Tbsh
Rss

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

‘Slachtoffers’ van overheidsingrijpen ter beteugeling van misdaad

Trefwoorden slachtoffers, overheid, anti-witwasbeleid, crypto
Auteurs Prof. mr. M. Nelemans
Auteursinformatie

Prof. mr. M. Nelemans
Prof. mr. M. Nelemans is redactielid bij TBS&H en hoogleraar financieel strafrecht aan de Tilburg University.
Artikel

Access_open Het leed achter financieel-economische delicten

Trefwoorden slachtofferschap, financieel-economisch strafrecht, erkenning, slachtofferloze delicten, leed
Auteurs Prof. mr. M. Nelemans en Dr. mr. A.K. Bosma
SamenvattingAuteursinformatie

  In het financieel-economisch strafrecht is het relatief stil op het gebied van slachtofferrechten. In deze bijdrage bespreken we hoe dat komt. We verwerpen allereerst de idee dat het financieel-economisch strafrecht vooral ‘slachtofferloze delicten’ omvat. We tonen juist aan dat slachtofferschap een zwaardere en meer diverse impact heeft dan vaak gedacht wordt. Sterker nog, deze delicten hebben grote (maatschappelijke) schade die in verschillende vormen voelbaar is voor potentieel grote groepen mensen. Het claimen van de status ‘slachtoffer’ is echter geen sinecure. Veel delicten worden buiten het strafrecht afgedaan of worden niet als volledig slachtofferwaardig gezien


Prof. mr. M. Nelemans
Prof. mr. M. Nelemans is hoogleraar financieel strafecht aan Tilburg University.

Dr. mr. A.K. Bosma
Dr. mr. A.K. Bosma is onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
Artikel

Collectieve actie voor benadeelde partijen in het strafproces?

Pleidooi voor een collectieve schadevergoedingsvordering in de strafprocedure

Trefwoorden collectieve schadevergoedingsvordering, voeging, benadeelden in strafproces, 305a-organisatie, schadevergoedingsmaatregel
Auteurs Prof. mr. drs. T.M.C. Arons
SamenvattingAuteursinformatie

  Kan een organisatie de belangen van benadeelden in een strafprocedure behartigen door voeging van een collectieve schadevergoedingsvordering? Voegingsgerechtigd zijn rechtstreeks benadeelden van het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt veroordeeld. Benadeelden kunnen hiervoor een andere partij machtigen. Ik betoog dat een organisatie aan artikel 3:305a BW haar bevoegdheid kan ontlenen om voor benadeelden een collectieve schadevergoedingsvordering bij de strafrechter in te stellen. De hierbij geldende bijzondere ontvankelijkheidsvoorwaarde waaronder de belangrijkste dat hun belangen gelijksoortig zijn, zodat de rechter in staat is deze gebundeld te behandelen en te abstraheren van de individuele feiten en omstandigheden, maakt dat de beoordeling hiervan het strafproces niet onevenredig belast.


Prof. mr. drs. T.M.C. Arons
Prof. mr. drs. T.M.C. Arons is hoogleraar Financieel Recht en Collectief Verhaalsrecht aan de UU en tevens senior legal counsel bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).
Artikel

Typisch ondermijning: oog voor slachtoffers

Trefwoorden georganiseerde misdaad, ondermijnende ecosystemen, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, drugscriminaliteit
Auteurs J. Landsman MSc., Prof. dr. P.W. Tops en Dr. E. van der Torre
SamenvattingAuteursinformatie

  De georganiseerde (drugs)misdaad heeft op verschillende manieren grote schadelijke (maatschappelijke) gevolgen. Dit wordt doorgaans aangeduid met het begrip ondermijning. In dit artikel beschrijven we twee niveaus van slachtofferschap van ondermijning, namelijk sociaal en economisch. De sociale problematiek verwijst naar kwetsbare en moeilijk te identificeren slachtoffers van criminele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. Op economisch vlak bespreken we de verstoring van het financieel-economisch systeem en hoe bedrijven slachtoffer kunnen worden van ondermijning. Daarna zetten we uiteen hoe de – tot nu toe vaak onzichtbare of niet-bereikte – slachtoffers benaderd en geholpen kunnen worden. Daarbij concentreren we ons op de rol van sociale professionals.


J. Landsman MSc.
J. Landsman MSc. is criminoloog, junior onderzoeker bij LokaleZaken.

Prof. dr. P.W. Tops
Prof. dr. P.W. Tops is bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden, bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies en datawetenschap bij JADS in ’s-Hertogenbosch en lector aan de Politieacademie.

