Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2004
Titel

Het toetsingskader van de Habitatrichtlijn

Trefwoorden Voorzorgsbeginsel, Afdeling bestuursrechtspraak, Vergunning, Aanwijzing, Rechtstreekse werking, Planologische kernbeslissingen, Vergunningverlening, Wetgeving, Hof van justitie EG, Lidstaat
Auteurs Stroeken, P.

Stroeken, P.
Titel

Milieu Kort

Trefwoorden ABRvS 21 juni 2004, nr. 200303698/1 (Oostermeer): Wet milieubeheer, artikel 8.8, lid 3 aanhef en onder a Algemene wet bestuursrecht artikel 3:2. Tweeledig toetsingskader voor een inrichting die deels op en deels buiten een gezoneerd industrieterrein ligt. In geding is de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 juni 2004, nr. 200307286/1 (GS Utrecht)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het in werking houden van een composteerinrichting zonder in werking zijnde milieuvergunning. Voor een deel van de inrichting dient nog een bouwvergunning te worden verleend waardoor – gelet op artikel 20.8 Wet milieubeheer – v
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 14 juli 2004, nr. 200308097/1 (Zaanstad)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het niet voldoen aan het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (het Besluit). Met het dwangsombesluit wil verweerder bewerkstelligen dat aan hem toegang wordt geboden tot verhuurde opslagruimten (boxen), zodat hij kan vaststellen of binnen het bedrijfspand wordt voldaan aan het Besluit.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 juli 2004, nr. 200308221/1 (Minister EZ)

Trefwoorden Vergunning ingevolge de Mijnbouwwet voor een mijnbouwwerk/exploratieboring. Appellante betoogt dat een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) is vereist. Verweerder meent daarentegen dat vanwege het tijdelijke karakter van de activiteiten geen spra
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 juli 2004, nr. 200404848 (Amsterdam)

Trefwoorden Afwijzing van verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen onder meer een busstation. Appellanten betogen dat voor het realiseren van de in geding zijnde activiteiten een vergunning krachtens de Wm is vereist. Indien de activiteiten niet tezamen één, zijn ze naar het oordeel van verzoekers zelfstandig vergunningplichtig.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 6 augustus 2004, nr. 200405509/1 (Strijen)

Trefwoorden Afwijzing verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen een bedrijf dat bloemen opslaat en verwerkt. Verweerder is van mening dat de activiteiten van het bedrijf vallen onder het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer. Verzoekers betogen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200307429/1 (Sint-Oedenrode)

Trefwoorden Afwijzing van het verzoek om een last onder dwangsom op te leggen aan een inrichting voor het impregneren van hout. Appellanten menen dat de vigerende vergunning niet meer toereikend is nu bij de verlening hiervan geen rekening is gehouden met de milieuhy
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400727/1 (Hof van Twente)

Trefwoorden Besluit waarbij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (verweerder) heeft geweigerd om een melding te accepteren. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft verweerder het bestreden besluit herroepen en zich onbevoegd verklaard om
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Arrest Hof van Justitie EG 7 september 2004, C-127/02 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden In 1999 en 2000 zijn vergunningen verleend ingevolge artikel 12 Natuurbeschermingswet om kokkels mechanisch te vissen in de speciale beschermingszone van de Waddenzee. De besluiten hiertoe zijn aangevochten. In dit kader heeft de Afdeling bestuursrechtspr
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 14 september 2004, nr. 200407395/1 (Minister LNV)

Trefwoorden Vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee. Door het indienen van bezwaarschriften tegen deze vergunning is de vergunning geschorst. De Productorganisatie Nederlandse Kokke
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 september 2004, nr. 200400556/1 (GS Groningen)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 17.2 Wet milieubeheer (Wm). Appellante heeft volgens verweerder verzuimd om het overlopen van een goot met anilinehoudend afvalwater zo spoedig mogelijk te melden. Appellante meent dat het
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 juni 2004, nr. 200400297/1; Buren/wijzigingsplan 'Plan van wijziging nummer 38 van het bestemmingsplan Buitengebied Lienden 1996'

Trefwoorden De door verweerder toegepaste vuistregel dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector, de boomteelt en de glastuinbouw in het algemeen een afstand van 50 meter dient te worden aangehouden, is niet bij besluit vastgesteld en dient daarom, gelet op het bepaalde in artikel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 juni 2004, nr. 200306687/1; Dinxperlo/vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, van de WRO en bouwvergunning

Trefwoorden Gedeputeerde staten kunnen geen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een beroep tegen een in bezwaar gehandhaafd besluit om met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de WRO vrijstelling een bouwvergunning te verlenen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200305456/1; Arnhem/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Westervoortsedijk'

