van geïmporteerde schelpdieren in Natura 2000-gebied is geen verboden handelsbelemmerende maatregel ingevolge het Unierecht

Toont 1 - 20 van 76 gevonden teksten
« 1 3 4
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.