Zoekresultaat: 25 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2011 x

  Overschrijding van de redelijke proces­termijn als bedoeld in het EVRM. Ont­breken van omstandigheden die deze ­overschrijding rechtvaardigen. Betaling van schadevergoeding aan appellanten voor de geleden immateriële schade.


Hans Paul Nijhoff

  Verrekening van planologische voor- en nadelen kan alleen plaatsvinden indien het voor- en nadeel voor een bepaald perceel wordt veroorzaakt door hetzelfde plano­logische regime.

  Exploitatieplan. Openbaarheid stukken. Belanghebbende. Toerekening, inbrengwaarden, fasering, bepaling exploitatie­bijdrage, wat te doen na vernietiging exploitatie­plan en verhouding met Wabo.

  Het voornemen om maatwerkvoorschriften te stellen leidt niet tot concreet zicht op legalisatie.

  Verzoek om ontheffing van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Belang verzoekster. Opdracht aan gemeenteraad om aanvraag in te dienen.

  Eenmaal verleende bouwvergunningen. Tegelenjurisprudentie is ook bij de Wro relevant.

  Artikel 1.6 en 1.6a van de Crisis- en herstelwet zijn niet in strijd met het EVRM en het Verdrag van Aarhus.

  Verweerder heeft geen grond om het advies van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen niet te volgen.

  Gerechtvaardigde spoedeisende bestuursdwang ten aanzien van woonboot die als gevolg van brand is gezonken. Appellant heeft nagelaten maatregelen te treffen die olieverspreiding voorkomen. Niet aannemelijk gemaakt door appellant dat sprake is van détournement de pouvoir.

  Ondanks feitelijke bewoning pand is dit geen geluidgevoelig object nu ten tijde van besluit sprake was van een voornemen tot beëindiging van de illegale bewoning (handhaving) die als toekomstige ontwikkeling bij het besluit tot vergunningverlening kon worden betrokken.

  Geen verplichting voor het bevoegd gezag om bij het verlenen van een milieuvergunning de in de NEC-richtlijn opgenomen emissieplafonds voor verontreinigende stoffen in acht te nemen.

  Het brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van de Waterwet. Drijver inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn de bluswerkzaamheden door de brandweer verricht. Kosten kunnen op overtreder worden verhaald.


Peter Willems

  Vanwege het feit dat niet vrijelijk over het perceel kon worden beschikt, kan in casu niet worden tegengeworpen dat is nagelaten concrete pogingen te verrichten om de bestaande bouwmogelijkheden te benutten. Ook na verkrijging van het volledige eigendom, bestond geen gelegenheid om de nog bestaande mogelijkheden te benutten.

  Weigering aanvraag ontheffing provinciale verordening. Geen besluit in de zin van de Awb.

  Weigering aanvraag ontheffing provinciale verordening is in casu onrechtmatig.


Tycho Lam

  Relatie financiële uitvoerbaarheid en eventuele ongeoorloofde staatsteun. Wijziging jurisprudentie inzake toetsingskader.


Tonny Nijmeijer

  Vernietiging besluit tot gedeeltelijke weigering milieuvergunning wegens strijd met bepalingen uit de Wet BIBOB.

  De overtreding is dermate gering dat handhavend optreden disproportioneel zou zijn.

  Toepassing Wgh. Industrieterrein. Alle geluidproducerende delen van de inrichting moeten als Wgh-inrichting worden bestemd. Relatie met Chw.

Toont 1 - 20 van 25 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.