Trefwoorden Omdat (raam)prostitutie kan worden aangemerkt als (dienstverlenende) bedrijvigheid behoeven (raam)prostitutiebedrijven in beginsel niet uitgesloten te zijn van vestiging op een bedrijventerrein. In aanmerking nemende dat op het bedrijventerrein in kwesti
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juli 2004, nr. 200307271 : Dongeradeel/wijzigingsplan 'Voorschriften van het wijzigingsplan [locatie 1] te [plaats]'

Trefwoorden Indien sedert de beslissing omtrent het bestemmingsplan relevante planologische inzichten wijziging hebben ondergaan of hogere planvormen, met name streekplannen en planologische kernbeslissingen, van kracht zijn geworden die aan onverkorte uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid in de weg staan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 juli 2004, nr. 200308022/1; Zijpe/aanlegvergunning

Trefwoorden Aanlegvergunning. Toetsingscriterium mede opgenomen in de beschrijving in hoofdlijnen van het bestemmingsplan. Criterium ‘dat het blijvend omzetten van graslanden voor bollencultures een incidenteel karakter moet hebben, zodanig dat geen grote aaneengesloten bollenvelden ontstaan’
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 juli 2004, nr. 200301816/1; Zuid-Holland/streekplan 'Zuid-Holland West'

Trefwoorden De rode contour ter hoogte van de Oostvlietpolder in de gemeente Leiden. Verweerders hebben niet afdoende gemotiveerd waarom in dit geval aan het rijksbeleid, dat is gericht op het vrijwaren van verstedelijking van het gebied waarin de Oostvlietpolder is gelegen, kan worden voorbijgegaan. Evenmin hebben zij afdoende gemotiveerd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 juli 2004, nr. 200304527/1; Enschede/bestemmingsplan 'De Mans Zuid'

Trefwoorden Verweerder heeft terecht goedkeuring onthouden aan twee plandelen met een woonbestemming wegens strijd met de Wet geluidhinder. Hij heeft geen betekenis behoeven toe te kennen aan de omstandigheid dat in de plantoelichting is vermeld dat voor het weggede
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 juli 2004, nr. 200305714/1; Almelo/bestemmingsplan 'Rijksweg 35-36'

Trefwoorden Weliswaar zal door de doortrekking van de A35 ten zuiden van de kern Almelo enige overschrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide plaatsvinden en zal binnen een afstand van 100 meter van de wegrand een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 juli 2004, nr. 200306585/1; Nederweert/handhaving

Trefwoorden Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren handhavend op te treden. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 juli 2004, nr. 200307451/1; Doetinchem/bestemmingsplan 'Hamburgerbroek 2000, Fase 2'

Trefwoorden Verweerder heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom reeds voordat het college van burgemeester en wethouders toepassing heeft gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid volledige financiële zekerheid moet bestaan omtrent de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 juli 2004, nr. 200307963/1; Alblasserdam/binnenplanse vrijstelling en vrijstelling ex artikel 19, eerste lid WRO

Trefwoorden De gemeenteraad had, wegens strijd met het beleid zoals vastgelegd in de Nota Planbeoordeling 1998 en de Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland, niet met gebruikmaking van de door gedeputeerde staten verleende verklaring van geen bezwaar, vrijstelling als bedoeld in artikel 19
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200305641/1; Wageningen/bestemmingsplan 'Groot Hinkeloord'

Trefwoorden Het karakter van een besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan brengt met zich mee dat verweerder bevoegd is ambtshalve goedkeuring aan een plan(deel) te onthouden. Verweerder kon derhalve in een eerst ter hoorzitting naar voren gebrachte bedenk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200308493/1; Geldermalsen/aanlegvergunning

Trefwoorden De geluidswal waarvoor een aanlegvergunning is verleend, is, nu deze niet strekt ten dienste van de ter plaatse vigerende agrarische bestemming, maar dient voor gebruik ten behoeve van een loonbedrijf, in strijd met de bestemming. Gelet op het dwingende karakter van het bepaalde in artikel 44, eerste lid, onder a, van de WRO had de aanlegvergunning dus moeten worden geweigerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 augustus 2004, nr. 200307499/1; Krimpen aan den IJssel/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Uit het voorschrift dat de goothoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel volgt dat de planwetgever niet de plaats waar de goot is aangebracht bepalend heeft geacht voor de goothoogte maar de plaats waar het water vanaf druipt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304332/1; Hoorn/bestemmingsplan 'Bangert en Oosterpolder'

