Zoekresultaat: 171 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2002 x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 juli 2002, nr. 200002088/1, Zuidlaren (thans Tynaarlo)/bestemmingsplan 'Ter Borch'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Volgens publicatie van de zijde van de gemeente zou het gemeentehuis gesloten zijn op de laatste dag van de termijn van terinzagelegging. Hoewel die dag in verband met de tervisielegging van het plan op de desbetreffende afdeling van het gemeentehuis feit, is toch in dit geval
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 juli 2002, nrs. 200104694/1 en 200105696/1, Gelderland/Nimbyprocedure inzake bestemmingsplan 'Buitengebied, Integrale herziening' (West Maas en Waal)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Het systeem van artikel 40 en volgende van de WRO verzet zich er tegen dat GS, nadat zij hun verzoeken tot vrijstelling respectievelijk het geven van de andere beschikkingen hebben gedaan en B&W vervolgens hebben geweigerd hieraan hun medewerking te verlenen, volstaan met een verklaring omtrent
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 12 juni 2002, nr. 200101662/1, inzake de toepassing van bestuursdwang, gemeente Purmerend

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Het besluit op een aanvraag om een bouwvergunning is tot één of meer belanghebbenden gericht. Nu de beslissing - al dan niet zijnde een besluit op de aanvraag - niet is toegezonden of uitgereikt aan appellante, is de daarin vermelde beslissing niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 13 februari 2002, nr. E01.99.0036/1, Bergambacht/bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Bergambacht'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Een namens GS door een provincieambtenaar uitgevoerd agrarisch onderzoek is niet op enigerlei wijze in schriftelijke vorm neergelegd. Daardoor is niet voldoende kenbaar gemotiveerd waarom ter plaatse de vestiging van een volwaardige veehouderij mogelijk i
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 4 september 2002, nr. 200102641/1 inzake art. 1.1 lid 1 Wm (GS Noord-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Vergunning terecht geweigerd op grond van handhavingsverleden van de aanvrager
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 augustus 2002, nr. 200105688/1 inzake 8.19 lid 2 Wm (GS Fryslân)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Geen voorschriften of voorwaarden mogelijk bij acceptatie melding op grond van 8.19 lid 2 Wm; een melding wijzigt de vergunning niet zodat voor een wijziging van het in de vergunning vastgelegde beschermingsniveau een wijziging van de vergunning is vereis
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 28 augustus 2002, nr. 200200469/1 inzake art. 1.1 lid 1 Wm (Baarn)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Houden van 220 postduiven in dit geval vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-119: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 september 2002, nr. 200104493/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden’ van de gemeente Brederwiede (thans gemeente Steenwijk). Noch uit het besluit omtrent goedkeuring, noch anderszins blijkt dat GS aan het gemeentebestuur gelegenheid tot (telefonisch) overleg hebben geboden over de voorgenomen onthouding van goedkeuring.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-122: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 juli 2002, nr. 200105795/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Doorn. Met de rechtsvoorgangers van appellante is gedurende vele jaren een discussie gevoerd over de vraag of het toelaten van woningbouw wenselijk moest worden geacht.
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 4 september 2002, nr. 200005009/1 inzake art. 1 Wvo en art. 5:21 en 5:25 Awb (waterschap Zeeuwse eilanden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Sprake van lozing; lozing heeft echter betrekking op specifiek aangevraagde activiteit, te weten de lozing van afvalstoffen via de afvalwaterzuiveringsinstallatie, en niet op het (indirect) lozen via de overstort; indirecte lozer kan niet als overtreder worden aangemerkt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 april 2002, nr. 200004634/1, Huissen (thans gemeente Bemmel/bestemmingsplan 'Bredestraat/Laakse voetpad'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Inzake de minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop bomen en andere gewassen in de open lucht worden gekweekt en nabijgelegen burgerwoningen bestaan geen wettelijke bepalingen. In casu wordt terecht afgeweken van in een TNO-onderzoeksrapport
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 juli 2002, nr. 200103876/1, inzake de bestemmingsplannen ‘De Lage Meren-Oost’, 'Buitengebied, 3e herziening', 'Plan in hoofdzaak, 4e herziening' en 'De Linie, 4e herziening' van de gemeente Bergen op Zoom

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden De Wet geluidhinder bevat een uitputtende regeling ten aanzien van bescherming tegen geluidhinder in de gevallen waarin de wet voorziet. De zonering van geluidhinder rond industrieterreinen dient plaats te vinden in het kader van de vaststelling of herzie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 juli 2002, nr. 19903036/1, Gemert-Bakel/ bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Gemert-Bakel 1998'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden De bestemmingsregeling voor de gronden van een camping laat zonder meer (nieuw)bouw van recreatiewoningen toe binnen de veiligheidszone van een olietransportleiding. Dit is in strijd met in VROM-circulaire genoemde afstanden. Goedkeuringsbesluit onvoldoen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 juli 2002, nr. 200005724/1, Hasselt (thans Zwartewaterland)/vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden De instandhoudingstermijn van een bouwwerk ingevolge artikel 45 van de Woningwet is gelijkgesteld aan de termijn waarvoor de vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de WRO is verleend. Deze vrijstelling kan worden verleend met het oog op een voor een b
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-121: Uitspraak van de arrondissementsrechtbank Arnhem van 20 juni 2002, nr. AWB 00/798

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Nijmegen. Nu geen verkoop aan een willekeurige derde heeft plaatsgevonden, doch sprake is geweest van een toedeling met gesloten beurzen van een voorheen gezamenlijk eigendom aan één van de voormalige huwelijkspartners, is er sprake van een bijzondere situatie.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-120: Uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden van 7 mei 2002, nr. 2000/712

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake een planschadevergoedingskostenverhaalsovereenkomst van de gemeente Nunspeet. De bestuursrechter gaat uit van een gesloten stelsel van verhaalsmogelijkheden inzake exploitatiekosten en plankosten; alleen die instrumenten die een publiekre, staan de gemeente ten dienste bij het verhaal van deze kosten.
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 28 augustus 2002, nr. 200003531/2 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden De Wm verzet zich er tegen dat louter op grond van het algemeen belang de geluidemissie van de traumahelikopter aanvaardbaar wordt geacht
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 24 juli 2002, nr. 200103706/1 inzake art. 1.1 lid 1 en art. 8.17 Wm, art. 6 Habitatrichtlijn (EG 92/43) (Ede)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Modelvliegtuigactiviteiten aan te merken als inrichting in de zin van de Wm; doordat aannemelijk is dat de vogels in hun leefgedrag worden gehinderd, had de vergunning niet zonder voorafgaand onderzoek mogen worden verleend; geen reden aanwezig om een tijdelijke vergunning te verlenen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 2 juli 2002, nr. 200202809/1 inzake art. 20.8 Wm (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Art. 20.8 Wm heeft betrekking op de bouwvergunning en niet op de aanlegvergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-117: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200200365/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Hamburgerbroek 2000, fase 1 – stationsgebied’ van de gemeente Doetinchem. Nu artikel 61, eerste lid, van de Wet geluidhinder bepaalt dat een zonegrens industrielawaai uitsluitend kan worden gewijzigd of opgeheven bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 171 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.