Zoekresultaat: 27 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2015 x

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Natura 2000-gebied. Aanhaakregeling Wabo. Passende beoordeling en MER. Onvoldoende onderzoek.

  Relativiteitsbeginsel. Gemeentelijk monument. Erfgoedverordening. Welstandsnota. Wabo. Bestuurlijke lus. Nader advies. Geen herstel gebrek.

  Megabioscoop. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Concurrent. Bevestiging jurisprudentie.

  De belangen van appellanten bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving zijn in dit geval verweven met de algemene belangen die de Flora- en faunawet beoogt te beschermen.

  Omgevingsvergunning, LED-reclamescherm, lichthinder, toetsingskader welstandsnota.

Artikel

Invordering dwangsommen

Tijdschrift StAB, Aflevering 4 2015
Auteurs Peter Cup

Peter Cup

  De omstandigheid dat een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning is bestemd en daarmee in planologisch opzicht nog steeds deel uitmaakt van de inrichting, betekent niet zonder meer dat ter plaatse van deze woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd.

  Woningsplitsingen. Toepassing Bor. Begripsbepaling inzake dakopbouw. Vergunning van rechtswege. Parkeerdruk.

  Wijzigen beschermd monument. Relativiteitsbeginsel.

  Wellness/complex. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Precisering jurisprudentie inzake concurrent. Relevante leegstand. Behoefte onderzoek. Landschappelijke inpassing. Strijd met provinciaal en gemeentelijk beleid. Luchtkwaliteit.

  Spuitzone. Gewasbeschermingsmiddelen. Afstand. Woon- en leefklimaat. Bescherming bedrijfsgebouwen. Onderzoek. Relativiteitsbeginsel.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Geen passieve risicoaanvaarding, vanwege ontbreken voortekenen van de nadelige planologische wijziging.

  De bouw van de acht eengezinswoningen met garage is als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken, ook al bestond er geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen.


G.M. van den Broek

  Plansystematiek. Milieunormen. Regulering geluid door zonebeheerplan. Relatie met milieuwetgeving. Zonebewakingsmodel. Afwijkingsbevoegdheid. Woningen buiten gezoneerd industrieterrein.

  Wabo en Tegelen-jurisprudentie. Vernietiging besluit. Vernietiging rechtsgevolgen.

  Ontheffing van verbod Ffw tot het zoeken en rapen van kievitseieren. Dalende tendens van omvang kievitenpopulatie en onvoldoende onderzoek naar het kleiner worden van het verspreidingsgebied van de kievit.

  Toepassing Wabo en Bor. Splitsing bouwplan. Vergunningsvrije onderdelen in aanvraag vermeld. Gevolgen wijziging Bor voor besluit. Fictieve krijtstreep.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Verweerder heeft de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen ten onrechte niet bij het besluit betrokken.

  Appellante is geen belanghebbende nu niet aannemelijk is dat zij – naar objectieve maatstaven gemeten – hinder van enige betekenis ondervindt.


Valérie van ’t Lam
Toont 1 - 20 van 27 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.