Trefwoorden De faseringsregeling heeft slechts betrekking op aantallen woningen zonder dat deze zijn gekoppeld aan de verwezenlijking van bepaalde plandelen. Gelet op de rechtsonzekere situatie die hierdoor ontstaat voor burgers – de vraag of zij op grond van het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200304814/1; Zeist/bestemmingsplan 'Zeist West 2002'

Trefwoorden In artikel 15 WRO zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot vrijstelling of met betrekking tot het inbrengen van bedenkingen. De in het plan opgenomen mogelijkheid om het ontwerpbesluit tot vrijstelli
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400196/1; Middelburg/handhaving

Trefwoorden Detailhandel in citrusvruchten en exotische groenten kan niet als een normaal bestanddeel van de bedrijfsvoering van een boerderijwinkel worden aangemerkt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200401404/1; Enschede/bouwvergunning

Trefwoorden Het college van burgemeester en wethouders heeft in de onjuiste mededeling aan de aanvrager van de bouwvergunning terzake van het eerder overgelegde schetsplan, geen aanleiding behoeven te zien af te wijken van de beleidsregels met betrekking tot
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 september 2004, nr. 200304054/1; Bladel/bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Bladel 1998, 1e herziening 2002'

Trefwoorden Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het plan wat betreft de regeling van de toegestane inhoud van burgerwoningen in strijd is met het streekplan. De Afdeling ziet geen grond voor het betoog van de gemeenteraad dat de wijze
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 september 2004, nr. 200308704/1; Amersfoort/bestemmingplan 'Gebruiksbepalingen en Seksinrichtingen'

Trefwoorden Van de noodzaak aan de planvoorschriften van de 65 bestemmingsplannen die door het voorliggende bestemmingsplan partieel worden herzien, een specifiek gebruiksverbod voor een aantal met name genoemde vormen van grondgebruik toe te voegen, is niet gebleken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 juni 2004, nr. 200305794/1; Voorst/bestemmingsplan 'Achter 't Holthuis'

Trefwoorden De gesloten privaatrechtelijke overeenkomst, waarin is bepaald dat de gemeenteraad de door de gemeente aangekochte gronden uitsluitend de bestemming ‘Recreatieve doeleinden II’ conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ zal geven, kan er
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 september 2004, nr. 200304489/1; Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid Aanvulling V

Trefwoorden Door of namens verweerder zijn bij appellant zodanige gerechtvaardigde verwachtingen gewekt dat verweerder deze in beginsel diende te honoreren in het kader van de vaststelling van het voorliggende tracébesluit. Dit houdt in dat appellant erop mocht vert
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 september 2004, nr. 200307043/1; Schipluiden (thans: Midden-Delfland)/bestemmingsplan 'Abtswoude'

Trefwoorden Nu verweerder zich enerzijds op het standpunt heeft gesteld dat het bestaande gebruik van de gronden en de bedrijfsbebouwing niet positief bestemd dienen te worden, maar anderzijds ter zitting heeft gesteld dat het gemeentebestuur tegen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 september 2004, nr. 200307780/1; Hendrik-Ido-Ambacht/bestemminsplan 'Bedrijvenpark Langeweg en Omgeving'

Trefwoorden Door te stellen dat de luchtkwaliteitsnormen slechts in acht behoeven te worden genomen ter plaatse van de woning van appellanten, miskent verweerder dat de in het Besluit luchtkwaliteit gestelde grenswaarden gelden voor de buitenlucht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 13 augustus 2004, nr. 200406014/2; Emmen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Verzoeker (de gemeenteraad van Emmen) heeft bij de behandeling van het verzoek van het Hotel-, Congres- en Sportcentrum De Giraf te Emmen aan de voorzieningenrechter om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat verzoeker een voorschot van € 210.000
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

HR 13 augustus 2004, nr. 37836; Jacobswoude/heffing leges

Trefwoorden Door of vanwege het gemeentebestuur verrichte werkzaamheden in verband met een verzoek om planschadevergoeding betreffen de publieke taakuitoefening en kunnen dus niet als dienst worden aangemerkt. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek k
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 augustus 2004, nr. 200400105/1; Heemstede/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden De vaststelling van de peildatum is niet van openbare orde.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 september 2004, nr. 200400366/1; Valkenburg/verzoeken om planschadevergoeding

Trefwoorden Voor de voorzienbaarheid van een planologische ontwikkeling is de vaststelling van een structuurvisie niet voldoende, aangezien dit slechts een stuk is ter voorbereiding van een structuurplan. Bovendien is de structuurvisie niet ter inzage gelegd.
Auteurs Redactie

Redactie