Zoekresultaat: 185 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2011 x

  Inpassingsplan. Provinciale belangen in geval van rondweg die twee gemeenten doorsnijdt en onderdeel zal gaan uitmaken van provinciale infrastructuur.

  Interne saldering is niet in strijd met de IPPC-richtlijn.

  Ontheffing Provinciale verordening. Bevoegdheid burgemeester en wethouders. Concrete situatie die uitzondering op algemene regels rechtvaardigen.

  Door ontbreken technische samenhang tussen de verontreinigde locaties is er geen sprake van één geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wbb.

  Bezwaren inzake trillingshinder en externe veiligheid niet-ontvankelijk vanwege relativiteitsvereiste (Chw).

  Verzoek om schorsing van een omgevingsvergunning (Wabo) voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. Bijbehorend bouwwerk. Indieningsvereisten Mor.

  Exploitatieplan. Berekening van de inbreng­waarde.

  Door inwilliging van het verzoek tot aanpassing van de vergunningvoorschriften zou de grondslag van de vergunning­aanvraag zijn verlaten, hetgeen in strijd is met het systeem van de wet.

  Overschrijding van de redelijke proces­termijn als bedoeld in het EVRM. Ont­breken van omstandigheden die deze ­overschrijding rechtvaardigen. Betaling van schadevergoeding aan appellanten voor de geleden immateriële schade.


Hans Paul Nijhoff

  Reactieve aanwijzing. Huisvesting tijdelijke werknemers. Provinciaal beleid.

  Verweerder heeft in redelijkheid gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid om de milieuvergunning te weigeren wegens strijd met de provinciale milieu­verordening. Daaraan doet niet af dat het ten tijde van het nemen van het bestreden besluit vigerende bestemmingsplan zich niet tegen de aangevraagde uitbreiding van de inrichting verzet en dat realisatie van het met de provinciale verordening beoogde doel ook mogelijk is bij de aangevraagde uitbreiding van zijn bedrijf.

  Gelet op haar statutaire doelstelling en haar feitelijke werkzaamheden is de Stichting aan te merken als belanghebbende bij het besluit tot vaststelling hogere geluidgrenswaarden vanwege wegverkeer.

  Toepassing Wgv. Tentoonstellings­gebouwen. Geurgevoelige objecten omdat ze op een met permanent verblijf vergelijkbare wijze zullen worden gebruikt.

  Verweerder heeft zijn standpunt dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een milieueffectrapport onvoldoende gemotiveerd. Nu de emissie is beoordeeld aan de hand van het standstillbeginstel moet inzichtelijk worden gemaakt dat geen sprake is van een significante verslechtering van de waterkwaliteit.

  Vestiging vleesvarkenshouderij. Bezwaar inzake verhoogde ziektedruk en een verhoogde kans op uitbraak van ziekten voor mens en dier, afgewezen. Een afstand van 200 meter tot aan gevoelige bestemming is aanvaardbaar.

  Het vrijstellingsbesluit heeft geen betrekking op de percelen van aanvragers, maar uitsluitend op het middenterrein dat door hun percelen wordt omringd. Dat betekent dat niet relevant is wat onder het bestemmings­plan op de percelen van aanvragers kon en kan worden gerealiseerd. Uitsluitend hetgeen onder het oude planologische regime op het middenterrein kon worden gerealiseerd is bij de planologische vergelijking van belang.

  Verrekening van planologische voor- en nadelen kan alleen plaatsvinden indien het voor- en nadeel voor een bepaald perceel wordt veroorzaakt door hetzelfde plano­logische regime.

  Werkzaamheden in de gemeentehaven hebben organisatorische binding met de werkzaamheden binnen een vergunde inrichting gelegen in de nabijheid van de haven; er is sprake van één inrichting.

  Tijdelijke ontheffing voor twee zeecontainers geweigerd. Geen Wabo-vergunningvrij bouwwerk.


Tonny Nijmeijer

  Bij de aanwijzing en afbakening van een speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn (of Habitatrichtlijn) mag geen rekening worden gehouden met economische belangen.

Toont 1 - 20 van 185 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.