Cjb_2211-3266_2023_012_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Toonderaandelen afgeschaft, maar bestaan op Curaçao duurt onbeperkt voort

Trefwoorden toonderaandeel, toonderaandeelhouder, omzetting, verzamelbewijs, uitgifte
Auteurs Mr. K.A. Doekhi
SamenvattingAuteursinformatie

    Met ingang van 2021 is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zoals dat geldt in Curaçao gewijzigd (PB 2020, nr. 163). Een van de gevolgen van die wetswijziging is dat het voor naamloze vennootschappen in Curaçao niet meer mogelijk is om toonderaandelen uit te geven. Ook de naamloze vennootschap kan zodoende sinds 2021 enkel nog aandelen op naam uitgeven.
    Deze wetswijziging heeft gevolgen voor de houders van toonderaandelen. Het overgangsrecht dat met deze wetswijziging van kracht is geworden, regelt wat toonderaandeelhouders moeten doen om te voorkomen dat zij geen rechten meer kunnen uitoefenen op basis van hun aandelenbelang. Toonderaandelen dienen te worden omgezet in aandelen op naam. Blijkens het gewijzigde Curaçaose Boek 2 BW en het daarbij behorende overgangsrecht geldt voor deze omzetting geen termijn. Dit artikel gaat daarover.


Mr. K.A. Doekhi
Mr. K.A. Doekhi is advocaat en partner bij Murray Attorneys at Law op Curaçao en is voornemens om onder auspiciën van prof. mr. dr. C.A. Schwarz, verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, te promoveren.
Artikel

Vergoeding van schade in het verkeer op basis van de WA-verzekering. Een voldoende waarborg?

Trefwoorden WA-verzekering, schadevergoeding, aansprakelijkheidsverzekering
Auteurs Prof. dr. mr. N. van Tiggele-van der Velde
SamenvattingAuteursinformatie

    Voor deelname aan het verkeer geldt een verplichte WA-verzekering. De auteur bespreekt de nadelen en risico’s die aan het (verzekeringsrechtelijk) vergoedingssysteem op basis van het aansprakelijkheidsrecht verbonden zijn. Zij gaat daarbij in op de extra risico’s die deelname aan het verkeer op Curaçao met zich meebrengt, waar een (niet onaanzienlijk) deel van de weggebruikers de verzekeringsplicht niet naleeft en waar geen Waarborgfonds is ingesteld. Zij brengt daarnaast een alternatief voor afwikkeling van schade in het verkeer in kaart, te weten de mogelijkheid van invoering van een zogenoemde directe verkeersverzekering. Bij dat gekozen systeem vindt vergoeding van schade niet plaats langs de band van het aansprakelijkheidsrecht en de aansprakelijkheidsverzekering, maar leidt een gebeurtenis in het verkeer tot een uitkering onder de eigen, directe (eveneens: wettelijk verplichte) verzekering.


Prof. dr. mr. N. van Tiggele-van der Velde
Prof. dr. mr. N van Tiggele-van der Velde is hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en buitengewoon hoogleraar aan de University of Curaçao. Zij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Voorliggende bijdrage is de uitwerking van de rede die zij op 19 september 2023 uitsprak ter aanvaarding van de leerstoel Verzekeringsrecht aan laatstgenoemde universiteit.
Artikel

De intrekking van artikel 59 Bouw- en woningverordening van Aruba: juridische implicaties

Trefwoorden Bouw- en woningverordening, rechtsbescherming, wetgevingstechniek, administratieve rechtspraak, schorsende werking
Auteurs Mr. A. Balentina
SamenvattingAuteursinformatie

    Aruba kent een oude Bouw- en woningverordening (B&WVo). Die is in de loop der tijd op onderdelen aangepast, maar een ingrijpende wijziging vond pas in 2021 plaats met diverse uitvoeringsbesluiten daarna. Dit artikel richt zich op een specifiek besluit en wel het Bouw- en sloopbesluit I, dat recentelijk van kracht is geworden (AB 2023, nr. 40). Het is namelijk mijn mening dat dit besluit een wetgevingstechnische fout kent die, als dit zo is, een voor de burger beoogde ingrijpende negatieve wijziging van het rechtsbeschermende artikel 59 B&WVo, vooralsnog tenietdoet. In een recente voorlopige voorzieningsuitspraak (vovo) ziet de Lar-rechter in eerste aanleg dit niet zo en is wel de mening toegedaan dat met de inwerkingtreding van het Bouw- en sloopbesluit I artikel 59 B&WVo ingetrokken is. Ik tracht deze mening in deze bijdrage te ontkrachten.


Mr. A. Balentina
Mr. A. Balentina is certified legislative lawyer.
Annotatie

Ook in Aruba geen hindervergunning indien deze niet voldoet aan internationaal aanvaarde en vastgestelde milieuemissienormen; overwinning David vs. Goliath

Noot bij GEA Aruba 6 december 2023, ECLI:NL:OGEAA:2023:321

Trefwoorden vuilverbrandingsinstallatie, hindervergunning, geen eigen emissienormen, onzorgvuldige motivering
Auteurs Mr. dr. J. Sybesma
Auteursinformatie

Mr. dr. J. Sybesma
Mr. dr. J. Sybesma is lid van de Raad van Advies Curaçao en bijzondere rechter van het GHvJ. Sybesma is ook redactielid van het CJB. Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.
Signalering

Jurdoc: springlevend

Auteurs Mr. dr. J. Sybesma en Mr. drs. R. Buijs
Auteursinformatie

Mr. dr. J. Sybesma
Mr. dr. J. Sybesma is lid van de Raad van Advies Curaçao en bijzondere rechter van het GHvJ. Sybesma is ook redactielid van het CJB. Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.

Mr. drs. R. Buijs
Mr. drs. R.P. Buijs is directeur van Jurdoc en plaatsvervangend voorzitter en lid van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao. Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.

Mr. G. Lewin
Mr. G. Lewin is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Mr. R. Bonnevalle-Kok
Mr. dr. R. Bonnevalle-Kok is associate professor Criminal Law and Criminal Procedure aan de Universiteit van Aruba.
Jurisprudentie

Bestuursrechtelijke jurisprudentie

Auteurs Mr. M.E.B. de Haseth
Auteursinformatie

Mr. M.E.B. de Haseth
Mr. M.E.B. de Haseth is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Wetgeving

Wetgeving Aruba

Auteurs Mr. N. Vleeming-Tromp
Auteursinformatie

Mr. N. Vleeming-Tromp
Mr. N. Vleeming-Tromp is werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba.
Wetgeving

Wetgeving Curaçao

Auteurs Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Auteursinformatie

Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Mr. J. Pawirodihardjo-Fer is directeur bij Wetgeving en Juridische Zaken Curaçao.
Wetgeving

Wetgeving Sint Maarten

Auteurs C. Gibbes LLM
Auteursinformatie

C. Gibbes LLM
C. Gibbes LLM is werkzaam als advocaat bij HBN Law & Tax Sint Maarten.