Zoekresultaat: 15 artikelen

x
Jaar 2004 x
Titel

Het ambacht: Verzamelwetgeving

Tijdschrift RegelMaat, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Voorstel van wet, Algemene maatregel van bestuur, Wetgeving, Aanwijzing, Memorie van toelichting, Ministerie, Voorhangprocedure, Raad van state, Rechterlijke organisaties, Administratief recht
Auteurs Borman, T.C.

Borman, T.C.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304814/1; Zeist/bestemmingsplan 'Zeist West 2002'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden In artikel 15 WRO zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot vrijstelling of met betrekking tot het inbrengen van bedenkingen. De in het plan opgenomen mogelijkheid om het ontwerpbesluit tot vrijstelli
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200305641/1; Wageningen/bestemmingsplan 'Groot Hinkeloord'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Het karakter van een besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan brengt met zich mee dat verweerder bevoegd is ambtshalve goedkeuring aan een plan(deel) te onthouden. Verweerder kon derhalve in een eerst ter hoorzitting naar voren gebrachte bedenk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 juli 2004, nr. 200307963/1; Alblasserdam/binnenplanse vrijstelling en vrijstelling ex artikel 19, eerste lid WRO

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De gemeenteraad had, wegens strijd met het beleid zoals vastgelegd in de Nota Planbeoordeling 1998 en de Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland, niet met gebruikmaking van de door gedeputeerde staten verleende verklaring van geen bezwaar, vrijstelling als bedoeld in artikel 19
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200307271 : Dongeradeel/wijzigingsplan 'Voorschriften van het wijzigingsplan [locatie 1] te [plaats]'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Indien sedert de beslissing omtrent het bestemmingsplan relevante planologische inzichten wijziging hebben ondergaan of hogere planvormen, met name streekplannen en planologische kernbeslissingen, van kracht zijn geworden die aan onverkorte uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid in de weg staan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200305456/1; Arnhem/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Westervoortsedijk'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Omdat (raam)prostitutie kan worden aangemerkt als (dienstverlenende) bedrijvigheid behoeven (raam)prostitutiebedrijven in beginsel niet uitgesloten te zijn van vestiging op een bedrijventerrein. In aanmerking nemende dat op het bedrijventerrein in kwesti
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 juni 2004, nr. 200306687/1; Dinxperlo/vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, van de WRO en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Gedeputeerde staten kunnen geen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een beroep tegen een in bezwaar gehandhaafd besluit om met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de WRO vrijstelling een bouwvergunning te verlenen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 juni 2004, nr. 200400297/1; Buren/wijzigingsplan 'Plan van wijziging nummer 38 van het bestemmingsplan Buitengebied Lienden 1996'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden De door verweerder toegepaste vuistregel dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector, de boomteelt en de glastuinbouw in het algemeen een afstand van 50 meter dient te worden aangehouden, is niet bij besluit vastgesteld en dient daarom, gelet op het bepaalde in artikel
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 april 2004, nr. 200303118/1 ('t Rooth)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Streekplanaanpassing (middels een concrete beleidsbeslissing) ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande kalksteengroeve ’t Rooth met 17 hectare. De uitbreiding is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, bodembeschermingsgebied, de ecologische hoofdstructuur en nabij een beschermd stads- en dorpsgezicht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 april 2004, nr. 200306404/1 (Groesbeek)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Gedoogverklaring ten aanzien van het houden van kippen. Appellant vindt dat de gedoogtermijn te kort is. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht?
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2004
Trefwoorden bestemmingsplan, gemeente, woning, perceel
Auteurs Janssen, B. en Nijmeijer, T., Weijer, P. de

Janssen, B.

Nijmeijer, T., Weijer, P. de
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200301373/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Berg, herziening Johan van Oldebarnevelt gymnasium' van de gemeente Amersfoort. De gemeenteraad heeft seksinrichtingen in het plangebied ongewenst geacht en expliciet verboden. Het is de Afdeling niet gebleken dat door de gemeenteraad aan het op deze wijze regu
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200205489/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Aalst' van de gemeente Waalre. De digitale detailplankaarten met schaal 1:25.000, waarvan blijkens het gestelde in het streekplan 'Brabant in balans' wordt verwacht dat de gemeenten daarmee bij de vaststelling van hun ruimtelijke plannen rekening houden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 december 2003, nr. 200302198/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het wijzigingsplan 'Buitengebied 1984, wijziging pluimveehouderij Rijksstraatweg (Buurmalsen)' van de gemeente Geldermalsen. Anders dan voor de intrekking van een bestemmingsplan, waarvoor in artikel 35 van de WRO een regeling is opgenomen, voorziet de WRO niet expliciet in een regeling voor de intrekking
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 oktober 2003, nr. 200203947/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999' van de gemeente Steenderen. Het plan heeft mede tot doel de bestaande en de nieuwe functies op het industrieterrein Steenderdiek en zijn omgeving op een juiste wijze op elkaar af te stemmen. Ten beh
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.