Zoekresultaat: 142 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2012 x

  In dit geval is terecht een energieonderzoek voorgeschreven

  Aanvullende werking bouwverordening ziet op de feitelijke functie van een gebouw en niet op de planologische bestemming

  Bor. Overkapping. Vergunningvrije bouwwerken in relatie tot bepalingen bestemmingsplan

  Wijzigingsplan. Akoestisch onderzoek. Referentieniveau. Maatwerkvoorschriften ten behoeve van woon- en leefklimaat. Maximale invulling

  Artikel 3.10 Wro in casu niet van toepassing op vrijstelling ex artikel 19 WRO. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor geurgevoelig object bij andere veehouderij. Afstandsnorm Wgv

  Visserij-activiteiten in Natura 2000-gebied zijn in strijd met de Natuurbeschermingswet. De gestelde financieel-economische belangen van de bedrijfstak vormen geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan moest worden afgezien van handhaving. Het betoog van verweerder dat handhavend optreden jegens alleen de vissersvaartuigen die de Nederlandse vlag voeren indruist tegen de EG-Verordening 2371/2002 (de Basisverordening) is onjuist

  Omwonende van de beoogde locatie voor de nieuwbouw van villa's is belanghebbende bij het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de te bouwen villa's

  Strekt artikel 2.5.3 van de Bouwverordening tot bescherming van belangen van eisers?

  Tijdelijke omgevingsvergunning. Relatie hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk

  Akoestisch onderzoek in geval van nog uit te werken bestemming

  Artikel 3 Wgv is niet in strijd met de artikelen 8 en 14 EVRM nu er geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de wetgever buiten zijn beoordelingsmarge is getreden. Evenmin is de Wgv in strijd met artikel 191 VWEU of de IPPC-richtlijn

  In dit geval is een NB-wet 1998-vergunning vereist van twee verschillende bevoegde gezagen. De NB-wet 1998 verzet zich niet tegen saldering van ammoniakrechten. Geen strijd met standstillbeginsel. Indienen van nieuwe beroepsgronden ná verstrijken beroepstermijn is mogelijk, mits dit niet in strijd is met de goede procesorde

  Geen belang bij inhoudelijke beoordeling op bezwaar. Ten tijde van de opgelegde dwangsommen was geen concreet zicht op legalisatie mogelijk, omdat het besluit tot buiten behandeling laten van de vergunningaanvraag toen nog niet was genomen

  Ontheffingsmogelijkheden van het schadeveroorzakende plan en van het voorafgaande plan moeten bij de planvergelijking buiten beschouwing worden gelaten

  Overkapping. Meetellen vergunningvrije bouwwerken

  Weigering om projectbesluiten te nemen. Uitbreiding intensieve veehouderijen in strijd met provinciale verordening

  De Waterwet bevat geen uitputtende regeling ten aanzien van ongewone voorvallen binnen een bedrijf. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis met een significant effect. Het stellen van een voorschrift voor ongewone voorvallen buiten het bedrijf is geoorloofd

  Verzoek om intrekking voorschrift tot uitoefening nulsituatie - bodemonderzoek terecht afgewezen. Door het storten van de vloer voordat de vergunning was verleend, heeft eiser doelbewust het risico genomen dat alsnog in de vloer zou moeten worden geboord met de daarbij behorende kosten

  Beoordeling luchtkwaliteit in geval van wijzigingsbevoegdheid. Geurgevoelige objecten. Niet-geurgevoelige functies

Artikel

Warmte- en koudeopslag: het juridisch kader

Tijdschrift StAB, Aflevering 4 2012
Auteurs Robin Aerts en Edward Brans
Auteursinformatie

Robin Aerts
Mr. R.J.J. Aerts is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ten Den Haag en verbonden aan de praktijkgroep energie.

Edward Brans
Mr. E.H.P. Brans is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ten Den Haag en verbonden aan de praktijkgroep energie.
Toont 1 - 20 van 142 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.