Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 59 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Rubriek Milieu: x
Milieu:

ABRS 4 september 2002, nr. 200102641/1 inzake art. 1.1 lid 1 Wm (GS Noord-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Vergunning terecht geweigerd op grond van handhavingsverleden van de aanvrager
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 augustus 2002, nr. 200105688/1 inzake 8.19 lid 2 Wm (GS Fryslân)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Geen voorschriften of voorwaarden mogelijk bij acceptatie melding op grond van 8.19 lid 2 Wm; een melding wijzigt de vergunning niet zodat voor een wijziging van het in de vergunning vastgelegde beschermingsniveau een wijziging van de vergunning is vereis
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 28 augustus 2002, nr. 200200469/1 inzake art. 1.1 lid 1 Wm (Baarn)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Houden van 220 postduiven in dit geval vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 4 september 2002, nr. 200005009/1 inzake art. 1 Wvo en art. 5:21 en 5:25 Awb (waterschap Zeeuwse eilanden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Sprake van lozing; lozing heeft echter betrekking op specifiek aangevraagde activiteit, te weten de lozing van afvalstoffen via de afvalwaterzuiveringsinstallatie, en niet op het (indirect) lozen via de overstort; indirecte lozer kan niet als overtreder worden aangemerkt
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 28 augustus 2002, nr. 200003531/2 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden De Wm verzet zich er tegen dat louter op grond van het algemeen belang de geluidemissie van de traumahelikopter aanvaardbaar wordt geacht
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 24 juli 2002, nr. 200103706/1 inzake art. 1.1 lid 1 en art. 8.17 Wm, art. 6 Habitatrichtlijn (EG 92/43) (Ede)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Modelvliegtuigactiviteiten aan te merken als inrichting in de zin van de Wm; doordat aannemelijk is dat de vogels in hun leefgedrag worden gehinderd, had de vergunning niet zonder voorafgaand onderzoek mogen worden verleend; geen reden aanwezig om een tijdelijke vergunning te verlenen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 2 juli 2002, nr. 200202809/1 inzake art. 20.8 Wm (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Art. 20.8 Wm heeft betrekking op de bouwvergunning en niet op de aanlegvergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 3 juli 2002, nrs. E03.96.1552 en 200105656/1 inzake art. 8:73 Awb (Noordoostpolder)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Toekenning schadevergoeding voor gederfde inkomsten wegens ten onrechte weigeren vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200105865/1 inzake art. 12 en 18 Nbw (Staatssecretaris van LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Afwijzing schadevergoeding/nadeelcompensatie wegens niet kunnen rapen van mosselen. Voor schadevergoeding bestaat geen rechtsgrond. Nadeel valt onder maatschappelijk risico verzoeker
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200103105/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (Nederweert)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Geen motorcrossactiviteiten toegestaan tijdens vogelbroedseizoen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200001617/1 inzake art. 3 Ontgrondingenwet en art. 2 Ontgrondingenverordening Limburg (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Afgraving ten behoeve van aanleg aarden wal niet vergunningplichtig o.g.v. Ontgrondingenwet
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 11 september 2002, nr. 200103304/1 inzake art. 5:21 en 5:32 Awb en art. 13 Wbb (Minister van VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Dwangsom is juist gericht, kon in redelijkheid worden omgezet in bestuursdwang en is niet disproportioneel
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nr. 200103923/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 4 EG-richtlijn 79/409 (Vogelrichtlijn) en art. 6 en 7 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Verweerders hebben ten onrechte verzuimd om onderzoek te (laten) doen naar significante gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het gebied dat als speciale beschermingszone is aangewezen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nrs. 200003011/2 en 200103587/1 inzake art. 21 Grondwet en art. 8 EVRM (Dordrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Besluit tot vergunningverlening niet strijdig met art. 21 Grondwet en art. 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 5 juni 2002, nr. 200100435/1 inzake art. 15.20 Wm (Hulst)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Schadeverzoek terecht afgewezen nu een causaal verband bestaat tussen het besluit en de opgetreden schade
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 18 juni 2002, nr. 200201895/2 inzake art. 8.1 en 8.19 Wm (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden In het onderhavige geval kan niet met een melding worden volstaan
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nrs. 200000690/1 en 200101670/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet en art. 6 EG-richtlijn 62/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Twijfels over correcte implementatie Habitatrichtlijn in de Nbw; prejudiciële vragen over art. 6, tweede en derde lid Habitatrichtlijn aan Hof van Justitie EG voorgelegd
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 10 april 2002, nr. 200103822/1 inzake art. 1.1 Wm en categorie 3, 4, 5 en 13.1 Ivb (Weert)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Stallen van een vrachtwagen ten behoeve van een transportbedrijf is wel een inrichting maar niet vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 11 juni 2002, nr. 200202149/4 inzake art. 8.4 Wm en Awb (Menaldumadeel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Verweerders hebben geen revisievergunning kunnen verlangen. Aanvraag als bedoeld in art. 8.4, tweede lid Wm niet aan termijn gebonden. Geen noodzaak voor het terinzage leggen van een nieuw ontwerp-besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 5 juni 2002, nr. 200104666/1 inzake art. 13 Wbb en art. 5:24 Awb (Zutphen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Het bouwen en in gebruik hebben van een schuur is geen handeling als bedoeld in art. 6 Wbb zodat appellant niet kan worden gedwongen om de ten gevolge van brand verspreide asbestdeeltjes op te ruimen
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 59 gevonden teksten
« 1 3
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.