Zoekresultaat: 116 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Gevolgen van enige betekenis. Hogere regelgeving verplicht tot toetsing plattelandswoning aan luchtkwaliteitseisen.

  Hotelfunctie. Vergunningverlening in strijd met eigen beleid.

  In casu kon met een elektronische kennisgeving worden volstaan. Geen strijd met artikel 6 EVRM.

  Geen ruimte voor interpretatie drempelwaarde in Besluit m.e.r. nu in de wettekst expliciet de volume-eenheid m³ is vastgelegd.

Artikel

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Tijdschrift StAB, Aflevering 1 2017
Auteurs Mr. Rachid Benhadi

Mr. Rachid Benhadi

  Door het alleen langs elektronische weg bekendmaken van een besluit wordt het recht op toegang tot de rechter niet in de kern aangetast.

  Onlosmakelijke samenhang tussen beperkte milieutoets en activiteit bouwen.

  Uit oogpunt van proceseconomie blijven de gevolgen voor Belgische Natura 2000-gebieden buiten inhoudelijke behandeling. Geen aanleiding voor nader Bibob-onderzoek. Verdrag van Aarhus en mer-richtlijn verzetten zich niet tegen voorwaarde voor instellen beroep dat zienswijzen naar voren moeten zijn gebracht.  

  Geen sprake van een IPPC-installatie nu de maximaal realiseerbare productiecapaciteit bij vergunningvoorschrift wordt begrensd en wordt gewaarborgd door een controlevoorschrift.

  Reguliere of uitgebreide procedure. Wijziging aanvraag. Vergunning van rechtswege.

  Geen grondslag in Bevi om verweerder te verplichten tot handhavend optreden tegen lpg-tankstation.

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Omgevingsvergunning voor crematorium.

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Verweerder heeft de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen ten onrechte niet bij het besluit betrokken.

  Het bevoegd gezag kan volstaan met het toesturen van het ontwerpbesluit naar de gemachtigde.

  Vergunningaanvraagster blijft verantwoordelijk voor de vorm en inrichting van mitigerende maatregelen met betrekking tot een Natura 2000-gebied.

  Vrijstellingsbesluit en verlening bouwvergunning. Aanwenden rechtsmiddelen na invoering Wabo. Ontvankelijkheid.

  Kennisgeving omgevingsvergunning voor acht windturbines ook in aangrenzende gemeente.

  Afdeling stelt nadere termijn om beroepsgronden alsnog toe te lichten. De gestelde juridische onmogelijkheid om de inrichting te ontsluiten, is een privaatrechtelijke kwestie.

Toont 1 - 20 van 116 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.