Zoekresultaat: 30 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2004 x
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Piekgeluiden door manoeuvreren bij laden en lossen niet uitzonderen van geluidsgrenswaarden gelet op het aantal en het niveau van de gebeurtenissen. Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een inrichting voor verwerking van wild en gevogelte.
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

De reikwijdte van artikel 19 lid 3 WRO

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Woning, Burgemeester, Wethouder, Bestemmingsplan, Bouwwerk, Ondergeschikte, Gemeentebestuur, Gemeenteraad, Administratieve rechtspraak, Beleidsregel
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304814/1; Zeist/bestemmingsplan 'Zeist West 2002'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In artikel 15 WRO zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot vrijstelling of met betrekking tot het inbrengen van bedenkingen. De in het plan opgenomen mogelijkheid om het ontwerpbesluit tot vrijstelli
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304332/1; Hoorn/bestemmingsplan 'Bangert en Oosterpolder'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De faseringsregeling heeft slechts betrekking op aantallen woningen zonder dat deze zijn gekoppeld aan de verwezenlijking van bepaalde plandelen. Gelet op de rechtsonzekere situatie die hierdoor ontstaat voor burgers – de vraag of zij op grond van het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200305641/1; Wageningen/bestemmingsplan 'Groot Hinkeloord'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Het karakter van een besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan brengt met zich mee dat verweerder bevoegd is ambtshalve goedkeuring aan een plan(deel) te onthouden. Verweerder kon derhalve in een eerst ter hoorzitting naar voren gebrachte bedenk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 juli 2004, nr. 200307451/1; Doetinchem/bestemmingsplan 'Hamburgerbroek 2000, Fase 2'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Verweerder heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom reeds voordat het college van burgemeester en wethouders toepassing heeft gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid volledige financiële zekerheid moet bestaan omtrent de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 juli 2004, nr. 200306585/1; Nederweert/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren handhavend op te treden. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 september 2004, nr. 200400556/1 (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 17.2 Wet milieubeheer (Wm). Appellante heeft volgens verweerder verzuimd om het overlopen van een goot met anilinehoudend afvalwater zo spoedig mogelijk te melden. Appellante meent dat het
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 14 september 2004, nr. 200407395/1 (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee. Door het indienen van bezwaarschriften tegen deze vergunning is de vergunning geschorst. De Productorganisatie Nederlandse Kokke
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Arrest Hof van Justitie EG 7 september 2004, C-127/02 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In 1999 en 2000 zijn vergunningen verleend ingevolge artikel 12 Natuurbeschermingswet om kokkels mechanisch te vissen in de speciale beschermingszone van de Waddenzee. De besluiten hiertoe zijn aangevochten. In dit kader heeft de Afdeling bestuursrechtspr
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 juli 2004, nr. 200404848 (Amsterdam)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Afwijzing van verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen onder meer een busstation. Appellanten betogen dat voor het realiseren van de in geding zijnde activiteiten een vergunning krachtens de Wm is vereist. Indien de activiteiten niet tezamen één, zijn ze naar het oordeel van verzoekers zelfstandig vergunningplichtig.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 juni 2004, nr. 200307286/1 (GS Utrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het in werking houden van een composteerinrichting zonder in werking zijnde milieuvergunning. Voor een deel van de inrichting dient nog een bouwvergunning te worden verleend waardoor – gelet op artikel 20.8 Wet milieubeheer – v
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200400155/1 Roermond/bestemmingsplan '2e wijziging Spickerhoven II '

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat indien aan een bedenkingengeschrift een gebrek in de ondertekening kleeft, dit bedenkingengeschrift niet om die reden buiten behandeling kan worden gelaten dan nadat de indiener in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305346/1 Rijnwoude/bestemmingsplan 'Tussen Rijn en Rijksweg'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden In twee gevallen wordt overwogen dat de omstandigheid dat niet aannemelijk is dat het gebruik, dat in het plan onder de beschermende werking van het algemene overgangsrecht is gebracht, binnen de planperiode zal worden beëindigd, niet zonder meer een bestemming overeenkomstig het feitelijk gebruik van de desbetreffende gronden rechtvaardigt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 mei 2004, nr. 20030706/1 Moerdijk/wijzigingsplan '1e wijziging bestemmingsplan kern Noordhoek-St. Jozefstraat 13a/15, Noordhoek'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Een besluit tot de instelling van een dertigkilometerzone is nog niet genomen. Onder deze omstandigheden is niet duidelijk of de geluidhinder vanwege de wegen ter plaatse van de voorziene woning tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft. Ten onrechte is
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 april 2004, nr. 200305713/1 Someren/bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden De hernieuwde goedkeuring van het voorschrift dat de realisering van een bedrijfswoning bij het kampeerbedrijf uitsluit, is wederom niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust wederom niet op een deugdelijke motivering.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 april 2004, nr. 200305502/1 Roermond/vrijstelling ex artikel 19 WRO

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Voor de beoordeling van de vraag of binnen het op de plankaart aangegeven ‘differentiatievlak diverse voorzieningen’ nog ruimte is voor de bouw van een woning, dient weliswaar in beginsel te worden uitgegaan van de vergunde situatie, doch indien de feitelijke situatie inmiddels duurzaam is gaan afwijken van hetgeen ooit is vergund, kan er aanleiding bestaan van dit uitgangspunt af te wijken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 juni 2004, nr. 200305226/1 (Zevenhuizen-Moerkapelle)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor het houden van 80.000 vleeskuikens en de aanleg van een mestplaat. In 1982 is vergunning verleend voor het houden van 60.000 vleeskuikens. Appellanten hebben gesteld dat het besluit zich niet verdraagt met de IPPC-r
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 maart 2004. nr. 200302440/1 (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Besluit waarbij de acceptatie van een melding tot wijziging van de inrichting is geweigerd. Verweerder meent dat de onderliggende vergunning is komen te vervallen, omdat de (reeds bestaande) loods niet tot de vergunde omvang is vergroot. Ter zitting is door verweerder aangevoerd dat de melding eveneens niet kan worden geaccepteerd
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 30 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.