Zoekresultaat: 17 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2004 x
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 13 augustus 2004, nr. 200406014/2; Emmen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Verzoeker (de gemeenteraad van Emmen) heeft bij de behandeling van het verzoek van het Hotel-, Congres- en Sportcentrum De Giraf te Emmen aan de voorzieningenrechter om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat verzoeker een voorschot van € 210.000
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Arrest Hof van Justitie EG 7 september 2004, C-127/02 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In 1999 en 2000 zijn vergunningen verleend ingevolge artikel 12 Natuurbeschermingswet om kokkels mechanisch te vissen in de speciale beschermingszone van de Waddenzee. De besluiten hiertoe zijn aangevochten. In dit kader heeft de Afdeling bestuursrechtspr
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400727/1 (Hof van Twente)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Besluit waarbij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (verweerder) heeft geweigerd om een melding te accepteren. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft verweerder het bestreden besluit herroepen en zich onbevoegd verklaard om
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 mei 2004, nr. 200305427/1 Jacobswoude/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Voor vergoeding van planschade is het niet noodzakelijk dat sprake is van overschrijding van het normaal maatschappelijk risico.
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200400155/1 Roermond/bestemmingsplan '2e wijziging Spickerhoven II '

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat indien aan een bedenkingengeschrift een gebrek in de ondertekening kleeft, dit bedenkingengeschrift niet om die reden buiten behandeling kan worden gelaten dan nadat de indiener in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Het toetsingskader van de Habitatrichtlijn

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Voorzorgsbeginsel, Afdeling bestuursrechtspraak, Vergunning, Aanwijzing, Rechtstreekse werking, Planologische kernbeslissingen, Vergunningverlening, Wetgeving, Hof van justitie EG, Lidstaat
Auteurs Stroeken, P.

Stroeken, P.
Jurisprudentie

ABRvS 26 mei 2004, nr. 200304825/1 (Oirschot)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

ABRvS 7 april 2004, nr. 200206430/01 (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een chemisch bedrijf. Door appellante-vergunninghoudster wordt aangevoerd dat de aanvoer van chloor per trein naar de inrichting buiten de reikwijdte van de Wm valt. De appellerende milieufederatie stelt dat de verg
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2004
Trefwoorden vergunning, geluidhinder, vergunningverlening, administratief recht, veehouderij
Auteurs Meulen, T. van der, Boers, P.A., Schinkel, J. e.a.

Meulen, T. van der

Boers, P.A.

Schinkel, J.

Drost, W.
Artikel

De begunstigingstermijn bij sanctiebesluiten

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2004
Trefwoorden begunstigingstermijn, invordering, schorsing, dwangsom, bestuurder
Auteurs A.B. Blomberg

A.B. Blomberg
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2003, nr. 200301877/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een besluit tot toepassing van bestuursdwang, gemeente Harderwijk. Van schending van artikel 8 van het EVRM is geen sprake. De wijze waarop de informatie is vergaard, druist niet zozeer in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid moet worden gevergd, dat het gebruik dat burgermeester en wethouders daarvan hebben gemaakt
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300985/1 (Hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Middelburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Afwijzing door Minister van Verkeer en Waterstaat van verzoek van een visser om nadeelcompensatie. De beweerde oorzaak van de schade is het uitvoeren van bagger- en stortwerkzaamheden door Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding en verdieping van d
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300360/1 (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Besluit waarbij op grond van artikel 8.22 en 8.23 Wet milieubeheer voorschriften zijn toegevoegd aan de vergunning voor een autowrakkeninrichting. De voorschriften zijn gebaseerd op artikel 5, eerste en tweede lid van het Besluit beheer autowrakken (hierna: het Besluit), een instructie-amvb als bedoeld in artikel 8.45 Wet milieubeheer
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200206163/1 (Warmond)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Toepassing van bestuursdwang wegens het nalaten om asbest te verwijderen, dat is vrijgekomen bij een brand in een naastgelegen inrichting. De brand is ontstaan in de inrichting van appellante en overgeslagen naar die naastgelegen inrichting. Appellante meent dat de regeling van artikel 17.1 Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 22 oktober 2003, nr. 200302840/1 (Duiven)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een fokzeugenhouderij. Appellante, eigenaar van een naburig pluimveebedrijf, is beducht voor besmettingsgevaar voor de in haar bedrijf aanwezige grootmoederdieren. Verweerder meent dat het risico voor besmetting zijn oorsprong vindt in een bijzondere gevoeligheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 22 oktober 2003, nr. 200100141/1 (Minister VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Bezwaar tegen voornemen om afvalstoffen uit te voeren naar Frankrijk waar ze worden ingezet als brandstof en als grondstof. Appellante en verweerder verschillen van mening over de vraag of sprake is van verwijdering dan wel nuttige toepassing van afvalsto
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.