Zoekresultaat: 181 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2009 x

  Voor toepassing van artikel 49 van de WRO buiten de daarin opgesomde gevallen bestaat geen ruimte. In deze bepaling wordt het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken (Bblb) niet als potentieel schadeveroorzakend besluit genoemd.

  Uit de aanduiding ‘kernrandzone’ kan niet worden afgeleid dat rekening dient te worden gehouden met woningbouw op deze gronden.

  Ondanks het gestelde dorpse karakter van Halsteren, diende ten tijde van de aankoop van het perceel rekening te worden gehouden met alle woonvormen die in een woonwijk in ontwikkeling denkbaar zijn, waaronder hoogbouw in vijf bouwlagen.

  Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten dat de nieuwbouwwoningen binnen de planperiode worden opgehoogd van de met vrijstelling vergunde bouwhoogte naar de hoogte zoals het bestemmingsplan mogelijk maakt. Verrekening van voordeel door vrijstelling.

  Ook al hadden appellanten ten tijde van de aankoop van hun percelen op de hoogte kunnen en moeten zijn van de aanleg van de A59, betekent dit niet dat zij ten tijde van die aankoop ook hadden moeten begrijpen dat langs de A59 geluidsschermen zouden worden opgericht waardoor hun percelen niet langer op een zogenoemde zichtlocatie zouden liggen.

  Voor zover een uitwerkingsplan is verwerkelijkt, moet bij de planvergelijking voor het desbetreffende gebied niet van de maximale mogelijkheden van de uit te werken bestemming, maar van de maximale mogelijkheden van dat uitwerkingsplan worden uitgegaan. Als peildatum voor het bepalen van de omvang van de schade geldt de datum van het van kracht worden van dat uitwerkingsplan.

  Nu niet in geschil is dat uitbreiding van de onderneming op de peildatum niet mogelijk was in verband met de aanwezigheid van de op dat moment niet tot de inrichting behorende woning aan de [locatie a], heeft de planwijziging de gestelde schade niet veroorzaakt.

  Artikel 3:22, eerste lid, van de Wro. Begrip ‘tijdelijke behoefte’.

  Golfbaan in EHS is aanvaardbaar. Uitvoering volgens het in de planvoorschriften opgenomen en daarmee juridisch bindend gemaakte inrichtings- en beheerplan. Aanleg leidt in bepaalde gebieden zelfs tot verbetering in vergelijking met huidige agrarische gebruik.

  Zakelijke inhoud van het plan is onjuist weergegeven in de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

  De beleidsuitspraken in het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen zetten de eis van compensatie in geval van aantasting van natuurwaarden in de GHS niet opzij.

  De Watertoets moet altijd plaatsvinden ook al zijn er geen gevolgen voor de waterhuishouding te verwachten.

  De vrijstellingsmogelijkheid van artikel 7.3.1, vierde lid, van de Bouwverordening is naar het oordeel van de Voorzitter niet ingevolge artikel 122 van de Gemeentewet van rechtswege vervallen.

  Biogasinstallatie en het gebruik van de ‘Handreiking co-vergisting van mest’. Afwijking provinciaal beleid in casu gerechtvaardigd.

  Bevoegdheid Afdeling inzake verzoek om voorlopige voorzieningen bij weigeringen om inpassingsplannen vast te stellen en om aanwijzingen te geven.

  Gebruik VNG-brochure ‘Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening. Handreiking voor de praktijk’.

  Motorcrossterrein. Alternatieven onderzoek niet volledig want beperkt tot eigen gemeentegrenzen.

  Vrijstelling die onder het regime van de WRO (oud) is aangevraagd of verleend verliest zijn werking niet in geval na 1 juli 2008 om bouwvergunning wordt verzocht.

  Wgv. Geurgevoeligheid voormalige agrarische bedrijfswoning.

  Een voorlopige bestemming (art. 12, eerste lid, onder a, WRO) mag na een vrijstelling artikel 17 WRO volgen.


Tonny Nijmeijer
Toont 1 - 20 van 181 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.