Zoekresultaat: 129 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2004 x
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Piekgeluiden door manoeuvreren bij laden en lossen niet uitzonderen van geluidsgrenswaarden gelet op het aantal en het niveau van de gebeurtenissen. Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een inrichting voor verwerking van wild en gevogelte.
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

De reikwijdte van artikel 19 lid 3 WRO

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Woning, Burgemeester, Wethouder, Bestemmingsplan, Bouwwerk, Ondergeschikte, Gemeentebestuur, Gemeenteraad, Administratieve rechtspraak, Beleidsregel
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Jurisprudentie

ABRvS 8 september 2004, nr. 200400366/1; Valkenburg/verzoeken om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Voor de voorzienbaarheid van een planologische ontwikkeling is de vaststelling van een structuurvisie niet voldoende, aangezien dit slechts een stuk is ter voorbereiding van een structuurplan. Bovendien is de structuurvisie niet ter inzage gelegd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400105/1; Heemstede/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De vaststelling van de peildatum is niet van openbare orde.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

HR 13 augustus 2004, nr. 37836; Jacobswoude/heffing leges

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Door of vanwege het gemeentebestuur verrichte werkzaamheden in verband met een verzoek om planschadevergoeding betreffen de publieke taakuitoefening en kunnen dus niet als dienst worden aangemerkt. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek k
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 13 augustus 2004, nr. 200406014/2; Emmen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Verzoeker (de gemeenteraad van Emmen) heeft bij de behandeling van het verzoek van het Hotel-, Congres- en Sportcentrum De Giraf te Emmen aan de voorzieningenrechter om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat verzoeker een voorschot van € 210.000
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 september 2004, nr. 200307780/1; Hendrik-Ido-Ambacht/bestemminsplan 'Bedrijvenpark Langeweg en Omgeving'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Door te stellen dat de luchtkwaliteitsnormen slechts in acht behoeven te worden genomen ter plaatse van de woning van appellanten, miskent verweerder dat de in het Besluit luchtkwaliteit gestelde grenswaarden gelden voor de buitenlucht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 september 2004, nr. 200307043/1; Schipluiden (thans: Midden-Delfland)/bestemmingsplan 'Abtswoude'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Nu verweerder zich enerzijds op het standpunt heeft gesteld dat het bestaande gebruik van de gronden en de bedrijfsbebouwing niet positief bestemd dienen te worden, maar anderzijds ter zitting heeft gesteld dat het gemeentebestuur tegen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 september 2004, nr. 200304489/1; Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid Aanvulling V

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Door of namens verweerder zijn bij appellant zodanige gerechtvaardigde verwachtingen gewekt dat verweerder deze in beginsel diende te honoreren in het kader van de vaststelling van het voorliggende tracébesluit. Dit houdt in dat appellant erop mocht vert
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 juni 2004, nr. 200305794/1; Voorst/bestemmingsplan 'Achter 't Holthuis'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De gesloten privaatrechtelijke overeenkomst, waarin is bepaald dat de gemeenteraad de door de gemeente aangekochte gronden uitsluitend de bestemming ‘Recreatieve doeleinden II’ conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ zal geven, kan er
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 september 2004, nr. 200308704/1; Amersfoort/bestemmingplan 'Gebruiksbepalingen en Seksinrichtingen'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Van de noodzaak aan de planvoorschriften van de 65 bestemmingsplannen die door het voorliggende bestemmingsplan partieel worden herzien, een specifiek gebruiksverbod voor een aantal met name genoemde vormen van grondgebruik toe te voegen, is niet gebleken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 september 2004, nr. 200304054/1; Bladel/bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Bladel 1998, 1e herziening 2002'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het plan wat betreft de regeling van de toegestane inhoud van burgerwoningen in strijd is met het streekplan. De Afdeling ziet geen grond voor het betoog van de gemeenteraad dat de wijze
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200401404/1; Enschede/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Het college van burgemeester en wethouders heeft in de onjuiste mededeling aan de aanvrager van de bouwvergunning terzake van het eerder overgelegde schetsplan, geen aanleiding behoeven te zien af te wijken van de beleidsregels met betrekking tot
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400196/1; Middelburg/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Detailhandel in citrusvruchten en exotische groenten kan niet als een normaal bestanddeel van de bedrijfsvoering van een boerderijwinkel worden aangemerkt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304814/1; Zeist/bestemmingsplan 'Zeist West 2002'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In artikel 15 WRO zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot vrijstelling of met betrekking tot het inbrengen van bedenkingen. De in het plan opgenomen mogelijkheid om het ontwerpbesluit tot vrijstelli
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304332/1; Hoorn/bestemmingsplan 'Bangert en Oosterpolder'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De faseringsregeling heeft slechts betrekking op aantallen woningen zonder dat deze zijn gekoppeld aan de verwezenlijking van bepaalde plandelen. Gelet op de rechtsonzekere situatie die hierdoor ontstaat voor burgers – de vraag of zij op grond van het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200307499/1; Krimpen aan den IJssel/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Uit het voorschrift dat de goothoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel volgt dat de planwetgever niet de plaats waar de goot is aangebracht bepalend heeft geacht voor de goothoogte maar de plaats waar het water vanaf druipt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200308493/1; Geldermalsen/aanlegvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De geluidswal waarvoor een aanlegvergunning is verleend, is, nu deze niet strekt ten dienste van de ter plaatse vigerende agrarische bestemming, maar dient voor gebruik ten behoeve van een loonbedrijf, in strijd met de bestemming. Gelet op het dwingende karakter van het bepaalde in artikel 44, eerste lid, onder a, van de WRO had de aanlegvergunning dus moeten worden geweigerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200305641/1; Wageningen/bestemmingsplan 'Groot Hinkeloord'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Het karakter van een besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan brengt met zich mee dat verweerder bevoegd is ambtshalve goedkeuring aan een plan(deel) te onthouden. Verweerder kon derhalve in een eerst ter hoorzitting naar voren gebrachte bedenk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 juli 2004, nr. 200307963/1; Alblasserdam/binnenplanse vrijstelling en vrijstelling ex artikel 19, eerste lid WRO

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De gemeenteraad had, wegens strijd met het beleid zoals vastgelegd in de Nota Planbeoordeling 1998 en de Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland, niet met gebruikmaking van de door gedeputeerde staten verleende verklaring van geen bezwaar, vrijstelling als bedoeld in artikel 19
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 129 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.