Zoekresultaat: 47 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2004 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

ABRvS 8 september 2004, nr. 200400366/1; Valkenburg/verzoeken om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Voor de voorzienbaarheid van een planologische ontwikkeling is de vaststelling van een structuurvisie niet voldoende, aangezien dit slechts een stuk is ter voorbereiding van een structuurplan. Bovendien is de structuurvisie niet ter inzage gelegd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400105/1; Heemstede/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De vaststelling van de peildatum is niet van openbare orde.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

HR 13 augustus 2004, nr. 37836; Jacobswoude/heffing leges

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Door of vanwege het gemeentebestuur verrichte werkzaamheden in verband met een verzoek om planschadevergoeding betreffen de publieke taakuitoefening en kunnen dus niet als dienst worden aangemerkt. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek k
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 13 augustus 2004, nr. 200406014/2; Emmen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Verzoeker (de gemeenteraad van Emmen) heeft bij de behandeling van het verzoek van het Hotel-, Congres- en Sportcentrum De Giraf te Emmen aan de voorzieningenrechter om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat verzoeker een voorschot van € 210.000
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 september 2004, nr. 200400556/1 (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 17.2 Wet milieubeheer (Wm). Appellante heeft volgens verweerder verzuimd om het overlopen van een goot met anilinehoudend afvalwater zo spoedig mogelijk te melden. Appellante meent dat het
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 14 september 2004, nr. 200407395/1 (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee. Door het indienen van bezwaarschriften tegen deze vergunning is de vergunning geschorst. De Productorganisatie Nederlandse Kokke
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Arrest Hof van Justitie EG 7 september 2004, C-127/02 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In 1999 en 2000 zijn vergunningen verleend ingevolge artikel 12 Natuurbeschermingswet om kokkels mechanisch te vissen in de speciale beschermingszone van de Waddenzee. De besluiten hiertoe zijn aangevochten. In dit kader heeft de Afdeling bestuursrechtspr
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400727/1 (Hof van Twente)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Besluit waarbij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (verweerder) heeft geweigerd om een melding te accepteren. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft verweerder het bestreden besluit herroepen en zich onbevoegd verklaard om
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200307429/1 (Sint-Oedenrode)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Afwijzing van het verzoek om een last onder dwangsom op te leggen aan een inrichting voor het impregneren van hout. Appellanten menen dat de vigerende vergunning niet meer toereikend is nu bij de verlening hiervan geen rekening is gehouden met de milieuhy
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 6 augustus 2004, nr. 200405509/1 (Strijen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Afwijzing verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen een bedrijf dat bloemen opslaat en verwerkt. Verweerder is van mening dat de activiteiten van het bedrijf vallen onder het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer. Verzoekers betogen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 juli 2004, nr. 200404848 (Amsterdam)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Afwijzing van verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen onder meer een busstation. Appellanten betogen dat voor het realiseren van de in geding zijnde activiteiten een vergunning krachtens de Wm is vereist. Indien de activiteiten niet tezamen één, zijn ze naar het oordeel van verzoekers zelfstandig vergunningplichtig.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 juli 2004, nr. 200308221/1 (Minister EZ)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Vergunning ingevolge de Mijnbouwwet voor een mijnbouwwerk/exploratieboring. Appellante betoogt dat een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) is vereist. Verweerder meent daarentegen dat vanwege het tijdelijke karakter van de activiteiten geen spra
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 juli 2004, nr. 200308097/1 (Zaanstad)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het niet voldoen aan het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (het Besluit). Met het dwangsombesluit wil verweerder bewerkstelligen dat aan hem toegang wordt geboden tot verhuurde opslagruimten (boxen), zodat hij kan vaststellen of binnen het bedrijfspand wordt voldaan aan het Besluit.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 juni 2004, nr. 200307286/1 (GS Utrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het in werking houden van een composteerinrichting zonder in werking zijnde milieuvergunning. Voor een deel van de inrichting dient nog een bouwvergunning te worden verleend waardoor – gelet op artikel 20.8 Wet milieubeheer – v
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 mei 2004, nr. 200305793/1 Margraten/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Dat de raad heeft nagelaten, overeenkomstig artikel 30 van de WRO, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, waarbij het Koninklijk Besluit inzake een voorgaand plan in acht wordt genomen, leidt niet tot het oordeel dat het Koninklijk Besluit deel uitmaakt van het voorheen geldende planologische regime en derhalve in de planologische vergelijking had moeten worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 mei 2004, nr. 200305427/1 Jacobswoude/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Voor vergoeding van planschade is het niet noodzakelijk dat sprake is van overschrijding van het normaal maatschappelijk risico.
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 april 2004, nr. 200306084/1 Millingen aan de Rijn/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisering van een café-restaurant met parkeerterrein mogelijk. Bij de te maken planologische vergelijking dienen de mogelijkheden die dat plan biedt volledig in aanmerking te worden genomen. De aanleg van het parkeer
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 april 2004, nr. 200303701/1 Tilburg/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Verzoekster is in strijd met artikel 7:9 Awb niet in de gelegenheid gesteld te worden gehoord over de in het kader van de bezwaarprocedure, op verzoek van de gemeenteraad, door de SAOZ gegeven toelichting op de door hem gehanteerde werkwijze.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 maart 2004, nr. 200304319/1 Lochem/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Het enkele gegeven dat aan een buurtgenoot als uitkomst van een gerechtelijke procedure meer planschadevergoeding is toegekend dan aan appellant, rechtvaardigt niet de conclusie dat aan het besluit waarbij definitief werd beslist op het verzoek van appellant om planschadevergoeding
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 47 gevonden teksten
« 1 3
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.