Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 16 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Hotelfunctie. Vergunningverlening in strijd met eigen beleid.

  Geen ruimte voor interpretatie drempelwaarde in Besluit m.e.r. nu in de wettekst expliciet de volume-eenheid m³ is vastgelegd.

  Woonschip is geen onroerende zaak, geen tegemoetkoming planschade op de voet van artikel 6.1 van de Wro.

  Gedoogplicht van gebruik van gedeelte perceel voor verbreding watergang moet worden beschouwd als de feitelijke onteigening van dat gedeelte van het perceel hetgeen niet betekent dat altijd de Onteigeningswet moet worden toegepast

  Bij het stellen van de geluidsgrenswaarden voor bijzondere activiteiten is terecht aansluiting gezocht bij de spraakverstaanbaarheid in de woningen rondom de inrichting

  Het opleggen van een maatwerkvoorschrift met hogere geluidsnormen is niet in overeenstemming met de best beschikbare technieken (bbt), omdat de kosten van gevelisolatie de toepassing van bbt niet te boven gaan

  Bouwplan valt onder NSL-besluit. Geen afzonderlijke beoordeling luchtkwaliteit. Interpretatie parlementaire geschiedenis. Exceptieve toetsing. Geen strijd met artikel 13 EVRM.

  Bevoegdheid tot verlenen ontheffing krachtens de Ffw is discretionair van aard. De totale lengte van de procedure heeft niet geleid tot overschrijding van het recht op een redelijke procestermijn.

Jurisprudentie

ABRvS 27 juni 2007, nr. 200606165/1 inzake art. 1.1, eerste lid en art. 8.11, derde lid Wm (Waterschap Vallei en Eem)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bedrijfstak, Vergunning, Concentratie, Fosfaat, Afvalwater, Bewijslast, Merk, Voeging, Voorbereiding besluit, Aanwijzing
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 22 maart 2006, nr. 200505040/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 28 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Weigering van gevraagde vergunning voor uitzaaien en weer opvissen van mosselen en oesters afkomstig uit Ierland en UK in staatsnatuurmonument Oosterschelde niet in strijd met verbod om het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te belemmeren
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Het toetsingskader van de Habitatrichtlijn

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Voorzorgsbeginsel, Afdeling bestuursrechtspraak, Vergunning, Aanwijzing, Rechtstreekse werking, Planologische kernbeslissingen, Vergunningverlening, Wetgeving, Hof van justitie EG, Lidstaat
Auteurs Stroeken, P.

Stroeken, P.
Jurisprudentie

ABRS 19 maart 2003, nr. 200201929/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Besluit tot aanwijzing van de Boezems Kinderdijk tot speciale beschermingszone (SBZ) in de zin van de Vogelrichtlijn. Appellanten hebben bezwaren aangevoerd tegen de aanwijzing van het gebied als SBZ, onder meer betreffende de gehanteerde selectie- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Voorzieningenrechter van arrondissementsrechtbank Amsterdam van 26 september 2002, nr. AWB 02/3621

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een (correctief) referenduminitiatief, gemeente Amsterdam. Referendumverordening die de mogelijkheid biedt een referendum te houden over een bestemmingsplan is niet op zichzelf in strijd met de WRO, en derhalve wegens strijd met een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 28 november 2001, nr. 200005429/1, Nunspeet/dwangsomaanschrijving

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Beperking in het gebruik van recreatiewoning is niet aan te merken als een aantasting van het recht op ongestoord genot van eigendom. Inschrijving in gemeentelijke basisadminstratie kan tezamen met de bevindingen van onderzoek ter plaatse het vermoeden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Mileu 00-118

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2000
Trefwoorden StAB 2000/04/07
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu 00-116

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2000
Trefwoorden StAB 2000/04/05
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.