Zoekresultaat: 22 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2005 x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 juni 2005, nr. 200408993/1, Ridderkerk/bestemmingsplan 'Ridderkerk-Oost'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Of aan het onzorgvuldig handelen van het gemeentebestuur gevolgen moeten worden verbonden, kan niet los van de inhoudelijke bezwaren van appellante worden bezien.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden ABRvS 6 juli 2005, nr. 200407549/1 (Purmerend); ABRvS 13 juli 2005, nr. 200407037/1 (GS Zuid-Holland); ABRvS 13 juli 2005, nr. 200408474/1 (GS Utrecht); ABRvS 20 juli 2005, nr. 200407458/1 (GS Groningen); ABRvS 20 juli 2005, nr. 200410395/1 (Eindhoven);
Auteurs Meulen, T. van der en Nijhoff, H.P.

Meulen, T. van der

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 3 augustus 2005, nr. 200408865/1 inzake art. 15 en 21 Kew en art. 39 Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Staatssecretaris VROM en Minister EZ)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Stellen van financiële zekerheid in kader Kernenergiewet niet mogelijk.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 juli 2005, nr. 200406882/1 inzake art. 5:21 en 5:25 Awb (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De bestuurder van een failliet verklaarde onderneming kan niet (meer) als overtreder worden aangemerkt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 mei 2005, nr. 200407773/1, Nunspeet/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden De bestuursrechter behoort als regel niet op de voet van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Uitgangspunt is dat de uitoefening van deze bevoegdheid bij het bestuursorgaan berust.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 april 2005, nr. 200406300/1, Leiden/bestemmingsplan ‘Oostvlietpolder’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Vernietiging van een concrete beleidsbeslissing in een streekplan heeft terugwerkende kracht. Verweerder heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een goede verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is verzekerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 april 2005, nr. 200408433/1, Ouder-Amstel/bestemmingsplan ‘Ouderkerkerplas e.o.’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Het gebruik van de dienstwoning als burgerwoning mag op grond van het overgangsrecht van het voorliggende plan worden voortgezet. In dit geval is niet aannemelijk dat dit gebruik, dat reeds in strijd met de onder het vorige plan geldende bestemming is
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 april 2005, nr. 200406676/1, Putten/weigering planwijziging

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Bij het alsnog weigeren van zijn wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken, dient het college van burgemeester en wethouders een door hem bij appellant gewekte gerechtvaardigde verwachting als een zwaarwegend belang af te wegen tegen de andere belangen, zo
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 april 2005, nr. 200404341/1, Nuth/bestemmingsplan ‘Schimmert’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden In de Awb is geen algemene verplichting opgenomen om na de vernietiging van een eerdere beslissing omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan opnieuw toepassing te geven aan artikel 10:30, eerste lid, van de Awb. In de WRO is geen algemene verplichting opgenomen de provinciale planologische commissie na de vernietiging van een eerdere beslissing omtrent de goedkeuring van een bestemmingsplan opnieuw te horen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 1 juni 2005, nr. 200409343/1 inzake art. 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61 (IPPC) en art. 8.18 Wm (Echt-Susteren)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Aangevraagde en vergunde stalsysteem voldoen aan de beste beschikbare technieken; geen grond voor oordeel dat op grond van plaatselijke omstandigheden e.d. strengere eisen moeten worden gesteld. Geen reden om te verwachten dat de inrichting niet binnen d
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 mei 2005, nr. 200404428/1 inzake art. 3 en 4 Experimentenwet Stad en Milieu (Gemeenteraad Vlaardingen en staatssecretaris VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Hogere geluidgrenswaarden op basis van Experimentenwet Stad en Milieu. Door geen onderzoek te doen naar de etmaalgemiddelde concentratie voor fijn stof heeft geen integrale afweging van alle bij de ruimtelijke ontwikkeling betrokken aspecten
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 mei 2005, nr. 200409643/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (Amersfoort)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Gelet op de grote culturele en historische betekenis van het carillon hebben verweerders in redelijkheid kunnen afzien van het voorschrijven van geluidsreducerende voorzieningen.
Auteurs Jongma, M.

Jongma, M.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 23 februari 2005, nr. 200405615/1, Utrecht/bestemmingsplan ‘Tuindorp’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Niet alle mogelijke vormen van gebruik die op grond van de planvoorschriften zijn toegestaan, zijn, gelet op de nabijgelegen woonbebouwing, zonder meer aanvaardbaar. Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is niettemin voldoende gewaarborgd gezien de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 23 februari 2005, nr. 200404709/1, Leeuwarden/bestemmingsplan ‘Tusken Moark en Ie’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het niet nakomen door verweerder van de verplichting om tijdig een nieuw besluit te nemen omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan leidt niet tot een goedkeuring van rechtswege na het verstrijken van de termijn. Van een onthouding van goedkeuring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden ABRvS 29 december 2004 nr. 200403380/1 (minister LNV); ABRvS 5 januari 2005 nr. 200400393/1 (Sittard-Geleen); ABRvS 12 januari 2005 nr. 200402756/1 (minister LNV); ABRvS 12 januari 2005 nr. 200403463/1 (Zeewolde); Vz ABRvS 13 januari 2005 nr. 200410173/1
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005 nrs. 200407661/1 en 200408521/1 inzake art. 3:4 Awb (Sluis)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Met (expliciet) gedogen dient het bevoegd gezag nog terughoudender te zijn dan met het weigeren om te handhaven; i.c. geen reden om te gedogen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 maart 2005 nr. 200404717/1 inzake EG-richtlijn 96/61 (IPPC), art. 8.2 Wm en bijlage I, categorie 28.4, aanhef en onder a, sub 6 Ivb (Tubbergen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden IPPC-bezwaar kan niet eerst ter zitting worden aangevoerd; brijvoer is beoogd product en (mede) om die reden geen afvalstof.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 16 februari 2005 nrs. 200401481/1 en 200401481/2 inzake art. 8.20, eerste lid Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Eigendom perceel brengt niet zonder meer mee dat eigenares rechtsopvolger is van de vergunning; niet aangevraagde en vergunde activiteit is geen kwestie van handhaving indien deze activiteit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 januari 2005 nr. 200401847/1 inzake art. 8.10 en art. 8.11 Wm en de Luchtvaartwet (Bernheze)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Geluidsbelasting van vliegbewegingen moet in dit geval via Wet milieubeheer worden geregeld; minst belastende vliegroutes zijn ten onrechte niet onderzocht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 12 januari 2005 nr. 200402554/1 inzake art. 4, eerste lid EG-richtlijn 79/409 (Vogelrichtlijn) en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (West Maas en Waal)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte nagelaten onderzoek te doen naar de gevolgen van de ammoniakemissie- en depositie voor het op 1650 meter afstand gelegen natuurgebied.
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 22 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.