Dr. E. van der Torre
Dr. E. van der Torre is bestuurskundige en criminoloog, senior onderzoeker en docent bij LokaleZaken.
Artikel

Strategische procesvoering in de beklagprocedure van artikel 12 Sv

Trefwoorden strategische procesvoering / strategic litigation, wetsvoorstel Nieuw Wetboek van Strafvordering, beklag niet-vervolging, beklag niet-opsporing, vervolgingsbeleid
Auteurs T.R. Becker LLB & BA en Mr. dr. L. van Lent
SamenvattingAuteursinformatie

  Belangenorganisaties ontdekken steeds meer mogelijkheden om het (straf)recht te gebruiken voor strategische doeleinden. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs welke ruimte voor strategisch procederen er bestaat binnen de beklagprocedure van artikel 12 Sv. Daartoe worden internationale ontwikkelingen beschreven en wordt het begrip strategische procesvoering nader geduid, worden de wetsgeschiedenis en het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafvordering geanalyseerd en worden enkele artikel 12 Sv-procedures over (bijzonder) strafrechtelijke kwesties als vormen van strategische procesvoering geduid. Tot slot wordt uiteengezet welke ruimte belangenorganisaties krijgen voor strategische procesvoering bij de beklagrechter, en wordt aan de hand van de voorgestelde nieuwe regeling en de internationale ontwikkelingen verkend of er meer ruimte kan komen voor strategische procesvoering binnen de beklagprocedure.


T.R. Becker LLB & BA
T.R. Becker is masterstudent legal research aan de Universiteit Utrecht.

Mr. dr. L. van Lent
Mr. dr. L. van Lent is universitair hoofddocent strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht.
Trending Topics

Open de ‘black box’: aandacht voor slachtofferschap en schade van organisatiecriminaliteit

Trefwoorden organisatiecriminaliteit, schade, slachtofferschap, milieuschade, handhaving
Auteurs Prof. dr. C.G. van Wingerde, Prof. dr. L. Bisschop en S. Verbeek MSc
SamenvattingAuteursinformatie

  Ondanks dat de maatschappelijke en financiële schade van organisatiecriminaliteit groot is, wordt er in de wetenschappelijke literatuur en in de rechtspraktijk betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de schade en slachtoffers van de schadelijke gedragingen door ondernemingen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de redenen daartoe en wordt ervoor gepleit de black box van schade en slachtofferschap te openen.


Prof. dr. C.G. van Wingerde
Prof. dr. C.G. van Wingerde is als professor verbonden aan de sectie criminologie van de Erasmus School of Law.

Prof. dr. L. Bisschop
Prof. dr. L. Bisschop is als professor verbonden aan de sectie criminologie van de Erasmus School of Law.

S. Verbeek MSc
S. Verbeek MSc is als docent verbonden aan de sectie criminologie van de Erasmus School of Law.
Jurisprudentie

Obstakels voor schadevergoeding aan slachtoffers van internationale oorlogsmisdrijven

Annotatie bij Hof Den Haag 8 juni 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:973

Trefwoorden Benadeelde partij, Schadevergoeding, Internationale oorlogsmisdrijven, Slachtofferrechten, Schadevergoedingsmaatregel
Auteurs Mr. A.J.J.G. Schijns
SamenvattingAuteursinformatie

  De beslissing van het Haagse gerechtshof over in Ethiopië gepleegde oorlogsmisdrijven legt de obstakels bloot die slachtoffers van dergelijke misdrijven tegenkomen in hun zoektocht naar financiële compensatie binnen het Nederlandse strafproces. Dat heeft ten eerste te maken met de uitleg van de ontvankelijkheidsvereisten van art. 51f Sv en art. 361 lid 3 Sv, en ten tweede met de omstandigheid dat oorlogsmisdrijven niet vallen onder de ongemaximeerde voorschotregeling die verbonden is met de schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr). Hier ligt een kans voor de strafrechter én de regelgever tot het bieden van daadwerkelijk financieel herstel, en daardoor bij te dragen aan duurzame vrede in buitenlandse conflictgebieden.


Mr. A.J.J.G. Schijns
Mr. A.J.J.G. Schijns is advocaat bij Beer advocaten te Amsterdam en treedt regelmatig op voor slachtoffers van misdrijven. Zij werkt aan de VU aan een proefschrift over de compensatie van misdrijfschade. Daarnaast is zij voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Jurisprudentie

Het schemergebied tussen institutional corruption en strafbare passieve omkoping: de zaak-De Mos

Annotatie bij Rb. Rotterdam 21 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3199 (De Mos)

Trefwoorden omkoping, culpa, Richard de Mos
Auteurs Mr. V.J.C. de Bruijn
SamenvattingAuteursinformatie

  De rechtbank Rotterdam spreekt Richard de Mos vrij van ambtelijke omkoping middels het ontvangen van partijdonaties. Belangrijke overweging was dat partijdonaties niet gelden als een omstandigheid waaruit blijkt dat deze werden gedaan om een ambtenaar te bewegen iets te doen of na te laten, en dat er geen specifieke wettelijke regeling is voor dergelijke donaties. Dat oordeel roept de vraag op of de rechtbank het risico van omkoping met partijdonaties niet heeft onderschat, en meer ruimte had om zelf een objectieve, normatieve invulling te geven aan het bij de ambtenaar noodzakelijke ‘redelijkerwijs moeten vermoeden’.


Mr. V.J.C. de Bruijn
Mr. V.J.C. de Bruijn is advocaat en partner bij AKD N.V.