Zoekresultaat: 155 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2005 x
Jurisprudentie

ABRvS 17 augustus 2005, nr. 200406769/1, Middelburg/verzoek om

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De kans dat de maximale mogelijkheden van het oude planologische regime niet daadwerkelijk worden benut, dient uitsluitend bij de uit te voeren planologische vergelijking te worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS, 20 juli 2005, nr. 200409514/1, Bunnik/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De rechtbank heeft terecht overwogen dat niet is uitgesloten dat de bouwmogelijkheden van de bestemming ´Agrarische bebouwing´ onder het oude planologische regime als gevolg van beperkende milieuvoorschriften voor een aantal vormen van bebouwing zouden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juli 2005, nr. 200407532/1, Elburg/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Dat uitbreiding van het bedrijventerrein Oostendorp, zoals wordt voorgestaan in de in 1981 door de raad vastgestelde ´Beleidsnota Ruimtelijke Ordening´, niet strookte met het toen vigerende streekplan ´Veluwe´, betekent niet dat appellant met een
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 juni 2005, nr. 200403992/1, Meppel/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De rechtbank heeft het beroep ten onrechte gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaard in verband met strijd met artikel 6:6 van de Awb.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 september 2005, nr. 200502447, Maasbracht/bestemmingsplan ´Partiële thematische herziening verboden gebruik parkeren´

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De planregeling die ertoe strekt parkeren op gronden met een tuin- of een woonbestemming onder voorwaarden uit te zonderen van het verbod die gronden in strijd met de bestemming te gebruiken, is niet in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2005, nr. 200409186/1, Middelharnis/wijzigingsplan 'Zesde wijziging van het bestemmingsplan buitengebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Met het voldoen aan de geluidnormen uit het Besluit akkerbouw milieubeheer staat niet zonder meer vast dat een goede ruimtelijke ordening kan worden gesproken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2005, nr. 200406819/1, Zandvoort/bestemmingsplan 'Kostverlorenstraat e.o.'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De gemeenteraad heeft met het voorliggende plan niet op een onjuiste wijze uitvoering gegeven aan het contourenbeleid uit het streekplan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 augustus 2005, nr. 00409859/1, Oosterhout/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders ten onrechte heeft nagelaten te motiveren waarom het geen gebruik heeft gemaakt van de hem in de planvoorschriften toegekende bevoegdheid tot het stellen van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 augustus 2005, nr. 200407537/1, Margraten/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Een geslaagd beroep op de overgangsbepaling ten aanzien van bouwen kan niet afdoen aan de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders op te treden tegen een bouwwerk dat zonder de daartoe benodigde vergunning is opgericht.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 200409932/1, Hardenberg/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De Afdeling acht handhavend optreden voor wat betreft de permanente bewoning van het recreatieverblijf van appellanten zodanig onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat het college van burgemeester en wethouders daarvan had behoren af te zien. Dit geldt niet voor de last tot verwijdering van de vergroting van het recreatieverblijf, die zonder bouwvergunning is gerealiseerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 200409285/1, Ouderkerk/bestemmingsplan 'Geer en Zijde'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De omstandigheid dat wordt voldaan aan de normen van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer en op een weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, brengt niet zonder meer met zich dat de geluidssituatie uit een oogpunt van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 00405297/1, Meerssen/bestemmingsplan 'Meerssen, Rothem en Weert'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Op grond van de overgangsbepalingen van de Wet uov blijft het recht zoals dat vóór 1 juli 2005 gold, op dit geding van toepassing. Uit de planvoorschriften volgt niet dat waterhuishoudkundige belangen dienen te worden betrokken bij de vraag of voor een
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juli 2005, nr. 00407247/1, Hendrik-Ido-Ambacht/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Antoniapolder'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De Afdeling acht het verzoek van de gemeenteraad tot beperking van de kennisneming van de exploitatieopzet als bedoeld in artikel 8:29 van de Awb gerechtvaardigd. Door haar weigering de Afdeling toestemming te geven van de overgelegde stukken beperkt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juli 2005, nr. 200410444/1 Lelystad/bestemmingplan 'Noordersluis 2003'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Het argument, dat eerst elf dagen voor zitting naar voren is gebracht, dat het bestemmingsplan niet inzichtelijk maakt of wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit, is niet op enige wijze nader onderbouwd of uitgewerkt. Dit brengt mee dat de Afdeling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juli 2005, nr. 200405274/1, Enkhuizen/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Voor een uitzondering op het uitgangspunt dat na een langdurige onderbreking van het gebruik geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de beschermende werking van het overgangsrecht, kan slechts aanleiding bestaan indien degene die zich op het
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 juli 2005, nr. 200407071/1, Den Haag/bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Gelet op hun sterke invloed op de lokale milieukwaliteit moeten parkeergarages bij de uitvoering dan wel wijziging of uitbreiding van een stadsproject worden meegeteld bij de berekening van de omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte.
Auteurs Weijer, P. de

Weijer, P. de
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 juli 2005, nr. 200409595/1, Neerijnen/wijzigingsplan 'Buitengebied Neerijnen 2002, agrarisch bouwperceel aan de Zwaluwstraat (ongenummerd)'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Het wijzigingsplan is in strijd met het bij de wijziging in acht te nemen voorschrift waarin vestiging van agrarische bedrijven waarvoor een nieuw bouwvlak moet worden opgenomen, wordt uitgesloten op gronden die zijn gelegen binnen de op de waardenkaart gegeven differentiatie 'draaiakkercomplex'. De omstandigheid dat het desbetreffende perceel feitelijk geen draaiakkercomplex betreft, neemt de strijd met dit voorschrift niet weg.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 juli 2005, nr. 200500165/1, Wierden/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Een bevoegd gedane intrekking van een beroep kan na afloop van de beroepstermijn niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij sprake is van dwang, dwaling of bedrog.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 juli 2005, nr. 200409290/1, Lisse/bestemmingsplan 'Centrum 1986, herziening begraafplaats'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte zijn belangenafweging in de plaats gesteld van de belangenafweging die door de gemeenteraad is gemaakt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 juli 2005, nr. 200408781/1, Coevorden/bestemmingsplan 'Coevorden centrum, Markt en omgeving'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De stelling van verweerder dat de cultuurhistorische waarden van Coevorden thans slechts beperkt uit de verf komen door een matige inrichting van de openbare ruimte, geeft geen antwoord op de vraag waaruit deze waarden bestaan en waarom deze juist door
Auteurs Voerman, J.

Voerman, J.
Toont 1 - 20 van 155 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.