Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2017 Alle samenvattingen uitklappen

Mr. R. Veenhof

  Gevolgen van enige betekenis. Hogere regelgeving verplicht tot toetsing plattelandswoning aan luchtkwaliteitseisen.

  Het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat de StAB is verzocht om advies uit te brengen, is in strijd met een goede procesorde. Dit geldt echter niet voor louter procedurele beroepsgronden.


Rut Wingens

Sophie Ravelli

  Een begunstigingstermijn is er niet op gericht de mogelijke legalisering van niet-vergunde activiteiten af te wachten.

  Procesbelang kan bestaan uit geleden schade vanwege het besluit. In dit geval heeft appellante het verband tussen beide aannemelijk gemaakt.

  Privaatrechtelijke belemmeringen staan in de weg aan vergunningverlening indien deze belemmeringen een evident karakter hebben.

  Invulling van criterium ‘gevolgen van enige betekenis’.

  Feitelijk gebruik is bepalend voor beantwoording vraag of aan een dienstwoning of bedrijfswoning bescherming toekomt.

  Er mag niet zonder meer worden voorbijgegaan aan het ontbreken van een BBT-toets in de vergunningaanvraag.

  De procedurele eisen gesteld aan de invordering van een dwangsom zijn geen doel op zich.

  Overlast AWACS-vliegtuigen en gebruik ander type vliegtuig ten onrechte niet onderzocht.

  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Opdracht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet.

  Overzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Kruimelgevallenregeling. Stedelijk ontwikkelingsproject. Leisurecentrum.

  Erfafscheiding. Toepassing Bor. Bijbehorend bouwwerk. Functionele verbondenheid. Intentie bij het oprichten van een bouwwerk.

  Geurregeling. Voorafgaande toets aan een milieunorm. Planregels in strijd met wettelijke systeem. Binnenplanse omgevingsvergunning. Cumulatieve geurbelasting. Regeling achtergrondbelasting in bestemmingsplan.

  Kruimelgevallenregeling. Niet-ingrijpende herinrichting openbaar gebied. Commercieel terras.

  Vergunningvrij bouwen. Belemmering omliggende bedrijven.

  Kruimelgevallenregeling. Tijdelijke vergunning. Aanvang termijn tien jaar.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Kruimelgevallenregeling. Tijdelijke omgevingsvergunning. Termijn van tien jaar.

  Melkveehouderij. Regeling inzake hoogte meidoornhaag. Emissieplafond in plaats van dieraantallen.

  Gedeeltelijke aanwijzing van monument ‘Light’. In stand laten rechtsgevolgen. Reformatio in peius.


Tonny Nijmeijer

  Windturbines en weidevogelleefgebied. Natuurbeheerplan en provinciale verordening. Bescherming openheid.

  Omgevingsvergunning en voorbereidingsbesluit. Aanhoudingsplicht. Toetsingskader bij vervallen uitbreidingsplan.


Tycho Lam

  Weigering omgevingsvergunning vanwege mogelijke verdichting en aantasting zichtlijnen. Rekening houden met vergunningvrij bouwen. Voorschriften bij omgevingsvergunning.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.


Berthy van den Broek

  Passieve risicoaanvaarding. Medewerking derden vereist.

  Hoogspanningsleiding. Gezondheidsschade.

  Voordeelverrekening. Geen gerechtvaardigde verwachting dat strijdige situatie met bestemmingsplan wordt opgeheven.

  Gezondheidseffecten windturbines.

  Peildatum toekomstige inkomensschade.