Zoekresultaat: 103 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Daglichttoetreding. TNO-normen. Deskundige. Verwijzing naar beleidsregels. Beleidsvrijheid.

  Plattelandswoning. Geur. Bepalen hoogte achtergrondbelasting. Betrekken geuremissies eigen bedrijf.

  Verweerder heeft in redelijkheid aansluiting gezocht bij de standaardgeluidnormen in het Activiteitenbesluit. Hogere waarden dan de standaardgeluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn in redelijkheid aanvaardbaar indien niet op korte termijn een meer geschikte, alternatieve locatie voorhanden is.


Hans Paul Nijhoff
Artikel

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Tijdschrift StAB, Aflevering 1 2017
Auteurs Mr. Rachid Benhadi

Mr. Rachid Benhadi

  Door het alleen langs elektronische weg bekendmaken van een besluit wordt het recht op toegang tot de rechter niet in de kern aangetast.

  Het bevoegd gezag kan aansluiting zoeken bij de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, tenzij daarmee geen recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden van de situatie.

  Ten onrechte geen rekening gehouden met BBT-conclusies. Rechtsgevolgen blijven in stand.

  Kosteneffectiviteit is al afgewogen bij het vaststellen van de desbetreffende BBT-documenten. Geen bijzondere omstandigheden die nopen tot een nadere afweging van de kosteneffectiviteit.

  Het is aan de drijver van een inrichting om te bepalen voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen. Indien in de praktijk blijkt dat de niet aangevraagde in- en uitrit een deel van de inrichting is, mag deze niet worden gebruikt zonder dat daarvoor eerst vergunning is verleend.


Hans Paul Nijhoff

  Woningsplitsingen. Toepassing Bor. Begripsbepaling inzake dakopbouw. Vergunning van rechtswege. Parkeerdruk.

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Slopen rijksmonument. Toetsingskader in Wabo. Jurisprudentielijn.

  Beoordelingsvrijheid brengt niet mee dat een normering wordt gekozen die geen recht doet aan de omstandigheden van het geval.

  De bouw van de acht eengezinswoningen met garage is als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken, ook al bestond er geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen.


G.M. van den Broek

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Voorzienbaarheid. Voorwaarden concreet beleidsvoornemen.


Berthy van den Broek

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  Beleidsnotitie is een beleidsregel waartegen geen beroep openstaat. De juistheid van de norm kan echter wel in een handhavingsprocedure dan wel een maatwerkvoorschriftenprocedure aan de orde worden gesteld.

Artikel

De bescherming van de volksgezondheid in het omgevingsrecht

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2014
Auteurs mr. J.K. van de Poel en mr. M. van Harten

mr. J.K. van de Poel

mr. M. van Harten
Toont 1 - 20 van 103 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.