Zoekresultaat: 17 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2009 x Rubriek Jurisprudentie x

J.H.M. van Swaaij

  Biogasinstallatie en het gebruik van de ‘Handreiking co-vergisting van mest’. Afwijking provinciaal beleid in casu gerechtvaardigd.

  Dat een kantoor geen geluidgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder is, betekent niet dat het geen geluidgevoelig object is in de zin van de Wet milieubeheer.

  Vergunninghoudster heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij een langere termijn nodig heeft om te kunnen voldoen aan de best beschikbare technieken.


Hans Paul Nijhoff

  Ten tijde van de beslissing op de aanvraag dient bij bevoegd gezag inzicht te bestaan in de op de lozing van toepassing zijnde best beschikbare technieken; dit kan niet worden ondervangen door het opleggen van onderzoeksverplichtingen.

  Besluit m.e.r. 1994. Drempelwaarden. Begrip woningen. Studentenwoningen ten onrechte voor de helft meegeteld. Gelet op overschrijding van drempelwaarden is ten onrechte geen m.e.r. uitgevoerd.


Mr. F.M. Fleurke
Mr. F.M. Fleurke is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.
Jurisprudentie

ABRvS 4 februari 2009, nr. 200801519/1 (Oudewater)

Tijdschrift StAB, Aflevering 2 2009
Auteurs Hans Paul Nijhoff
Samenvatting

  Indien aan de algemene regels van het Besluit huisvesting wordt voldaan, is een individuele toets aan (het vereiste van de beste beschikbare technieken in) artikel 8.11, derde lid, Wm niet meer aan de orde.


Hans Paul Nijhoff

  Fontein is geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

  Emissiegrenswaarden in Besluit verbranden afvalstoffen terecht buiten toepassing gelaten nu deze waarden niet zijn te beschouwen als een uitvloeisel van het toepassen van de beste beschikbare technieken.


Mr. R. Ortlep
Mr. R. Ortlep en mr. M.J.M. Verhoeven zijn verbonden aan het Instituut voor Staats- en Bestuursrecht respectievelijk het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht.

mr. M.J.M. Verhoeven

Mr. H.J. van Harten
Mr. H.J. van Harten is verbonden aan het Europa Instituut, Universiteit van Amsterdam.

mr. M. Maassen
Mr. M. Maassen is verbonden aan het Europa Instituut, Universiteit Utrecht.

  Hanteren van één emissieplafond voor periode 2007-2010 miskent dat ook in de tussenliggende periode een emissiereductie wordt bereikt.

  Ook tijdens periode die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek dient te worden voldaan aan het wettelijk vereiste dat ten minste de beste beschikbare technieken worden toegepast; daarbij dient echter in aanmerking te worden genomen dat in deze periode het wettelijk beoogde beschermingsniveau niet altijd kan worden bereikt. Vernietiging emissienorm die ná overgangsperiode geldt nu onzeker is of deze kan worden nageleefd.


Hans Paul Nijhoff

  Standpunt dat techniek economisch niet haalbaar is, is niet aannemelijk gemaakt.

  Technieken die worden toegepast gedurende de tijd die nodig is voor het omschakelen op betere (andere) technieken dienen ten minste te voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT) of onder omstandigheden aan een minder hoog beschermingsniveau dat voor die overgangsperiode als BBT kan worden aangemerkt.


Hans Paul Nijhoff

  Voorschrift dat verplicht tot het doorlaten van een grotere hoeveelheid verontreiniging is in het belang van de doelmatige werking van de rwzi en mitsdien gebaseerd op het beginsel dat de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.