Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

Voorwoord

Artikel

Access_open Transgender achter de deur

Een onderzoek naar en aanbevelingen voor de behandeling van transgender gedetineerden

Trefwoorden detentie, transgender, gevangeniswezen
Auteurs Mr. dr. P. (Pauline) Jacobs
SamenvattingAuteursinformatie

    De laatste jaren neemt de steun voor het klassieke idee dat geslacht binair is af en is er meer maatschappelijke en politieke aandacht voor transgender personen. In het gevangeniswezen wordt echter nog steeds uitgegaan van binaire geslachten. Transgender gedetineerden zijn kwetsbaar voor mensenrechtenschendingen, onder andere vanwege een verhoogd risico op discriminatie, intimidatie en misbruik. In dit artikel wordt stilgestaan bij recente onderzoeksbevindingen ten aanzien van de grootte van de groep transgender gedetineerden in Nederland, de plaatsing van transgender gedetineerden, de bejegening door medegedetineerden en personeel en de mogelijkheden voor medische zorg in de inrichting.


Mr. dr. P. (Pauline) Jacobs
Mr. dr. P. (Pauline) Jacobs is universitair docent straf(proces)recht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van dezelfde universiteit.
Artikel

Het vaststellen van causaal verband als bewijsbeslissing: een pleidooi voor causaal realisme

Trefwoorden causaal verband, redelijke toerekening, ervaringsregels, deskundigenverklaringen, empirische causaliteit
Auteurs Mr. dr. N. (Klaas) Rozemond
SamenvattingAuteursinformatie

    De heersende opvatting in de rechtspraak en de literatuur over causaliteit is dat het causale verband tusssen een gedraging en een gevolg moet worden vastgesteld aan de hand van de leer van de redeliijke toerekening. Die leer heeft in de rechtspraak echter slechts een beperkte rol bij het verwerpen van bepaalde bewijsverweren. In de meeste gevallen uit de rechtspraktijk wordt het causale verband vastgesteld aan de hand van empirisiche ervaringsregels en specialistische deskundigenverklaringen waarin de leer van de redelijke toerekening geen rol speelt.


Mr. dr. N. (Klaas) Rozemond
Mr. dr. N. (Klaas) Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Uitbreiding van de Nederlandse herzieningsregeling: erkenning van schending van het EVRM bij eenzijdige verklaring

Trefwoorden herziening, EVRM-schending, art. 457 Sv, eenzijdige verklaring, schrapping van de rol
Auteurs Mr. dr. M.A.P. (Mikhel) Timmerman
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 1 oktober 2022 zijn de gronden voor herziening van een strafrechtelijke veroordeling uitgebreid. In artikel 457 lid onder b Sv is sindsdien vastgelegd dat ook een door de Nederlandse regering bij eenzijdige verklaring erkende schending van het EVRM grond biedt voor herziening. Eerder leek de Nederlandse wet enkel een door het EHRM bij uitspraak vastgestelde schending van het EVRM als herzieningsgrond aan te merken. In deze bijdrage worden kanttekeningen geplaatst bij de tekst en de totstandkoming van de uitgebreide herzieningsregeling, alsmede bij het praktisch belang en de wenselijkheid van die wettelijke uitbreiding.


Mr. dr. M.A.P. (Mikhel) Timmerman
Mr. dr. M.A.P. (Mikhel) Timmerman is universitair docent straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/80

HR 8 november, 21/02164, ECLI:NL:HR:2022:1586

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/81

HR 8 november, 20/02013, ECLI:NL:HR:2022:1591

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/82

HR 8 november 2022, 20/02290, ECLI:NL:HR:2022:1486

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/83

HR 18 oktober 2022, 20/04384, ECLI:NL:HR:2022:1473

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/84

HR 18 oktober 2022, 21/01879, ECLI:NL:HR:2022:1468

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/85

HR 18 oktober 2022, 20/03665, ECLI:NL:HR:2022:1472

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/86

HR 11 oktober 2022, 20/03931, ECLI:NL:HR:2022:1416

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/87

HR 11 oktober 2022, 20/03613, ECLI:NL:HR:2022:1404

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/88

HR 11 oktober 2022, 21/00500, ECLI:NL:HR:2022:1422

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/89

HR 27 september 2022, 22/00703, ECLI:NL:HR:2022:1252