Zoekresultaat: 12 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2009 x

  Bevoegdheid Afdeling inzake verzoek om voorlopige voorzieningen bij weigeringen om inpassingsplannen vast te stellen en om aanwijzingen te geven.

  Een voorlopige bestemming (art. 12, eerste lid, onder a, WRO) mag na een vrijstelling artikel 17 WRO volgen.


Tonny Nijmeijer

  Het verbinden van controlevoorschriften aan doelvoorschriften is verplicht voor inrichtingen die onder de IPPC-richtlijn vallen; voor andere inrichtingen is sprake van een bevoegdheid.


Hans Paul Nijhoff

  Dpo en duurzame ontwrichting. Artikel 3.1.2. Bro en branchering. Financiële haalbaarheid en staatssteun. Geen gebruikgemaakt van een taxateur als bedoeld in de Mededeling van Europese Commissie.


Tycho Lam

  Advies van welstandscommissie. In beginsel doorslaggevende betekenis tenzij aanvrager een tegenadvies overlegt dan wel gemotiveerd heeft aangevoerd dat het advies in strijd met de welstandsnota is.

  Prejudiciële vragen omtrent de toepassing van de emissieplafonds uit de Europese NEC-richtlijn bij de beoordeling van de aanvraag om een milieuvergunning voor een kolencentrale (E.ON).

  Aan het bestaan van een milieuvergunning kunnen geen rechten worden ontleend waarmee bij het verlenen van een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet rekening zou moeten worden gehouden.

  Vrijstelling van de verplichting als bedoeld in artikel 33 van de WRO niet in strijd met art. 9.1.4, vierde lid Invoeringswet Wro.

  Geen ontheffing mogelijk voor soorten die op grond van bijlage IV van de HR zijn beschermd vanwege het belang van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

  Op basis van de Wet Bibob mag een vergunning voor een beperkte termijn worden verleend.

  Gebruiksovergangsrecht en gebruiksvoorschrift, toepassing Wro.

  Kosten bestuursdwang blijven voor rekening van overtreder nu deze feitelijk moet worden geacht opdracht te hebben gegeven voor bluswerkzaamheden van de brandweer.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.